A WHO ajánlásai mikortól lett kötelezően végrehajtandók Magyarországon?

Kiss Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Közegészségügyi Intézet részére

Országos Közegészségügyi Intézet nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt Országos Közegészségügyi Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"A magyar oltási rendszert adaptivitása és hatékonysága alapján a WHO példaértékűnek tartja."

Kérem közölje,hogy a WHO vakcinázási javaslatát, mikortól tekinti a kormány kötelező érvényűnek?
Kérem közölje, hogy a WHO minősítés mikor történt meg?
Kérem közölje, a WHO minősítés indoklását, részletezzék!
Kérem közölje, hogy a WHO ajánlásait oltóanyagokra vagy betegségekre vonatkoztatják?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 20.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet


Attachment image001.jpg
2K Download


Kiss Andrea

részére

 

megküldve kizárólag elektronikus úton:

[FOI #11422 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2018. július 20. napján „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A WHO
ajánlásai mikortól lett kötelezően végrehajtandók Magyarországon?”
tárgyban közérdekű adatok megismerése iránti igényt nyújtott be az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az
Országos Közegészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OKI), amellyel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

 

Az adatkérés első kérelmi elemére vonatkozóan:

 

Kérem közölje,hogy a WHO vakcinázási javaslatát, mikortól tekinti a
kormány kötelező érvényűnek?

 

Tájékoztatom, hogy a kérelmében megfogalmazottak tekintetében az OKI nem
minősül az Infotv. 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

Az adatkérés 2-4 kérelmi elemére vonatkozóan:

 

Kérem közölje, hogy a WHO minősítés mikor történt meg?

Kérem közölje, a WHO minősítés indoklását, részletezzék!

Kérem közölje, hogy a WHO ajánlásait oltóanyagokra vagy betegségekre
vonatkoztatják?

 

Az Ön által előterjesztett közérdekű adatigénylés nem egyértelmű. Emiatt
kérem, hogy az Infotv. 28. § (3) bekezdésére figyelemmel szíveskedjen az
adatigénylését pontosítani - amennyiben az adatigénylését fenn kívánja
tartani – azaz kérem megjelölni, hogy milyen WHO minősítés, illetőleg
milyen WHO ajánlás tekintetében kéri az adatokat.

Tájékoztatom továbbá, hogy a WHO ajánlásai tartalmazzák érvénybe lépésük
dátumát és nyilvánosan elérhetőek a www.who.int honlapon keresztül, angol
nyelven.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a pontosított igénnyel nem él,
úgy adatigénylését visszavontnak tekintem.

 

 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

 

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. (4) A perben fél lehet
az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. (5) Az országos
illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot
ellátó szerv székhelye alapítja meg. (6) A bíróság soron kívül jár el.
(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az
adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő
a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján
bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását
kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A
titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást
felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. (7) Ha a
bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad,
határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi.
A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra
kötelezheti.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony megbízásából:

 

Toldi Nándor

titkársági asszisztens

 

[1]cid:image001.jpg@01D316A2.2AC80160

 

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

főigazgatói titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: 06 1 476 1100 / 1103-as mellék

Mobil: 06 30 491-9412

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt OKI Titkárság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pontosított kérdésre a választ!
Minősítette-e valaha a magyar oltási rendszert adaptivitása és hatékonysága alapján a WHO példaértékűnek?
Ha igen, akkor mikor, hol, és ki tette azt a nyilatkozatot?
A kérdés azért időszerű, mert a "A magyar oltási rendszert adaptivitása és hatékonysága alapján a WHO példaértékűnek tartja." állítást a Kormányhivatal következetesen, ám kifejtetlen érvként használja határozataiban, bírósági beadványaiban.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet

Kiss Andrea
részére

megküldve
kizárólag elektronikus úton:
[FOI #11422 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Ön 2018. július 20. napján „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A WHO ajánlásai mikortól lett kötelezően végrehajtandók Magyarországon?” tárgyban közérdekű adatok megismerése iránti igényt nyújtott be az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az Országos Közegészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OKI), amelyet 2018. július 31. napján kelt levelében pontosított. Mindezekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

„Minősítette-e valaha a magyar oltási rendszert adaptivitása és hatékonysága alapján a WHO példaértékűnek?
Ha igen, akkor mikor, hol, és ki tette azt a nyilatkozatot?
A kérdés azért időszerű, mert a "A magyar oltási rendszert adaptivitása és hatékonysága alapján a WHO példaértékűnek tartja." állítást a Kormányhivatal következetesen, ám kifejtetlen érvként használja határozataiban, bírósági beadványaiban.”

Az Ön által kért adatok tekintetében az OKI nem minősül az Infotv. 3. § 9. pont szerinti adatkezelőnek, ezért javaslom, hogy adatigénylésével az Emberi Erőforrások Minisztériumához, illetve a hivatkozást felhasználó Kormányhivatalhoz forduljon.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. (2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.
(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. (4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. (5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. (6) A bíróság soron kívül jár el. (6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. (7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony megbízásából:

Toldi Nándor

titkársági asszisztens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Andrea:
Csak a(z) Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei