ÁSZ - Momentum - Kampánypénzek ellenőrzése

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://asz.hu/hu/legfrissebb-jelentesek... lapon található https://asz.hu/storage/files/files/jelen... jelentés alapjául szolgáló összes elektronikus és postai levelezést az ÁSZ és a Momentum párt között anonimizálva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 28.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - ÁSZ - Momentum - Kampánypénzek ellenőrzése
Érkezett: 2019.05.28 21:28:25
Érk.szám: Érk.sz.: BE-33880/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Ez egy automatikus rendszerüzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2019.05.28 21:30

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - ÁSZ - Momentum - Kampánypénzek ellenőrzése
Date And Time of receipt: 2019.05.28 21:28:25
Receipt number: Érk.sz.: BE-33880/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

This is an automatically generated message. Please, do not reply to it.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

 
                                                                                               Iktatószám:
ETIO-0710-002/2019.

Szerb Tamás Úr

részére

 

[1][FOI #12832 email]

 

 

Tisztelt Szerb Tamás Úr!

 

Kézhez vettük a 2019. május 28-án érkezett levelét, amelyben a Momentum
Mozgalom 2018. évi országgyűlési képviselőválasztási kampányra fordított
pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről készült 19015. sz. ÁSZ
jelentés alapjául szolgáló levelezés tárgyában terjesztett elő közérdekű
adatigénylést.

 

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

Amint az a hivatkozott jelentésben megállapításra került, a Momentum
Mozgalom a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatás
felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát nem biztosította.
Az Állami Számvevőszék felé fennálló közreműködési kötelezettségét nem
teljesítette, mivel törvényi előírás ellenére a bírósági nyilvántartásban
szereplő székhelyén nem biztosította a jognyilatkozatok fogadását és a
jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. A Momentum Mozgalom a
jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználásáról nem
bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésére. A támogatás szabályszerű
felhasználását objektív módon, hiteles adatokkal, dokumentumokkal nem
támasztotta alá, ezáltal a támogatás felhasználása nem volt szabályszerű.

 

A hivatkozott jelentés az alábbi helyen érhető el:

 

[2]https://www.asz.hu/storage/files/files/j...

 

Az Állami Számvevőszék a feltárt tényeket, körülményeket, a döntés
megalapozását szolgáló adatokat a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján
továbbította a hatáskörrel rendelkező hatóságnak (ügyészség) a szükséges
eljárások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 27. § (5)
bekezdése alapján „Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezetről vagy
annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről megszerzett információk a
jelentés, az e törvény 5. § (13) bekezdése szerinti elemzés és tanulmány
készítésén kívül nem használhatók fel más célra. A számvevő a tudomására
jutott minősített adatot vagy egyéb, törvény által védett titkot köteles
megőrizni, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik személynek nem adhatja
át, és feladatkörén kívül nem használhatja fel.”

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 27. § (5)-(6)
bekezdése szerint: „(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől
számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat
megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának
mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az
(5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát
követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés
megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó
szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad
kifejtését veszélyeztetné.”

 

Az Info. törvény 27.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében:

„A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot -
az adatfajták meghatározásával – törvény bűncselekmények üldözése vagy
megelőzése érdekében korlátozhatja.”

 

A büntetőeljárástól szóló 2017. évi XC. törvény 97. § (2) bekezdése és 98.
§ (2)-(3) bekezdései alapján:

 

97. § (2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a büntetőeljárás
lefolytatása céljából - jogszabály által meghatározott módon és körben -
megismerheti és kezelheti az olyan, törvény alapján védett titkot és
hivatás gyakorlásához kötött titkot (a továbbiakban együtt: védett adat),
amely e törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges.

 

98. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság gondoskodik arról,
hogy a büntetőeljárásban kezelt védett adat szükségtelenül ne kerüljön
nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a
személyes adat védelme biztosított legyen.  

(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság kizárólag törvény
rendelkezései szerint teheti lehetővé a büntetőeljárásban kezelt személyes
adat és védett adat megismerését.”

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tehát az Állami
Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés alapjául
szolgáló adatokat az Állami Számvevőszék nem adhatja ki.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. június 12.

 

Tisztelettel:

 

dr. Pálmai Gergely osztályvezető sk.

 

Az irat iktatószáma: ETIO-0710-002/2019

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12832 email]
2. https://www.asz.hu/storage/files/files/j...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei