Adatkezelési és adóvégrehajtási jogosultságok

Dr Ivanics Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dr Ivanics Éva

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek, az alkalmazott jogszabályi hely pontos megjelölésével tájékoztatni arról, hogy

1. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult-e, kizárólag piaci szereplők és fogyasztóik közötti szerződéses kötelezettségek nyilvántartására, és!vagy az adózó folyószámláján történő előírására (igen válasz esetén kérem, az Art. 4. §-ában foglaltak alóli kivételt előíró jogszabályi hely megjelölését),

2. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult-e, kizárólag piaci szereplők és fogyasztóik közötti szerződéses kötelezettségek közadók módjára történő behajtására (az Art. 161. §-ában foglaltakra tekintettel, kérem szíveskedjék igen válasz esetén megjelölni a közadók módjára történő behajtást előíró jogszabályi helyet)

3. az Art. 151. § (2) bekezdés alkalmazása során visszatartható-e az adózót megillető adó-visszatérítés egy egyébként vitatott mobil telefonszámlára tekintettel ? (" az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, illetőleg önkormányzati adóhatóság megkeresésében közölt - önkormányzati adóhatóságot megillető - tartozás összegéig visszatarthatja"),

4. amennyiben a mobil telefonszámla közadók módjára behajtható, úgy kérem, szíveskedjenek továbbá tájékoztatni arról, hogy az Art. 161. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti "pontos adatoknak" tekintendők-e azok a személyes adatok, melyek adóazonosító jelet nem tartalmaznak, és a születési adatok is eltérnek az adózói folyószámla birtokosának adataitól (azaz hamis adatok alapján is folyamatba helyezheti-e az adóhatóság a behajtást) ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Az Info. tv. 3.§ 5. pontjában foglaltak alapján közérdekű adatnak tekintendő az állami feladatot ellátó szerv szakmai tevékenységére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra vonatkozó adat.
Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 10.

Tisztelettel:

Dr Ivanics Éva

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2017. november 10-én, a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

Az Ön által feltett első és második kérdéssel kapcsolatosan - miszerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jogosult-e kizárólag a piaci szereplők és fogyasztóik közötti szerződés nyilvántartására, és az adózó folyószámláján történő előírásra – tájékoztatom, hogy előfordul kivételesen olyan eset, amikor a NAV hajtja be a tartozást. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 177. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a magánszemély a hallgatóhitel-törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget, tartozását a Diákhitel Központ Zrt. megkeresésére a NAV adók módjára hajtja be. A fentiekhez hasonlóan a NAV adók módjára hajtja be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján.

Az Ön által feltett harmadik és negyedik kérdéssel kapcsolatosan válaszom a következő.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 13. § (4) bekezdés c) pontja szerint a NAV adóigazgatási jogkörében ellátja az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat.
Az Art. 4. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében az Art. szabályait kell alkalmazni mindazon köztartozásokra, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjakra, melyekre törvény adók módjára történő behajtást ír elő. Megkeresésre folytatja a végrehajtást az állami adó- és vámhatóság azon kötelezettségek tekintetében is, melyek végrehajtását ágazati jogszabály az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalja.
Tájékoztatom, hogy jelenleg nincsen olyan hatályos jogszabály, amely a mobilszolgáltató felé fennálló tartozást adók módjára behajtandó köztartozásnak minősítené. Ennél fogva az Art. 4. § (2) és a NAV tv. 13. § (4) bekezdései alkalmazásának az Ön által előterjesztett megkeresés esetében nincs helye. A mobilszolgáltató olyan igényét, amely kizárólag piaci szereplők és fogyasztóik közötti szerződéses igényeivel kapcsolatosak, egyéb polgári jogi úton (fizetési meghagyás, bíróság) érvényesítheti.

A NAV jelen állásfoglalást kizárólag az állásfoglalást kérő személy által a NAV rendelkezésére bocsátott információk alapján alakította ki, a benne foglalt egyedi jogértelmezés kizárólag az állásfoglalás alapját képező tényállásra vonatkozik. A NAV állásfoglalása nem tekinthető kötelező erejűnek, a benne foglaltaknak más hatóságra, bíróságra nézve nincs kötelező ereje.

Budapest, 2017. november 23.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Dr Ivanics Éva

Delivered

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Mindenre kiterjedő válaszukat tisztelettel megköszönöm.

Sajnos, a pontos, precíz válasz ellenére, a Fejér Megyei Adó- és Vámhivatal, a 3944072747 iktatószámú ügyben, 2149889473 iktatószámon határozottan arról értesítette az adózót, hogy az illeték számlájáról a visszautalást nem fogja teljesíteni, mert a Telenor felé mobil telefonszámla tartozásra visszatartja, mint közadók módjára behajtandó tartozásra.....

Üdvözlettel:

Dr Ivanics Éva

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr Ivanics Éva:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei