Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Albertfalva mh. lift üzemeltetése

Nagy László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nagy László to read a recent response and update the status.

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Albertfalva MÁV állomáson található lift építésének idejét, beruházási költségét, a beruházás finanszírozóját, a beruházás műszaki ellenőrének adatait. Kérem megküldeni, hogy az évek óta nem üzemelő liftnek ki a karbantartója, mikor fogja megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 21.

Üdvözlettel:
Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 21-én beérkezett megkeresésére hivatkozással az alábbiakban közöljük a MÁV Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó adatokat.

Az Albertfalva állomáson található felvonó telepítésének ideje: 2013. 10. 30., üzembe helyezés dátuma: 2014. 04. 15. A felvonó karbantartója a Nyír-Lift Kft. A javítás, üzembe helyezés dátumával összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a felvonó garanciája 2019. 04. 15-én jár le, viszont a felvonóban rongálás miatt keletkezett károkra a garanciális jótállás nem terjed ki. A liftben rongálás miatt keletkezett károk, hibák kijavítására a MÁV Zrt. a Nyír-lift Kft.-vel kötött szerződést. E vállalkozási szerződés az Albertfalva telephelyen lévő felvonó javítását is magában foglalja. A szerződésben vállalt határidő 17 hét; a szerződés aláírásának dátuma 2017. 06. 15.

A további kérdésekkel kapcsolatban arról tájékoztatjuk, hogy azok megválaszolása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) illetékességébe tartozik.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!
Köszönöm gyors válaszukat!
Kérem, hogy legyenek szívesek a válaszukat a kérdéseimre konkrétabban megadni:
- Kérem megküldeni, hogy az ÉVEK ÓTA nem üzemelő liftet pontosan mikor fogják megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt (dátum szerint)?
A megküldött levelükből nem derül ki egyértelműen a javítás dátuma, hozzáteszem az 2017.06.15.-i szerződés aláírás óta a helyszínen semmi sem történt.
A további kérdéseimet ezek szerint nekem kell a NIF Zrt. felé továbbítani, önök nem tették meg?

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 30-án beérkezett, Albertfalva mh. lift üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseire hivatkozással tájékoztatjuk, hogy Albertfalva mh. vonatkozásában további információ nem áll a MÁV Zrt. rendelkezésére. Mint azt megelőző válaszunkban közöltük, a szerződésben a vállalkozó által vállalt határidő 17 hét, azaz – az aláírás dátumát figyelembe véve – legkésőbb 2017. október 13-tól kell üzemképesnek lennie a liftnek a szerződés szerint.
A NIF Zrt. illetékességébe tartozó kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően – a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat szolgáltatja erre irányuló megkeresés alapján. Az Infotv. előírásai szerint az igénylőnek közvetlenül az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervhez kell fordulnia a közérdekű adat megismerése iránti igényével.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Letelt az Önök által megadott október 13-i határidő a fenti levél szerinti Albertfalva mh. lift javításra.
Kérem legyenek szívesek megírni, miért nem lett megjavítva a lift, illetve a szerződéses kötelezettségének miért nem tett eleget a vállalkozó.
Továbbá kérem írják meg, hogy kötbér kötelezettségének eleget tesz-e a Vállalkozó, aki nem lett kész a szerződésben vállalt határidőre.

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. október 18-án beérkezett megkeresésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a hiba kijavítására vállalkozó Nyír-Lift Kft. a szerződés teljesítésével összefüggésben akadályközlést jelzett, a munkaterületet nem vette át. A Felek között jelenleg egyeztetés zajlik, melynek eredménytelensége esetén a MÁV Zrt. megvizsgálja a szerződés meghiúsulására vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét; illetőleg – beszerzési eljárást követően – új szerződés megkötését az Albertfalva mh.-en található lift mielőbbi üzembe helyezése érdekében.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Kérem legyenek szívesek megküldeni, hogy az akadályközlés milyen okokra hivatkozva történt, továbbá, hogy milyen azonnali lépéseket tesz a MÁV Zrt. a lift megjavítása érdekében, ami évek óta nem működik.
Kérem a MÁV Zrt. és a Nyír-lift Kft. között létrejött szerződést megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

A 2017. október 27-én beérkezett közérdekű adatkérésében az Albertfalva mh. felvonó üzemeltetésével összefüggésben annak megküldését kérte, hogy

1. az akadályközlés milyen okokra hivatkozva történt, továbbá, hogy
2. milyen azonnali lépéseket tesz a MÁV Zrt. a felvonó megjavítása érdekében.
Kérte továbbá a MÁV Zrt. és a Nyír-lift Kft. között létrejött szerződés megküldését.

A Vállalkozó akadályközlésével kapcsolatos problémák elhárítását röviden összegezve:

A liftaknába bejutott vizet kollégáink eltávolítottak, azonban a lift működéséhez szükséges áramellátás a MÁV Zrt. és az energiaszolgáltató közötti többszörös egyeztetés ellenére sem került ez idáig kiépítésre. Az egyeztetések továbbra is folynak illetékes szervezetünk tájékoztatása alapján: „Albertfalva tekintetében, amennyiben az áramszolgáltató tulajdonában lévő közcélú hálózat fejlesztése szükséges, annak a várható átfutási ideje (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) 8-10 hónap a szerződés megkötésétől számítva.”. Ennek pontosítása van jelenleg is folyamatban.

Az energiabővítés mellett a felvonó üzembe helyezhetőségére – tekintettel a lejárt karbantartási szerződésre – új szerződést szükséges kötnünk, melynek folyamatát elindítottuk.

A MÁV Zrt. és a Nyír-lift Kft. között létrejött szerződést és az ezzel kapcsolatos mellékleteket az alábbi link használatával tettük elérhetővé:

https://download.mav.hu/ElxAv0sFw8mxRDpF...

A feltöltött tartalom elérhető az ott jelzett időpontig, 2017. november 17-ig.
(A dokumentumokból a nem releváns személyes adatok adatvédelmi okokból törlésre kerültek.)

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

A korábbi levelezések nyomán kérem legyenek szívesek megírni, hogy hogyan lett üzembe helyezve 2014. 04. 15.-én a lift (Önök írták ezt korábban), ha nincs kiépítve az energiaellátása?
Milyen határidőre épül ki az energiaellátás?
Legyen szívesek megküldeni az energiaellátás kiépítésére szolgáló egyeztetések jegyzőkönyvét, az energiaellátás kiépítéséről szóló hivatalos áramszolgáltatói műszaki gazdasági tájékoztatót.

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. november 10-én beérkezett megkeresésére hivatkozással a MÁV Zrt. az alábbi választ adja.

1. Hogyan lett üzembe helyezve 2014. 04. 15.-én a lift (Önök írták ezt korábban), ha nincs kiépítve az energiaellátása?

- Albertfalva megállóhelyen a vonalrekonstrukció alatt a végleges csatlakozási pont, valamint az energiaellátás kiépítése megtörtént. A lift üzembe helyezése lezajlott 2014. évben, azonban a folyamatos üzemben tartáshoz szükséges energia mennyisége nem áll rendelkezésre.

2. Milyen határidőre épül ki az energiaellátás?

- Az energiaellátás kiépítése a vonalrekonstrukció alatt megtörtént, de a rendelkezésre álló teljesítmény nem elegendő a lift kiszolgálásához. A teljesítmény bővítési igény benyújtása megtörtént, az energiabővítés az áramszolgáltató által meghatározott időpontban meg fog történni, mely legkésőbb 2018. I. félévében megvalósul.

3. Legyen szívesek megküldeni az energiaellátás kiépítésére szolgáló egyeztetések jegyzőkönyvét, az energiaellátás kiépítéséről szóló hivatalos áramszolgáltatói műszaki gazdasági tájékoztatót.

- Az energiaellátás kiépítéséhez külön egyeztetésekre nem volt szükség. Megküldjük a legfrissebb rendelkezésünkre álló Műszaki Gazdasági Tájékoztatót (amely a következő link használatával letölthető: https://download.mav.hu/y4eySo4rjzWFFKZX...
A feltöltött tartalom elérhető az ott jelzett időpontig, 2017. november 29-ig, a dokumentumokból a nem releváns személyes adatok adatvédelmi okokból törlésre kerültek.).
A tájékoztatóban előírt feltételek teljesítése folyamatban van.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Köszönettel vettem a válaszukat!
Ismételten megkérem Önöket, hogy a válaszukban a lift üzembe helyezésének KONKRÉT DÁTUMÁT legyenek szívesek megadni!

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2018. január 2-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésére hivatkozással arról tájékoztatjuk, hogy a 2017. november 24-én megküldött adatokban változás nem állt be.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy László:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szabadbattyán

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Havrilkó László által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Adományok listája

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Sipos Zoltán által

peronépítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kollovics Teréz által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei