Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola működése

Horváth Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Horváth Balázs

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Minisztérium részéről ki, mikor és milyen végeredménnyel zárta az iskola alapításakor benyújtott iratok ellenőrzését?
2. Ki, mikor és milyen eredménnyel vizsgálta a pécselyi székhelyen kívül bejelentett oktatás szakmai követelményeknek való megfelelését?
3. Mennyiben megengedett a sajátos nevelési igényű diákok közül a fogyatékos személyek, a szociálisan hátrányos helyzetűek és a kisebbségekhez tartozók kirekesztése?
4. Ki és mikor ellenőrizte a speciális nevelési igényű diákok elletását?
5. Ki és mikor elllenőrizte a magántanulói státusszal rendlekezők tudásszintjét?
6. Ki és mikor ellenőrizte a mindennapos testnevelés ellátását és annak személyi feltételelit az iskolában?
7. Ki és mikor ellenőrizte az iskola fenntartásához szükséges források hátterét?
8. Az alapításkor a pedagógiai programra vonatkozó szakvéleményt ki ellenőrizte le, illetve a szakértőtől kért-e eredeti példányt?
9. Ki és mikor ellenőrizte, hogy a hivatkozott "életiskola" program megfelel-e a Hintalan László által levédett követelményeknek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment kimen.docx
55K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

49272-1/2016/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Melléklelten megküldöm az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő meghosszabbításáról szóló levelet.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
EMMI - Jogi Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Balázs:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei