Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Gergő, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Arculati kézikönyvek

Kovács Gergő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Gergő to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Gergő

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Zrt. működését és piaci megjelenését szabályzó Arculati kézikönyveket.
Amennyiben ilyennel nem rendelkeznek úgy az alábbi témákat leíró szabályzatok másolatát legyenek szívesek megküldeni részemre:
-a munkavállalók ruházati megjelenésére vonatkozó előírásokat
-a személypénztárak és utasforgalom részére fenttartott területek előírásait
-az utastályékoztatás formai követelményeit szabályzó iratok

Ezen kívűl szeretnék állásfoglalást kérni önöktől, hogy milyen irányelvek vannak lefektetve az új jármű beszerzésekkel kapcsolatban illetve a vasúti ingatlanokkal kapcsolatos felujításkor (megvilágítás, zárt láncú kamerarendszer, takarítás és ennek ütemezése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 30.

Üdvözlettel:
Kovács Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2015. november 30. napon beérkezett közérdekűadat-igényléseivel kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

1. A MÁV-START Zrt. (Társaság) működését és piaci megjelenését szabályozó Arculati kézikönyvek szerzői jogi védelem alatt állnak.
A " 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" (Infotv.) 27. § (2) h) pontja alapján a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja.
Az igényelt adatok megismerése tekintetében a "1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról" (Szjt.) alábbi rendelkezése a mérvadó:
"15/A. § A szerzői jogi védelem alatt álló mű közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére irányuló igényt a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által kívánt forma és mód helyett - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőben - a mű közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei megtekintésének lehetővé tételével is teljesítheti."
A fentiek alapján a Társaság az igényelt közérdekű adatok megismerésére " az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőben" lehetőséget biztosít.
A betekintési lehetőséget 2015.12.15. napon 10:00 órakor, vagy 2015.12.15. napon 14:00 órakor a MÁV-START Zrt. székházában (Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.) biztosítunk.
Kérem szíves visszajelzését arról, hogy kíván-e élni az általunk felajánlott betekintési jogával!
Amennyiben igen, akkor az igénybe venni kívánt időpontot a [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus postafiók címre megküldeni szíveskedjen!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaság az igénylő számára a dokumentumról sem másolatkészítési, sem jegyzetelési lehetőséget nem engedélyez.
A másolás és jegyzetkészítési korlátozás indoka, hogy a dokumentumok olyan adatokat tartalmaznak, mint pl. a dokumentum szerzője részéről kizárólag a Társaság számára készített minták, arculati elemek, ezek műszaki paraméterei, a dokumentum készítője által kizárólag a Társaság működése során kötelezően alkalmazandó formulák, formanyomtatvány minták és ezek műszaki, grafikus paraméterei.
A Társaság állásfoglalása szerint ezen adatok átadása, az azokról készített másolatok, jegyzetek készítésének lehetővé tétele veszélyezteti a Társaság jogos érdekeit.

2. Azzal a kérésével kapcsolatban, amelyben állásfoglalást kér, hogy milyen irányelvek vannak lefektetve az új jármű beszerzésekkel kapcsolatban, az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján felhívom Tisztelt Adatigénylőt az igényének pontosítására. Kérem meghatározni, hogy az igénylés beszerzési, vagy műszaki irányelvekre vonatkozik.

3. A vasúti ingatlanokkal kapcsolatos felújítási irányelvekre vonatkozó közérdekű adatokat a Társaság nem kezel, javasoljuk kérdését a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. [email address] elektronikus postafiók címre megküldeni.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Gergő, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Gergő:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Tablet beszerzések

A(z) MÁV-START Zrt. részére Boris Eszter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei