Az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosítása (219/2017. (VIII.31.) határozat)

Batu Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Érdi Sport Kft. és Érd MJV Önkormányzata között 2017. VIII. 31-én létrejött módosított reklámszerződés (219/2017. (VIII.31.) határozat), 2.1. pontjában foglalt vállalások ellenértékét igazoló számlákat, különös tekintettel a reklámszolgáltató Érdi Sport Kft. közösségi médiában (a szerződés szerint az Instagram-on) kifejtett munkájának eredményeit hiperhivatkozásokkal, vagy teljes linkekkel, a szerzők nevével, a ráfordított munkaórákkal, a szerződésben nevesített hashtag-ek sorrendjében (#erdamivarosunk, #erd, #viragzokertvaros.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 1.

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hudák Mariann
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Batu Sport Kft valasz.pdf
98K Download View as HTML


Tisztelt Batu Attila!

 

 

A 2018.  április 1. napján elektronikus úton, közérdekű adatigénylés
tárgyában érkezett kérelmére válaszolva ezúton csatoltan küldöm T.
Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének válaszát.

 

 

Tisztelettel:

dr. Jeney-Hudák Mariann

Jogi Iroda

Érd MJV Polgármesteri Hivatala

06-23/522-300/383-as mellék

Hivatkozása ide

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt dr. Hudák Mariann!

Köszönöm.
A válasz alapján Érd MJV Önkormányzata, (és a szerződést szignáló polgármester), mint reklámozó, nem ellenőrizte a szerződésben meghatározott vállalások teljesítését.
Ellenőrizetlen vállalásokra a tavalyi évben Érd MJV Önkormányzata 216.535.433,- Ft + ÁFA azaz, kettőszáz tizenhatmillió-ötszázharmincötezer-négyszázharminchárom Ft + ÁFA (bruttó: 275.000.000,- Ft) kedvezményes díjazást fizetett az Érdi Sport Kft.-nek.

Íme néhány tény:
Az Érd MJV Önkormányzata és az Érdi Sport Kft. között létrejött módosított reklámszerződésben (219/2017. (VIII.31.), a szerződés 2.1. pontjában rögzített vállalás "Érd Megyei Jogú Város népszerűsítési eszközeinek fejlesztése a social media felületen (instagram, #erdamivarosunk,
#erd, #viragzokertvaros), az események, képek, információk, tartalmak összekapcsolása, a tömegbázis kiépítése.
(10.000.000 Ft/év)" nem teljesült.
A fenti célra kifizetett 10 millió forintért (a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére) érdemi munkavégzés nem történt.
A szerződésben nevesített hashtagek alatt - ékezetekkel és ékezetek nélkül - (hashtagenként majdnem teljes átfedéssel) csupán néhány feltöltött fotó szerepel (a #erd, és #érd irreleváns találatokat eredményez) közvetlenül a szerződés aláírását követő napokból.
A megbízott reklámszolgáltató (Érdi Sport Kft.) ügyvezető igazgatójának (Szántó Erzsébet Gizella) csupán egyetlen feltöltése elérhető (https://www.instagram.com/p/BYgI1x9hZYi/... az Instagramon, a szerződés aláírását követő első napról.
Ezek a fotók darabonként majdnem egymillió forintot emésztettek fel Érd Megyei Jogú Város tavalyi költségvetéséből.
Íme a szerződésben szereplő hashtagek listája (hiperhivatkozásokkal és teljes linkekkel) az Instagramról:
#erdamivarosunk (https://www.instagram.com/explore/tags/e...
#érdamivárosunk (https://www.instagram.com/explore/tags/%...
#virágzókertváros (https://www.instagram.com/explore/tags/v...
#viragzokertvaros (https://www.instagram.com/explore/tags/v...

Az Érd MJV Önkormányzata és az Érdi Sport Kft. között létrejött módosított reklámszerződésben (219/2017. (VIII.31.), a szerződés 2.1. pontjában rögzített többlet reklámszolgáltatás nem teljesült. „A Felnőtt csapat Európán kívüli edzőtáborain, versenyein, egyéb sportrendezvényein Érd Megyei Jogú Város neve és címere megjelenítése, így biztosítva a támogató megjelenését minél szélesebb nemzetközi körben. (pld. Dél-Koreai négy földrészt érintő nemzetközi torna részvétel... 30 millió Ft/év)"
A szerződést 2017. augusztus 31-én írták alá a szerződő felek (Érd MJV Önkormányzata - Érdi Sport Kft.), a sportesemény 2017. augusztus 19., és 2017. augusztus 23. között zajlott le.
A fenti célra kifizetett 30 millió forint ellenében semmilyen ellenszolgáltatást nem kapott - nem kaphatott - Érd MJV Önkormányzata: a többlet reklámszolgáltatásról szóló szerződést az esemény után írták alá a szerződő felek.

A reklámszolgáltató (Érdi Sport Kft.) nem teljesíthetett többlet reklámszolgáltatást egy olyan eseményen,
http://ihf.info/en-us/theihf/continental...
melyet a reklámozó (Érd MJV Önkormányzata) később (219/2017. (VIII.31.) nevezett meg egy módosított szerződésben.

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Batu Attila:
Csak a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei