Balatoni hajózási jelzések és meder mélység

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Azon balatoni hajózási jelzések és nyíltvízi műtárgyak adatait (földrajzi koordináták, típus, jelölés), amelyek a Kikötői Szabályzatokban nem szerepelnek.
2. A mederről rendelkezésre álló mélységi információkat.

Az információkat a
http://magwas.rulez.org/maps/index.html címen elérhető hajózási térkép teljesebbé tételéhez fogom felhasználni. A térképpel kapcsolatos bármilyen megjegyzést szívesen veszek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 7.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság


Attachment graycol.gif
11 Download

Attachment ecblank.gif
11 Download


Tisztelt Uram!

Elnézést, de nem tudom olvasni levelét.

Tisztelettel:
Magda Lilla
titkárságvezető

[1]Inactive hide details for Magosányi Árpád ---2012.06.07 09:01:16---
Tisztelt KC6zC)p-dunC!ntC:li VC-zC<gyi IgazgatC3sC!g!Magosányi Árpád
---2012.06.07 09:01:16---     Tisztelt KC6zC)p-dunC!ntC:li VC-zC<gyi
IgazgatC3sC!g!

Feladó: Magosányi Árpád <[FOI #49 email]>
Címzett: KözAdat requests at Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
<[Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság request email]>,
Dátum: 2012.06.07 09:01
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Balatoni hajózási jelzések és meder
mélység

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt KC6zC)p-dunC!ntC:li VC-zC<gyi IgazgatC3sC!g!
   
    Az informC!ciC3s C6nrendelkezC)si jogrC3l C)s az
informC!ciC3szabadsC!grC3l
    szC3lC3 2011. C)vi CXII. tC6rvC)ny (a tovC!bbiakban: Infotv.) 28. B'
(1)
    bekezdC)se alapjC!n a kC6vetkezE. adatigC)nylC)st terjesztem elE..
   
    KC)rem, szC-veskedjen elektronikus mC!solatban megkC<ldeni rC)szemre
   
    1. Azon balatoni hajC3zC!si jelzC)sek C)s nyC-ltvC-zi mE1tC!rgyak
adatait
    (fC6ldrajzi koordinC!tC!k, tC-pus, jelC6lC)s), amelyek a KikC6tE.i
    SzabC!lyzatokban nem szerepelnek.
    2. A mederrE.l rendelkezC)sre C!llC3 mC)lysC)gi informC!ciC3kat.
   
    Az informC!ciC3kat a
    [2]http://magwas.rulez.org/maps/index.html ... elC)rhetE.
hajC3zC!si
    tC)rkC)p teljesebbC) tC)telC)hez fogom felhasznC!lni. A tC)rkC)ppel
    kapcsolatos bC!rmilyen megjegyzC)st szC-vesen veszek.
   
    Az Infotv. 30. B' (2) bekezdC)se szerint kC)rem, hogy a mC!solatokat
C)s
    az egyC)b igC)nyelt adatokat elektronikus C:ton szC-veskedjen
rC)szemre
    a feladC3 e-mail cC-mC)re megkC<ldeni.
    Ha az igC)nyelt adatokat bC!rmely okbC3l nem lehet e-mailben
    megkC<ldeni, akkor kC)rem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
    weboldalon tC6ltse fel.
   
    Az Infotv. 29. B' (3) bekezdC)se szerint adatigC)nylC)sem sorC!n a
    szkennelC)s kC6ltsC)gC)n kC-vC<li kC6ltsC)gek megtC)rC-ttetC)sC)re
nincs mC3d.
    KC)rem, hogy elE.zetesen elektronikus C:ton tC!jC)koztasson arrC3l,
    amennyiben a kC)rt iratmC!solatok szkennelC)sC)C)rt
kC6ltsC)gtC)rC-tC)s
    megC!llapC-tC!sC!ra kerC<l sor. Ebben az esetben kC)rem, hogy a
    tC!jC)koztatC!sban mellC)keljen dokumentumlistC!t, dokumentumonkC)nt
    tC<ntesse fel az oldalszC!mot C)s a szkennelC)s kC6ltsC)gC)t.
   
    KC)rem, hogy abban az esetben, ha az igC)nyelt adatoknak csak egy
    rC)szC)t tekinti megismerhetE.nek, az Infotv. 30. B' (1) bekezdC)se
    alapjC!n azokat az adatigC)nylC)s rC)szbeni megtagadC!sC!val egyC<tt
    kC<ldje meg szC!momra.
   
    SegC-tE. egyC<ttmE1kC6dC)sC)t elE.re is kC6szC6nC6m.
   
    Kelt: 2012. jC:nius 7.
   
    C.dvC6zlettel:
   
    MagosC!nyi C.rpC!d
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    Ezt a kC6zC)rdekE1adat-igC)nylC)st a KiMitTud weboldalon keresztC<l
    kC<ldtC)k el. Az adatigC)nylC)sre a vC!laszt, illetve bC!rmilyen
    kapcsolC3dC3 visszajelzC)st, kC)rjC<k, erre az e-mail cC-mre kC<ldje
meg:
    [FOI #49 email]
   
    Ha a(z) KC6zC)p-dunC!ntC:li VC-zC<gyi IgazgatC3sC!g nem a(z)
    [Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság request email] cC-men fogadja a rC)szC)re benyC:jtott
    KC6zC)rdekE1adat-igC)nylC)seket, kC)rjC<k, C-rja ezt meg nekC<nk:
    [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   
    Jognyilatkozat: Ezt az C<zenetet C)s az C6n vC!laszC!t is
kC6zzC)tesszC<k a
    KiMitTud weboldalon. TovC!bbi informC!ciC3kat a KiMitTud
szolgC!ltatC!s
    segC-tsC)gC)vel kezdemC)nyezett kC6zC)rdekE1adat-igC)nylC)srE.l itt
olvashat:
    [4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresC)sekre vC!laszolC3 munkatC!rskC)nt hasznosnak
    talC!lta ezt a szolgC!ltatC!st, kC)rje meg szervezete webmesterC)t,
hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutatC3
    hivatkozC!st az C6nC6k kC6zC)rdekE1 adatokat tartalmazC3 weboldalC!n!
   
   
    -------------------------------------------------------------------

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
2. http://magwas.rulez.org/maps/index.html
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Kozep-dunantuli Vizugyi Igazgatosag!

Az adatigenylesemet - amennyiben legalabb web bongeszoje kepes az ekezetes betuk helyes megjelenitesevel megbirkozni - a

http://kimittud.atlatszo.hu/request/bala...

Web cimen olvashatja.

Kerem az abban foglaltakra a torvenyes hataridok betartasa mellett valaszoljon.

Udvozlettel:

Magosanyi Arpad

Hivatkozása ide

Adminisztrátor hozzászólt ()

Üdv a gépházból!
A problémát érzékeltük, megpróbálunk mihamarabb megoldást találni az ilyen esetekre (is).

Link to this

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság!

Kérem, hogy a http://kimittud.atlatszo.hu/request/bala... címen elérhető, késedelemben lévő adatigénylésemet válaszolják meg.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ("BTK") 177/B. §-a alapján
"""
Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
[...]

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
"""

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Tisztelt Magosányi Árpád úr!

Kérem, hogy az adatszolgáltatás ügyében és érdekében legyen kedves Pécseli
Péter Szakaszmérnök urat felhívni a 06 / 20 / 578 - 1458 - as mobilszámon.

Üdvözlettel: Guj Zsuzsanna titkárnő

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Magosányi Árpád hozzászólt ()

Sütik az adatokat. Az informatikus még felhív, de gyanúsan sokat használták a "nem továbbszerkeszthető" kifejezést. Jövő hét elején tudják átadni.

Link to this

Magosányi Árpád hozzászólt ()

Beszéltem az informatikussal is. PDF-et kapok a mélységvonalakról, és xls-t a hajózási jelzésekről.

Link to this

Magosányi Árpád hozzászólt ()

Az adatok a http://magwas.rulez.org/balaton.tgz címről letölthetőek.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei