ÁJK Kari Ösztöndíj Bizottság anyagai

Kis György Márk küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis György Márk

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Ösztöndíj Bizottság tagjainak nevét 2010-től az adatkérés teljesítéséig, illetve ugyanebből az időintervallumból a Bizottság jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 11.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Rektori Titkárság
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kis György Márk úr részére

emailen:
Kis György Márk <[FOI #5625 email]>

Tisztelt Adatigénylő!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 15. sz. melléklete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 27. § (2) -(3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

"(2) Az adatvédelmi felelős ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt megfelelően töltötte-e ki, illetve hogy a nem a formanyomtatványon benyújtott igény a teljesíthetőséghez szükséges adatokat tartalmazza-e.
(3) Amennyiben az igény nem egyértelmű – így különösen, ha nem tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges adatokat, ideértve azt is, ha az igény részleteinek összessége alapján nem állapítható meg a megismerni kívánt adatok köre –, az adatvédelmi felelős haladéktalanul értesíti az igénylőt az igény pontosítása céljából. ....."

A szabályzat fent idézett rendelkezése értelmében tisztelettel kérem, pontosan jelölje meg az ELTE ÁJK alábbi állandó bizottságai közül, melyik, illetve esetlegesen melyik jogelőd bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek/tagnévsor rendelkezésre bocsájtását kéri.

ÁJK állandó bizottságai

Tanulmányi Bizottság
Kari Kreditátviteli Bizottság:
Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Kari Habilitációs Bizottság
Kari Doktori Tanács
Könyvtári és Informatikai Bizottság
Kari Tudományos Diákköri Tanács
Jogi Továbbképző Tanács
Erasmus Bizottság
Nemzetközi Bizottság
„Nívódíj” Állandó Bizottság
Jegyzetbizottság
Tantervi Bizottság

Tisztelettel:

Rigó Kinga
adatvédelmi felelős

Hivatkozása ide

Feladó: Kis György Márk

Kedves Rigó Kinga!

Azon Kari Ösztöndíj Bizottságra gondolok, mely például a szociális támogatásokról dönt. Az alábbi honlapon megtalálja a(z) (elavult) taglistát:

http://www.ajk.elte.hu/page-223

Továbbá várom válaszát október 26-án küldött levelemre, illetve két, már lejárt határidejű adatigénylésemre ("ÁJK Jurátus lap számlái és szerződései", illetve "Sport- és Kulturális Ösztöndíjak 2009-2015").

Köszönettel:

Kis György Márk

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis György Márk:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei