Agglomerációs autóbuszvonalak utasszáma

Mojzák Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Mojzák Balázs

Delivered

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyes agglomerációs (BKK-tól átvett) autóbuszvonalak utasszámadatait, naptípusokra és napszakokra bontva.
Amennyiben lehetséges, az adatokat a járatok útvonalát több szakaszra osztva - legalább Budapest határán , esetleg valamely nagy forgalmú megállóhelynél (pl. Rákoskeresztúr, városközpont) is szakaszolva - adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 26.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikáció
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

 

Tisztelt Mojzák Balázs!

 

 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére
küldött közérdekű adat igénylése iránti kérelmét

 

 

teljesíteni nem tudjuk

 

 

az alábbi indokok alapján:

 

 

A 2017. február 27. napján elektronikus levélben küldött megkeresésében az
egyes agglomerációs (BKK-tól átvett) autóbuszvonalak utasszámadatait
naptípusokra és napszakokra bontva kérte megküldeni. Erre vonatkozóan
tájékoztattuk, hogy a kért adatokkal Társaságunk nem rendelkezik.

 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3.§ 5. pontja értelmében
közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

Az Info tv. 28.§-hoz kapcsolódó indokolásának rendelkezései alapján az
adat kiadására vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi,
az adatkezelő nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani
a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok
tekintetben kell a törvény szabályai szerint biztosítania.

 

Amennyiben jelen döntésünket vitatja, úgy az Info tv. 31.§-ában foglaltak
alapján jelen döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.).

Lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5.) bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, ilyen esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott
döntés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs és Marketing Iroda

 

H-1091 Budapest

Üllői út 131.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mojzák Balázs:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vivienvíz beszerzés

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére Farkas Sándor által

Sikerdíjak

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére galba-deák ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei