Bátyi Attila

Czipfel Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt..

Feladó: Czipfel Tiborné

Tisztelt Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,Bátyi Attila munkaviszonyának igazolását, az ÉRV-nél.Mikor lett felvéve,milyen munkakörben,és mennyi havi bérért? Hogy tölthet be 2013 január 1-től két munkahelyet is?Hiszen még alkalmazásban áll a Barcika Vízműnél!

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 12.

Üdvözlettel:

Czipfel Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Czipfel Tiborné!

 

 

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika,
Tardonai út 1.) részére,  Bátyi Attilára vonatkozó írásbeli adatközlésre
irányuló kérelme tárgyában küldött e-mail üzenetére válaszolva az alábbi
tájékoztatást adjuk:

 

Az e-mailben megküldött megkeresésben Ön az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1)
bekezdésére történő hivatkozással Bátyi Attila munkakörére,
munkaviszonyának időtartamára és munkabérének összegére vonatkozó
adatszolgáltatás iránt terjesztett elő kérelmet.

A vonatkozó jogszabály 28. § (1) bek. szerint a közérdekű adat megismerése
iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A
közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor
kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján különleges adat a 6. §-ban
meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben
kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az
Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy
honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy

c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény
közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

A 3.§ 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

A 3. § szerint e törvény alkalmazása során:

2. pont szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;

5. pont alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 

A Polgári Törvénykönyv 81.§(1) bek. szerint személyhez fűződő jogokat
sért, aki magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt
jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

 

Társaságunk jogi képviselőjének álláspontja szerint a kért adatok sem
közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak nem tekinthetőek, így
azok kiadása, az Ön kérelmének teljesítése nem áll módunkban.

 

Tisztelettel: ÉRV ZRt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Czipfel Tiborné:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Bátyi Attila

A(z) Barcika Vízmű Kft. részére Czipfel Tiborné által

Bátyi Attila

A(z) Barcika Vízmű Kft. részére Czipfel Tiborné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei