Adóhatósági eljárás kezdeményezése 2010-2014 között

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hányszor és mely cégek ellen kezdeményezett adóhatósági, felülvizsgálati eljárást eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2010 óta.
Hasonlóan az RTL Klub ellen elrendelt vizsgálathoz:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 27.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktsz: NGM/18734/2014

Tisztelt Ferencz Gábor!

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. június 27. napján megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adópolitikáért felelős miniszter utasítására történő ellenőrzések jogszabályi hátterét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: vámtörvény) biztosítja.

Az Art. 11. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter az állami adó- és vámhatóság felett gyakorolja felügyeleti jogkörét e törvényben és külön törvényben meghatározottak szerint.

Az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a vámtörvény 7/A. § c) pontja értelmében az adópolitikáért felelős miniszter utasítására kötelező az ellenőrzést lefolytatni. Az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adóhatóság ismételt ellenőrzést folytathat le, ha az ellenőrzést az adópolitikáért felelős miniszter rendelte el, és a rendelkezésben szereplő időszakot az elsőfokú adóhatóság már ellenőrizte.

A miniszter az említett jogkörében eljárva 2010. évtől napjainkig
- az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja alapján 24,
- az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján 18,
- a vámtörvény 7/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2,
összesen 44 esetben kezdeményezte ellenőrzés lefolytatását.

Tájékoztatjuk, hogy a feltett kérdések közül az ellenőrzéssel érintett adózók konkrét adataira vonatkozó kérelmét elutasítjuk, mivel az Art. 53. § (1) bekezdése értelmében ezek adótitoknak minősülnek.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
Nemzetgazdasági Minisztérium
[NGM request email]
Tel.: 06 1 795 5010”

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

1. Amennyiben az ellenőrzéssel érintett adózók konkrét adatai (cégnév) adótitoknak minősülnek, akkor azzal, hogy Varga Mihály bejelentette, hogy utasította a NAV-ot az RTL Klub vizsgálatára, vagyis elhangzott a konkrét cégnév, ezzel Varga Mihály adótitkot sértett?
Hivatalból tettek feljelentést adótitok megsértése miatt?

2. Önök 3 törvénypontra hivatkoznak:
"A miniszter az említett jogkörében eljárva 2010. évtől napjainkig
- az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja alapján 24,
- az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján 18,
- a vámtörvény 7/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2,
összesen 44 esetben kezdeményezte ellenőrzés lefolytatását."

Az első sima adóellenőrzés, a második az ellenőrzéssel már lezárt időszakra történő felülellenőrzés, amihez egyértelműen törvénysértő vagy megalapozatlan megelőző adóeljárás kell, a harmadik meg a sima vámellenőrzés.

Az adóeljárás központi értéke, hogy csak úgy nem ellenőrzünk senkit, ezt az Art. a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének nevezi, ezért nyilván minden utasításra lefolytatott eljárás mögött a normál adóhatósági eljárás törvényességével vagy megalapozottságával kapcsolatban feltárt visszásság vagy valamely, a miniszter által ismert, de a NAV által nem értékelt új információ áll.

Ezek alapján kérdezem:
Ha valamilyen megelőző vizsgálódás alapján csak utólag utasított a miniszter felülellenőrzésre, akkor Varga felhívására ki és hogyan vizsgálta az RTL szerződéseit, különös tekintettel arra, hogy adóvizsgálatot csak a NAV folytathat le, mert nála vannak meg az ehhez szükséges garanciák, pl. a nála kezelt adatból lesz adótitok, a minisztérium nem?

3. Ezek szerint megállapította-e a miniszter, hogy az adóhatóság eddigi álláspontja/eljárása törvénysértő volt?

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktatószám: NGM/18734 - 3/2014.

Ferencz Gábor
részére

[FOI #2748 email]

Tisztelt Uram!

A Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatára eljuttatott tájékoztatást kérő levelére a következő választ adjuk.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 53. § (1) és (2) bekezdése határozza meg az adótitok fogalmát, a (2) bekezdése pedig az adótitok kezelésének rendjét az alábbiak szerint.

„53. § (1) Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. Az adótitokra vonatkozó rendelkezéseket, és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény 16. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni a VPID szám megállapításával, nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával összefüggő eljárásokra.

(2) Az adóhatóság alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenőrzésbe vagy az eljárásba bevont szakértő és minden más személy, akinek az adatszolgáltatás, -nyilvántartás, -feldolgozás, az ellenőrzés, az adómegállapítás, az adó és adóelőleg-levonás, adóbeszedés, adóvégrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során feladataival összefüggésben adótitok vagy más titok jut a tudomására, köteles azt megőrizni. Az adóhatóságot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden irat, adat, tény, körülmény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.”

Mint ahogy a fent hivatkozott szövegből egyértelműen kiolvasható, adótitok sértésről csak magával az adóztatási tevékenységgel összefüggésben beszélhetünk.

Az a miniszteri bejelentés, hogy a NAV kezdje meg egy konkrét cég, adott esetben az RTL Klub vizsgálatát, nem egy folyamatban lévő, adóztatási tevékenységhez kapcsolódó tény vagy körülmény.

Miniszter úr bejelentésének oka az volt, hogy több média is beszámolt az RTL Klub társasági adó csökkentésének részleteiről.

Azonban, mint ahogy már előző tájékoztatásunkban kifejtettük, azon cégek, magánszemélyek és/vagy egyéb szervezetek adatai nem adhatóak ki, amelyek esetében az ellenőrzés már ténylegesen megkezdődött vagy adott esetben be is fejeződött, hiszen ez már átlépi az adótitokká minősülés határát. Ezekben az esetekben az adóigazgatási eljárás megindult, vagyis az adóztatással összefüggő tevékenység léte megkérdőjelezhetetlen.

Helyes az Ön meglátása abból a szempontból, hogy a hatáskörelvonás tilalmára tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium nem végezheti el konkrét adózó ellenőrzését. Az Ön által említett felülellenőrzési eljárást viszont éppen azért hozta létre a jogalkotó, hogy egy esetleges alsóbb fokú adóhatóság által elkövetett jogszabálysértést ezen eljárás keretében orvosolni lehessen. Tájékoztatjuk továbbá, hogy felülellenőrzés elrendelése nem csak az adóhatóság által korábban nem értékelt új tény vagy körülmény miatt történhet, hanem például véletlenszerű kiválasztás alapján is. Az Ön által nevezett üggyel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az ellenőrzés elrendelésének ténye csak egy adóhatósági eljárás megindítását jelenti. Ennek megfelelően a nemzetgazdasági miniszter nem tehetett olyan megállapítást, amely az adóhatóság eljárására vonatkozott volna.

Kérjük megértését és tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel,
Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
[NGM request email]
Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei