Árverési Hirdetmények

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 115/2013.(IX.5.)Ö.K. határozattal nyilvános árverésre bocsájtott ingatlanok hol kerülnek meghirdetésre, ha a hirdetmények az interneten kerülnek közzétételre akkor kérem a weboldal címének megadását is ahol figyelemmel lehet követni az árverésre bocsájtott ingatlanokat.

A határozati előterjesztés említi a Magyar Ingatlan Szövetség és a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége is mint akik részt vesznek az ingatlanok hirdetésében. Kérem csatolni az Önkormányzat és a nevezett szervezetek közti, szerződést v. megállapodást a hirdetési tevékenységre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 14.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment BFKH levele.pdf
0K Download View as HTML

Attachment Bp XIII Bessenyei Pannonia Tutaj Hegedus KSZT keszites egyezteto targyalas II emlekezteto.pdf
0K Download View as HTML

Attachment Ujsagcikk.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba úr!

Köszönjük elektronikus leveleit, amelyet az Önkormányzatunk honlapjára
küldött. Örülök annak, hogy továbbra is ilyen alapossággal érdeklődik az
Önkormányzat Képviselő-testületében és a Polgármesteri Hivatalban folyó
munka iránt.

Közérdekű adatigényléseinek teljesítéseként tájékoztatom, hogy a már
megküldött tervezési szerződés aláírásának dátuma 2012. december 3. A
25565 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan korlátozottan forgalomképes, a
testület a vagyonátminősítése tárgyában nem hozott döntést. Az ingatlan
adminisztrációs hiba folytán került nem megfelelő helyen feltüntetésre a
deklaratív hatályú vagyonkimutatásban, amely technikai problémát az
időközi felülvizsgálat során az érintett vagyonkezelő szervezet feltárta,
s helyesbítette 2013. október 1. napjával. Tájékoztatom továbbá, hogy a
vagyonkataszterben a 25565 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 2011.
december 31-i állapotára, besorolására vonatkozó adatok elérhetőek az
Önkormányzat honlapján.

A Budapest, XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca –
Hegedűs Gyula utca által határolt területre elfogadott Kerületi
Szabályozási Terv (KSZT) készítésével, véleményezési eljárásával
kapcsolatos e-mailes megkeresésére az alábbiakban válaszolok.

1. A honlapon 2013. április 9-én megjelentetett lakossági tájékoztatót,
mely 2013. szeptember 9-ig volt megtekinthető a honlapon, a Főépítészi
Iroda 2013. november 19-én megküldte Önnek digitálisan. A felhívásra az
észrevételeket e-mailen lehetett megküldeni. Ismételten tájékoztatjuk,
hogy a felhívásra nem érkezett lakossági észrevétel.

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi KSZT
véleményezési eljárását az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatályos
szabályai szerint folytattuk le. A véleményezési eljárás menetét az Étv.
9. §-ában foglaltak határozták meg.

Az Étv. 9. § (2) bekezdés szerint előzetes államigazgatási véleményezésre
megkerestük 2012 decemberében az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott államigazgatási szerveket, ezeken kívül Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályát, a Levegő Munkacsoportot,
a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-t, a Fővárosi Vízműveket, a Fővárosi
Csatornázási Műveket, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII.
kerületi Tagszervezetét és a XIII. kerületi építési hatóságot. A
megkeresett államigazgatási szervek előzetes tájékoztatást adtak a saját
hatáskörükbe tartozó adatokról, és nyilatkoztak, hogy részt kívánnak-e
venni a továbbiakban is a véleményezési eljárásban.

Az előzetes vélemények alapján a tervező (Marthi Zsuzsa, Porta Terv
Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft.) elkészítette a
városépítészeti koncepciót, amelyhez 2013. február 12-én főépítészi
konzultáció keretében szakmai javaslatokat tettek kerületi tervtanácsi
tagok. A városépítészeti koncepciót személyes konzultáción Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami
Főépítésze is véleményezte, és támogatta. Az államigazgatási egyeztetési
anyag 2013 márciusában került kiküldésre az Étv. 9. § (3) bekezdés szerint
a véleményezési eljárásban részt venni kívánó államigazgatási szerveknek
és a fentebb felsorolt szervezeteknek, melyek 22 munkanapon belül adhattak
írásos véleményt. Emellett 2013. április 9-én a honlapon közzétettünk egy
részletes, képes lakossági tájékoztatót. A felhívásra nem érkezett
lakossági észrevétel.

Az Étv. 9. § (4) bekezdés szerint a beérkezett államigazgatási vélemények
alapján az eltérő vélemények tisztázása céljából 2013. június 14-ére Arató
György főépítész egyeztető tárgyalást hívott össze a véleményezők
részvételével, ahol a tervező ismertette a vélemények alapján tett
változtatásokat, illetve válaszolt az észrevételekre. Az egyeztető
tárgyalást nem lehetett lezárni, mert maradt fenn eltérő vélemény, ezért a
tervező 2013. július 19-én ismételten egyeztetett az Állami Főépítésszel,
a konzultáción elhangzottak alapján a tervező átdolgozta a
tervdokumentációt. A második egyeztető tárgyalásra 2013. augusztus 26-án
került sor. A második egyeztető tárgyalás után nem maradt fenn
jogszabályon alapuló ellenvélemény.

A véleményezési eljárás befejezése után nem volt el nem fogadott vélemény,
a beérkezett vélemények figyelembe lettek véve.

Az Étv. 9. § (6) bekezdése alapján a rendelettervezetet 2013. szeptember
9-én közzétettük a honlapon és meghirdettük a 2013. szeptember 24-i
lakossági fórumot. A felhívást a közzétételről és a lakossági fórumról
megjelentettük a 2013. szeptember 19-én megjelent XIII. Kerületi Hírnök
újságban és a TV13 reklámújságjában is. A lakossági fórumról a TV13
tudósított. A lakossági fórum után a felvetett lakossági észrevételekre
Önkormányzatunk színes, kétoldalas tájékoztatóban válaszolt, melyet
eljuttattunk a Cézár Házban lakók postaládájába. A 2013. október 10-i
képviselő-testületi ülésen szót kapott a lakossági ellenzők szóvivője. Az
ott elhangzottak megtalálhatóak Önkormányzatunk honlapján a
képviselő-testületi jegyzőkönyvben.

Az elfogadás előtt, az Étv. 9. § (6) bekezdése szerinti véleményében az
Állami Főépítész nyilatkozott, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban
kifogást nem emel.

Az elfogadás után az Étv. 9. § (8) bekezdés szerint a jóváhagyott
rendeletet megküldtük a véleményező államigazgatási szerveknek. Az Állami
Főépítész 2013. november 6-án kelt levelében jelezte, hogy a
vélemény-nyilvánításra jogosult szervek az Állami Főépítészi Iroda felé
nem tettek észrevételt.

Csatoltan megküldöm az egyeztetési eljárást lezáró jegyzőkönyvet és az
állami főépítész fentiekben jelzett levelét.

Az árverésre bocsátott ingatlanok meghirdetésére vonatkozó adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy az árverésről hirdetményt tettünk közzé az
Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az árverési hirdetmény
megjelent a Helyi Hírnök és a Népszava című folyóiratokban, amelynek
példányait elektronikus formában jelen elektronikus levelemhez mellékelve
megküldöm.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Ingatlan Szövetséggel és a Magyar
Ingatlangazdálkodók Szövetségével az ingatlanok hirdetésében történő
részvétel tárgyában az Önkormányzat nem kötött megállapodást

Remélem, hogy sikerült közérdekű adatok iránti igényét teljes körűen
kielégíteni. Amennyiben további kérdése vagy adatigénye merülne fel,
kérem, forduljon hozzánk bizalommal. Javaslom, hogy a további
adatigénylésre vonatkozó kéréseit a Jegyzői Iroda e-mail címére
([email address]) szíveskedjen megküldeni. Biztosíthatom, hogy - a
napi feladataink ellátása mellett – továbbra is mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy kéréseit minél rövidebb időn belül teljesíthessük.

Engedje meg, hogy a magam és munkatársaim nevében békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánjak Önnek és kedves
családjának!

Köszönti Önt:
   
                    Dr. Bujdosó Sándor
                a Jegyzői Iroda vezetője

AUTOMATIKUSAN GENERÁLT ÜZENET:

Tisztelt Ügyfeleink, kerületi lakosok! A XIII. Kerületi Önkormányzat és
Hivatala, intézményei, gazdasági társaságai Meghitt, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánnak Önnek és szeretteinek!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól,
nyilvános közléstől védettl! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az
üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet
tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása,
megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az
üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt
a téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

Gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bujdosó Sándor
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Pannonia77.pdf
0K Download View as HTML


    Tisztelt Kocsis Csaba úr!

Köszönjük elektronikus leveleit, amelyet az Önkormányzatunk honlapjára
küldött. Örülök annak, hogy továbbra is ilyen alapossággal érdeklődik az
Önkormányzat Képviselő-testületében és a Polgármesteri Hivatalban folyó
munka iránt.

Közérdekű adatigényléseinek teljesítéseként csatoltan megküldöm a 25565
hrsz-ú ingatlan aktuális (2014. január 15-i) állapotnak megfelelő adatait
az ingatlankataszterből az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992 (XI.6.)
kormányrendelet szerinti tartalommal. Ez az állapot megfelel a 2011.
december 31-i állapotnak két eltéréssel 2013.-ban bejegyzésre került egy
vezetékjog az ELMŰ részére és a jóváhagyott KSZT alapján változott az
övezet 2013. novemberében.

Tájékoztatom, hogy az ingatlankataszter vezetése a Polgármesteri Iroda
feladata.  

Remélem, hogy sikerült közérdekű adatok iránti igényét teljes körűen
kielégíteni. Amennyiben további kérdése vagy adatigénye merülne fel,
kérem, forduljon hozzánk bizalommal. Javaslom, hogy a további
adatigénylésre vonatkozó kéréseit a Jegyzői Iroda e-mail címére
([email address]) szíveskedjen megküldeni. Biztosíthatom, hogy - a
napi feladataink ellátása mellett – továbbra is mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy kéréseit minél rövidebb időn belül teljesíthessük.

   
                 

Köszönti Önt:
                   Dr. Bujdosó Sándor
               a Jegyzői Iroda vezetője
_______________________________________
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
1139 Budapest, Béke tér 1.
T: 452-4131, 452-4300
   

AUTOMATIKUSAN GENERÁLT ÜZENET:

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól,
nyilvános közléstől védettl! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az
üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet
tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása,
megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az
üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt
a téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

Gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei