Árpád híd M villamosmegálló mozgólépcsőjének meghibásodása 2.

Fónai Kende küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Fónai Kende

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Árpád híd M pesti irányú villamosmegállóban található mozgólépcső jelenlegi meghibásodásával kapcsolatban
- a meghibásodás időpontját,
- annak okát,
- a meghibásodás észlelése után a mozgólépcsőn végzett javítások időpontját,
- a javítások során elvégzett munkafolyamatok megnevezését,
- a mozgólépcső üzembehelyezésének várható időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 12.

Üdvözlettel:

Fónai Kende

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0004066/2019 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Fónai Kende

[1][FOI #12314 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fónai Kende!  

 

 A BKK Zrt.-hez 2019. február 12-én érkezett adatigénylésére hivatkozva, a
közlekedési szolgáltató BKV Zrt. állásfoglalása alapján az alábbi választ
adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett mozgólépcső jelenleg garanciális javításra
vár.

 

·         A meghibásodás időpontja: 2018. december 13.

·         A meghibásodás oka: gumikorlát meghajtókerék meghibásodás,
illetve gumikorlát hiba.

·         A meghibásodás észlelése után a mozgólépcsőn végzett javítások
időpontja: meghibásodás észlelése után a lépcsőkar garanciális hibára
leadásra került a gyártó felé (Kone).

·         A javítások során elvégzett munkafolyamatok megnevezése:
hibafelmérés a gyártó részéről.

·         A mozgólépcső üzembe helyezésének várható időpontja: a gyártó
általi alkatrész beszerzés és hibajavítás után.

 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a BKV Zrt. 2018. szeptember 6-án a napi
ellenőrzések során az Árpád híd állomáson üzemelő Kone típusú mozgólépcsőn
gumikorlát meghajtó kerék, illetve gumikorlát hibát észlelt.

 

Mivel a mozgólépcső garanciális, ezért a fent leírt hibára hivatkozva a
BKV Zrt. a szükséges hiba bejelentést megtette a lépcsőkar gyártójának.

 

A gyártó megvizsgálta a jelzett lépcsőkart és 2018. szeptember 10-én azt
nyilatkozták, hogy az utasforgalmat nem veszélyezteti, tehát nézőpontjuk
szerint a mozgólépcső biztonsággal tovább üzemeltethető. A BKV Zrt.
munkavállalói 2018. december13-án napi ellenőrzésük során észlelték, hogy
a gumikorlát tovább repedt, illetve a meghajtókerékről a gumibevonat
teljesen lekopott, ezért a lépcsőkart leállították, és a garanciális hiba
bejelentése megtörtént.

 

A Kone szakemberei a hibát 2019. január 18-án felmérték és a javításhoz
szükséges alkatrészek beszerzését megkezdték. A mozgólépcső
berendezésekben előfordulnak olyan alkatrészek, melyeket méretre kell
egyedileg gyártani ezek az általánosnál több időt vehetnek igénybe.

 

Az alkatrész gyártóhoz történő beérkezése és a javítás után a mozgólépcsőt
visszaadják az utasforgalom részére.

 

A BKV Zrt. többször felhívta a gyártó figyelmét a mielőbbi javítás
elvégzésére, és a mozgólépcső mielőbbi üzembe helyezésére.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. február 19.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12314 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fónai Kende:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei