Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajda Attiláné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Arany János program

Vajda Attiláné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Vajda Attiláné to read a recent response and update the status.

Feladó: Vajda Attiláné

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1 . Az Arany János Kollégiumi programnak milyen szempontoknak kell megfelelni ?
2. Az Arany János Tehetséggondozó programnak milyen szempontoknak kell megfelelni ?
3. Ki felügyeli és ki vizsgálja felül a törvényesség kapcsán a bekerülést ?
4. Visszaélés kapcsán kit kell felelősségre vonni ? Az általános iskolát aki kitöltötte a hamis közokiratot , a szülőt aki hamis adatokat adott meg vagy pedig a befogadó középiskolát ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Üdvözlettel:

Vajda Attiláné

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 25075-1/2019/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Vajda Attiláné

részére

[1][FOI #12739 email]

                                                        

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1 . Az Arany János Kollégiumi programnak milyen szempontoknak kell
megfelelni?

2. Az Arany János Tehetséggondozó programnak milyen szempontoknak kell
megfelelni?

3. Ki felügyeli és ki vizsgálja felül a törvényesség kapcsán a bekerülést
?

4. Visszaélés kapcsán kit kell felelősségre vonni? Az általános iskolát
aki kitöltötte a hamis közokiratot a szülőt aki hamis adatokat adott meg
vagy pedig a befogadó középiskolát?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által feltett kérdések nem az Infotv. 3. § 5.
pontja értelmében vett közérdekű adatra irányulnak, azok tekintetében
jogszabályok nyújtanak iránymutatást az alábbiak szerint.

 

Adatigénylésének 1. és 2. pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az Arany
János Kollégiumi Program, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program
pedagógiai és oktatás-szervezési feltételrendszere a következő
jogszabályokban rögzített: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.), a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 7. számú mellékletének „Kerettanterv az Arany János Kollégiumi
Programjának 9. előkészítő évfolyama számára” című része és „Kerettanterv
az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a
9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak
oktatásához” című része, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 4. és 5. melléklete, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az
aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet.

 

Adatigénylésének 3. pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az intézmények
kiválasztásának szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 174. § (2) - (5) bekezdései tartalmazzák.

A 8. évfolyamos tanulók az Emberi Erőforrások Minisztériuma által minden
évben meghirdetett tanulói pályázatban foglalt, és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174-176. § vonatkozó részében
szabályozott feltételek alapján nyerhetnek felvételt a programok
valamelyikébe. A tanuló jelentkezéssel történő felvételéről az Nkt. 50.
§-ában rögzítettek értelmében az iskola igazgatója dönt. A köznevelési
intézmény ellenőrzése hatósági ellenőrzés keretében valósul meg a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésében rögzített tárgykörök vizsgálatával.
A működés törvényességének ellenőrzése a köznevelési intézmény
fenntartójának hatásköre [Nkt. 83. § (2) bekezdés].

 

Adatigénylésének 4. pontja tekintetében tájékoztatom, hogy az eljárás
során az általános iskola közokiratot nem készít, a pályázathoz az
osztályfőnök ír jellemzést a tanulóról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 174-176. §-ainak való megfelelést a tanuló a pályázatához csatolt
okiratokkal igazolja, a szociális helyzetére (hátrányos helyzet,
halmozottan hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság, gyermekvédelmi szakellátásban való részvétel) vonatkozó
jegyzői igazolással, vagy ha a szociális helyzet igazolásának feltételei
nem állnak fenn, a rászorultsága tekintetében az illetékes család- és
gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével. A rászorultsági
kritériumoknak történő megfelelés fennállásáról a tanuló törvényes
képviselője önként nyilatkozik (pl. arról, hogy a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg).

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. május 28.

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajda Attiláné, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vajda Attiláné:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei