Ásotthalmi Mezőőrség

Léderer András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Léderer András

Tisztelt Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti írásbeli jelentések másolatát a 2015. szeptember 15. és 2016. július 13. közötti időszakről.

- Szintén szíveskedjék részemre megküldeni a fenti törvény 14. § (1) bekezdésében rögzített formaruha részletes leírását vagy fényképét, valamint a 2016. július 13-i állapot szerinti mezőőri létszámot.

- Továbbá szíveskedjen részemre megküldeni a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX. törvény 21. § alapján kiadott fenntartói utasításokat is a 2015. szeptember 1. és 2016. július 13-i időszakból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 13.

Üdvözlettel:

Léderer András

Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom polgármesteri hivatal
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 k z rdek adatszolg ltat s L derer Andr s.pdf
469K Download View as HTML

Attachment UTF 8 Mezei rszolg lat Szolg lati Szab lyzata 2016.j nius 1..pdf
5.1M Download View as HTML


Ügyiratszám:
1329-2/2016.                                                      
             

    
                                                                                         Tárgy:
Közérdekű adatszolgáltatás

Léderer András részére

Elektronikus úton továbbítva:

[1][FOI #7115 email]

 

 

Tisztelt Léderer András Úr!

 

2016. július 13. napján Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Mezei
Őrszolgálatával kapcsolatosan benyújtott közérdekű adatszolgáltatásra
irányuló kérelmének helyt adok, és az adatszolgáltatásnak az alábbi módon
teszek eleget:

 

1.)Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli jelentéstételekre a 2015. szeptember 15. és 2016. július 13.
közötti időszakban nem került sor, mivel a fenti időszakban kényszerítő
eszköz alkalmazására a mezőőrök által nem került sor.

 

2.) A mezőőri formaruha részletes leírása:

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Mezei Őrszolgálatának formaruházata a
mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM
rendelet, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres
biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló
70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiadott, és a Belügyminisztérium által jóváhagyott „A 70/2012. (XII. 14.)
BM rendelet alapján a mezőőrök és hegyőrök formaruhájának műszaki leírása”
elnevezésű dokumentum (kelte: 2014. február 7.) alapján került meghatározásra.

A formaruházat irányszíne zöld, a fenti jogszabályokban meghatározott, az
adott évszaknak megfelelő viselet. A nadrág mintázata jellemzően zöld
terepminta.

3.) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Mezei Őrszolgálatának 2016. július 13-i
állapot szerinti foglalkoztatotti létszáma: 5 fő.

 

4.) Elektronikus formában mellékelten megküldöm a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX.
törvény 21. § alapján 2015. szeptember 1. és 2016. július 13. napja között
kiadott egyetlen fenntartói utasítást, Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Mezei Őrszolgálatának Szolgálati Szabályzatát további szíves
felhasználásra.

 

Ásotthalom, 2016. július 28.

 

 

Tisztelettel:

      
                                                                             dr.
Turbucz Marietta Judit

                                                                                                 
jegyző

Link: [2]File-List
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7115 email]
2. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
3. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
4. file:///C:%5CUsers%5CTMARIE%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom polgármesteri hivatal
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 mezri szablyzat 9.oldala 6.13.ponttl 8.6.pontig.pdf
438K Download View as HTML


Tisztelt Léderer András Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva mellékelten megküldöm a dokumentum
scannelése során kimaradt egy oldalt.

--
Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tel: +36 62 591 570
Fax: +36 62 591 563
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Léderer András

Tisztelt dr. Turbucz Marietta Judit!

Köszönöm gyors és kimerítő válaszát.

További jó munkát kívánva,

Üdvözlettel:

Léderer András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Léderer András:
Csak a(z) Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei