Autókereskedő jogosultsága kölcsönszerződés kötésére

Kovács Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Béla

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

MOLCAR Bt. (7585 Háromfa, Kossuth utca 62., Adószám: 22102272-2-14)
2007. 11. 15.-én jogosult volt-e gépkocsi kölcsön szerződés kötésére, illetve nevében egyszemélyben aláírni, az Unicredit Leasing Hungary Zrt. vonatkozásában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 10.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Béla

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az adat igénylésemre adott válasszal késedelemben vannak, ezzel törvényszegést követnek el.
Várom mielőbbi válaszukat az adat igénylésre.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Ügyfélszolgálat
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
6K Download


[1]cid:image003.png@01D03FE6.EBB4FF80

Pénzügyi fogyasztóvédelmi központ

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
(MNB) érkezett az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó
kérelme, amelyben az alábbiak vonatkozásában kért tájékoztatást.

 

Mindenekelőtt tájékoztatom, hogy a Hpt. 2010. január 1-i módosítása
lényeges változást hozott a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó
szabályozásban mind a fogalom meghatározás (ügynök helyett közvetítő),
mind az engedélyezés területén. A 2010. január 1-i törvénymódosítás a
korábbinál (a, b ügynök) bonyolultabb, differenciáltabb szabályozást ad a
közvetítőkre. A korábbi szabályok alapján 2010. szeptember 30. napjáig
végezhettek jogszerűen tevékenységet a pénzügyi szolgáltatás közvetítők.

 

1. Az MNB elektronikus másolatban küldje meg az Ön részére, hogy 2007.11.15.
napján a MOLCAR Bt. (Bt.) (cégnyilvántartás szerinti székhely: 7585 Háromfa,
Kossuth utca 62., adószám: 22102272-2-14, cégjegyzékszám: 14 06 307376)
jogosult volt-e az UniCredit Leasing Hungary ZRt. (Pénzügyi intézmény) 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) nevében hitelszerződést kötni.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által hivatkozott időpontban (2007.12.22.)
hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény (Hpt.) alapján a Kft. szerepelt az MNB (illetve a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint – a Hpt.
akkor hatályos szövege szerinti – Hpt. 2. sz. melléklet I/12. b) pontja
szerinti ügynök a Pénzügyi intézmény vonatkozásában.

 

A Hpt. akkor hatályos szabályai (2. sz. melléklet I/12. pont) a pénzügyi
szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenységet az alábbiakban határozták
meg:

a) pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára
folytatott tevékenység, amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi
szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének
megbízási szerződés keretében történő végzése (ez az ún. a) típusú
ügynök),

b) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett
tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik
és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak
(ez az ún. b) típusú ügynök).

 

A Hpt. akkor hatályos szabályai alapján tehát a b) típusú ügynök a
pénzügyi szolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében végzett
tevékenysége során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelhette, és a
pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhatott.
A b) típusú ügynök bejelentés-köteles volt, a Pénzügyi Vállalkozásnak a
vonatkozó ügynöki szerződést azonban nem kellett a felügyeleti hatóság
felé benyújtania.

 

A Felek között létrejött szerződések, dokumentumok, meghatalmazások olyan
polgári jogi dokumentumok, amelyek érvényességének elbírálása az illetékes
bíróság hatáskörébe tartozik.

 

2. Az Info tv. 30. § (2) bekezdése alapján kérte, hogy a vonatkozó
másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton küldje meg az
Ön részére, a feladó e-mail címre. Ha az igényelt adatokat bármely okból
nem lehet e-mailben megküldeni, kérte, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel az MNB.

 

Az MNB a kérésnek megfelelően, elektronikus úton, a feladó e-mail címre
küldi meg az Ön részére a vonatkozó tájékoztatást.

 

3. Az Info tv. 29. § (3) bekezdése alapján kérte, hogy az MNB előzetesen
elektronikus úton tájékoztassa Önt arról, amennyiben a kért iratmásolatok
szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben
kérte, hogy a tájékoztatásban az MNB mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

 

Tájékoztatjuk, hogy iratmásolatot jelen tájékoztatás nem tartalmaz,
egyebekben szkennelésért költségtérítés megállapítására nem került sor.

 

4. Kérte, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti az MNB megismerhetőnek, az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg az Ön
számára az MNB.

 

Az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy jelen
tájékoztatás Ön által meg nem ismerhető adatot nem tartalmaz.

 

 

Üdvözlettel:

 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

 

 

 

 

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat
címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: 06-40-203-776 I e-mailcím: [2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Béla:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MOL részvények vásárlása

A(z) Kormány részére Kis Emőke által

Aláirási jog

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Tóth Gábor által

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Pribránszki Marianna által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei