Adományok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2013-as időszakban a különféle szervezetek, magánszemélyek számára nyújtott támogatások (adomány, szponzorálás) listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 14.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: info (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdés alapján megküldött, "a 2010-2013-as időszakban a különféle szervezetek, magánszemélyek számára nyújtott támogatások listáját" kérelmező adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

Adatigénylése jelenlegi formájában nem értelmezhető, ezért kérem, hogy a "különféle szervezetek, magánszemélyek" megjelölést - az Infotv. 28. § (3) bekezdése értelmében, amely szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására - egyértelműsíteni szíveskedjék annak érdekében, hogy a Minisztérium megfelelően eleget tehessen az Infotv.-ben foglalt kötelezettségeinek. Tájékoztatom továbbá arról, hogy a kormany.hu internetes portálon az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően a Minisztérium közzéteszi az államháztartás pénzeszközei felhasználásával kötött szerződéseket, így azok listáját a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&am... internetes portálon megtekintheti.

Jogorvoslati tájékoztató

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Kérésükre pontosítom az igénylésemet, azt szeretném megtudni, a 2010-2013 február időszakban támogatták-e és ha igen mekkora összeggel az alábbi szervezeteket:

EMNT Egyesület
Székelyudvarhelyért Alapítvány
Magyar Polgári Párt
Erdélyi Magyar Néppárt
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Kalauz SRL
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány
Erdelyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület
Erdély Ma Egyesület

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Tájékoztatom, hogy az igénylésében konkrétan megjelölt szervezetek tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek nem az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősül, így kérelmét intézkedés céljából megküldtük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak.

Jogorvoslati tájékoztató

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:
dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából
dr. Zselinszky Eszter

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pórné Dr. Zselinszky Eszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment attachment.xlsx
11 Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megküldött alábbi adatigénylésére hivatkozással - a 2013. március 6-án megküldött válaszunkon túlmenően - az alábbiakról tájékoztatom.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjei a kért időszakban, a megkeresésben feltüntetett szervezetek vonatkozásában a rendelkezésre álló adatok alapján a mellékelten csatolt támogatásokat nyújtotta.

Üdvözlettel:
dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei