Angol nyelv oktatása NAV dolgozóknak

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Van-e, volt-e angol nyelvi képzés a NAV dolgozói számára
2) Ezek milyen gyakorisággal voltak
3) Esetleg ezeken voltak-e vizsgák
4) Ezeken részt vett, s ha igen, mikor Vida Ildikó

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 16.

Üdvözlettel:

Sz. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Sajtó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Szabó Dániel!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1)      Van-e, volt-e angol nyelvi képzés a NAV dolgozói számára?

 

A NAV humánerőforrás fejlesztési feladatokat ellátó intézete (Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézet) 2012 óta szervez és bonyolít különböző
képzési programok alapján szaknyelvi képzéseket. Szükséges kiemelni, hogy
szaknyelvi képzésekről van szó, nem általános nyelvi felkészítésről. A
képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az általános, középfokú, vagy
annak megfelelő szintű nyelvismeret, melynek meglétének ellenőrzése
szintfelmérő keretében történik.

Fenti tanfolyamok költségeit a hatályos belső szabályozók alapján a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal finanszírozza.

 

2)      Ezek milyen gyakorisággal voltak?

 

A fent említett szaknyelvi képzéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
munkatársai részére az intézet 2012 második felétől folyamatosan, az
igényeknek megfelelően, a NAV éves Képzési Terve alapján biztosítja.

 

3)      Esetleg ezeken voltak-e vizsgák?

 

Minden szaknyelvi képzési program kimeneti kompetenciáinak ellenőrzése
képzési programtól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga keretében
történik.

 

4)      Ezeken részt vett, s ha igen, mikor Vida Ildikó?

 

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.)  3. § 5. pontja határozza meg. Közérdekű adat az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat.

A fentebb leírtakat figyelembe véve tájékoztatom arról, hogy nem minősül
közérdekű adatnak az, hogy név szerint mely foglalkoztatottak vettek részt
ilyen belső képzésen és ha részt vettek, mikor tették  azt.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei