Az Alapjogokért Központ működésével kapcsolatos adatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alapjogokért Központ részére

Az igénylést elutasította a(z) Alapjogokért Központ.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Alapjogokért Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

1. Az Alapjogokért Központ (AK) létesítésétől 2017. április 1-ig
terjedő időszakban összes hatályban lévő alapító okiratát, szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő
tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk
és költségtérítésük összegét.

2. Az AK létesítésétől 2017. április 1-ig az összes dolgozójának (ide értve
megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak)
munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.

3. Érdeklődnék arról is, hogy a AK idén április 1-ig a szervezet vagyonát
milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb
pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora
támogatásokban részesült?

4. 2017. április 1-ig az AK által összes kiírt pályázati kiírásra hány
pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok
kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak
támogató és elutasító döntést?

5. Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve
fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek
támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!)
Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes
pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

6. Az AK mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak
tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső
szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha
igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő
adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?

7. Az AK biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati
telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és
milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt
külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban
részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?

8. A létesítéstől 2017. április 1-ig az AK bármely tagja, illetve
munkavállalója részt vett-e olyan szakmai
fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az AK
finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?

9. Máig hány főt foglalkoztat megbízási szerződés, valamint munkaszerződés
alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől,
vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és
mennyiért?

10. Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása
körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét,
szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés
időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló
előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés
megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Tájékoztatom, hogy jelen adatigénylés megegyezik azzal, amelyet a Magyar Hírlap számos hazai civil szférában működő szervezetnek az elmúlt hónap folyamán megküldött.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Alapjogokért Központ

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az [Alapjogokért Központ request email] címre 2017. május 11-én beérkezett
„Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Az Alapjogokért Központ
működésével kapcsolatos adatok” (sic!) tárgyú megkeresésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

1. Az Alapjogokért Központ nem tartozik az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
(Infotv.) hatálya alá, ezért a megkeresésében foglaltakat nem áll
módunkban teljesíteni.

Bizonyára Önök, mint az adatigénylések nemzetközi szakértői előtt is
ismeretes, az Infotv. értelmében közérdekű adatok megismerése iránti
kérelmet (a továbbiakban: kérelem) közfeladatot ellátó szerv irányába
lehet előterjeszteni. Az Infotv. 26. § (1) alapján pedig közfeladatot
ellátó szerv „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személy (…)”. Az Alapjogokért Központ nem tartozik az idézett törvényi
definíció hatálya alá, így irányában kérelem jogszerűen nem
terjeszthető elő.

2. Mint ahogy az bizonyára Önök, mint az adatigénylések nemzetközi
szakértői előtt is ismeretes, az utóbbi időben két olyan bírósági
ítélet is született (Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.467/2016/3. sz,
valamint 2.Pf.20.180/2017/7/1. sz. határozatai), amely az
adatszolgáltatásra kötelezettek körét kiterjesztően értelmezte és abba
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 32.§-ban meghatározott kritériumoknak megfelelő közhasznú
szervezeteket is bevonta. Bár álláspontunk szerint ez a szélsőségesen
liberális jogértelmezés veszélyes precedenst teremthet,
hangsúlyozandó, hogy az Alapjogokért Központ még a törvényi
rendelkezések ilyen interpretációja alapján sem tartozik azon
szervezetek körébe, amelyek irányába kérelem jogszerűen előterjeszthető.

Végezetül engedjenek meg egy, a tárgyhoz csak közvetetten kapcsolódó,
ám véleményünk szerint fontos észrevételt. A 2017. május 11-én
23:59-kor érkezett megkeresésük tárgya a következő: „Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Az Alapjogokért Központ működésével
kapcsolatos adatok”

Álláspontunk szerint, bár a vonatkozó jogszabályi környezet nem
követeli meg, hogy a közérdekű adatok megismerése iránt előterjesztett
kérelem maradéktalanul megfelelje a magyar nyelv szabályainak, az
adatigénylések nemzetközi szakértőitől elvárható lenne, hogy a
vonatkozó jogterület alapkifejezéseinek helyesírásával tisztában
legyenek.

Üdvözlettel,

Alapjogokért Központ

Idézet ("Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft."
<[FOI #9275 email]>):

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Alapjogokért Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei