ÁSZ-AUTÓ Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság Merkantil Bank devizaszerződés kötési joga

Borbély László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Borbély László

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy az Ász-Autó Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság (cím: 1154 Budapest, Wesselényi utca 9.; adószám: 11806934-2-42 //a bélyegzőn nehezen kivehető//)
autókereskedő cég
2008.06.20. időpontban jogosult volt-e Zalegerszegen egy áruház parkolóban a Merkantilbank (1051 Budapest, József Attila utca 8.) nevében
deviza alapú hitel szerződést kötni, illetve nevében Egyszemélyben
aláírni. A Fent nevezett Autókereskedésben Szondy Ágnes Magdolnának
vagy az ott dolgozó bármelyik személynek
volt-e jogosítványa hitel szerződés kötésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 4.

Üdvözlettel:
Borbély László

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Ügyfélszolgálat
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
6K Download


 

Pénzügyi fogyasztóvédelmi központ

 

 

 

Borbély László részére

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
(MNB) érkezett az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó
kérelme, amelyben az alábbiak vonatkozásában kért tájékoztatást.

 

Mindenekelőtt tájékoztatom, hogy a Hpt. 2010. január 1-i módosítása
lényeges változást hozott a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó
szabályozásban mind a fogalom meghatározás (ügynök helyett közvetítő),
mind az engedélyezés területén. A 2010. január 1-i törvénymódosítás a
korábbinál (a, b ügynök) bonyolultabb, differenciáltabb szabályozást ad a
közvetítőkre. A korábbi szabályok alapján 2010. szeptember 30. napjáig
végezhettek jogszerűen tevékenységet a pénzügyi szolgáltatás közvetítők.

 

1. Az MNB elektronikus másolatban küldje meg az Ön részére, hogy 2008.06.20.
napján az Ász-Autó Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
(Rt.) (cégnyilvántartás szerinti székhely: 1154 Budapest, Wesselényi u. 9.,
cégjegyzékszám: 01 10 044044, adószám: 11806934-2-42) jogosult volt-e az
Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Pénzügyi intézmény)  (székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 8.)
nevében hitelszerződést kötni.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által hivatkozott időpontban (2008.06.20.)
hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény (Hpt.) alapján az Rt. szerepelt az MNB (illetve a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint – a Hpt.
akkor hatályos szövege szerinti – Hpt. 2. sz. melléklet I/12. b) pontja
szerinti ügynök a Bank vonatkozásában.

 

További kérdésével kapcsolatban tájékoztatjuk arról, hogy a pénzügyi
intézmény nevében aláírási joggal rendelkező személyek névsoráról az
MNB nem vezet nyilvántartást, így e kérdésre vonatkozó tájékoztatást nem
tudunk biztosítani az Ön részére. A tárgyi ügyben aláíró magánszemélyről
tájékoztatást kizárólag a pénzügyi intézmény tud adni, ezért javasoljuk,
hogy keresse fel kérdésével a pénzügyi intézményt. 

 

A Hpt. akkor hatályos szabályai (2. sz. melléklet I/12. pont) a pénzügyi
szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenységet az alábbiakban határozták
meg:

a) pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára
folytatott tevékenység, amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi
szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének
megbízási szerződés keretében történő végzése (ez az ún. a) típusú
ügynök),

b) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett
tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik
és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak
(ez az ún. b) típusú ügynök).

 

A Hpt. akkor hatályos szabályai alapján tehát a b) típusú ügynök a
pénzügyi szolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében végzett
tevékenysége során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelhette, és a
pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhatott.
A b) típusú ügynök bejelentés-köteles volt, a Pénzügyi Vállalkozásnak a
vonatkozó ügynöki szerződést azonban nem kellett a felügyeleti hatóság
felé benyújtania.

 

A Felek között létrejött szerződések, dokumentumok, meghatalmazások olyan
polgári jogi dokumentumok, amelyek érvényességének elbírálása az illetékes
bíróság hatáskörébe tartozik.

 

2. Az Info tv. 30. § (2) bekezdése alapján kérte, hogy a vonatkozó
másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton küldje meg az
Ön részére, a feladó e-mail címre. Ha az igényelt adatokat bármely okból
nem lehet e-mailben megküldeni, kérte, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel az MNB.

 

Az MNB a kérésnek megfelelően, elektronikus úton, a feladó e-mail címre
küldi meg az Ön részére a vonatkozó tájékoztatást.

 

3. Az Info tv. 29. § (3) bekezdése alapján kérte, hogy az MNB előzetesen
elektronikus úton tájékoztassa Önt arról, amennyiben a kért iratmásolatok
szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben
kérte, hogy a tájékoztatásban az MNB mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

 

Tájékoztatjuk, hogy iratmásolatot jelen tájékoztatás nem tartalmaz,
egyebekben szkennelésért költségtérítés megállapítására nem került sor.

 

4. Kérte, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti az MNB megismerhetőnek, az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg az Ön
számára az MNB.

 

Az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy jelen
tájékoztatás Ön által meg nem ismerhető adatot nem tartalmaz.

 

 

Budapest, 2016. április 11.

 

Üdvözlettel

 

 

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat
címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: 06-40-203-776 I e-mailcím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borbély László:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Berki Gábor Norbert által

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Berki Gézáné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei