Befogadott indítványok (jogi képviselő nélkül benyújtott) 2018-2019

Tóth András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alkotmánybíróság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2018 évben és 2019.08.28-ig hányan tettek önök fele jogi képviselő nélkül indítványt és ezek közül hány esetben indult érdemi vizsgálat az ügyben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja
Alkotmánybíróság


Attachment pic46062.jpg
35K Download


Iktatószám:XXI-1/01381-1/2019

Tisztelt Uram!

Az Alkotmánybírósághoz 2019. augusztus 29-én, elektronikus úton megküldött,
közérdekű adatok megismerése iránti kérelmére válaszolva, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29-30. §-aira, valamint az Alkotmánybíróság elnökének az
Alkotmánybíróság Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) elnöki
utasítása 7. §-ára tekintettel, az előírt határidőn belül, az alábbiakról
tájékoztatom.

Adatigénylésében a következő kérelmet és benne két kérdést terjesztette
elő: "Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2018
évben és 2019.08.28-ig hányan tettek önök fele jogi képviselő nélkül
indítványt és ezek közül hány esetben indult érdemi vizsgálat az ügyben?"

Kérelmének első kérdésére válaszolva a következőkről tudom tájékoztatni:
2018-ban az Alkotmánybírósághoz összesen 1172 beadvány érkezett, melyből
354 esetben járt el jogi képviselő. A többi esetben jogi képviselő nélkül
nyújtottak be beadványt az érintettek.
2019. január 1. és augusztus 29-e között 1004 beadvány érkezett, melyből
360 esetben járt el jogi képviselő. A többi esetben jogi képviselő nélkül
nyújtottak be beadványt az érintettek.

Kérelmének második kérdésére ["ezek (ti. a jogi képviselet nélkül
benyújtott beadványok) közül hány esetben indult érdemi vizsgálat az
ügyben?"] vonatozóan sajnálattal arról kell tájékoztatnom, hogy az
Alkotmánybíróság ezt az adatot nem gyűjti és nem kezeli. Nem áll
rendelkezésemre tehát ilyen adatsor, ezért azt nem tudom kiadni.
Tájékoztatom azonban, hogy az Alkotmánybíróság honlapján megtalálható
valamennyi érdemi döntés (határozat), erre a részletes keresővel (
https://alkotmanybirosag.hu/ugykereso) rá tud keresni akár éves bontásban
is. Az így kiszűrt egyes ügyek adatlapján lévő információkból (pl. az
indítvány anonimizált másolatából, a határozat indokolásából stb) pedig
megtudható, hogy az adott egyes ügyekben eljárt-e jogi képviselő.

Sajnálom, hogy a kérdéseire csak részlegesen tudtam választ adni. Ha a
fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, kérem, jelezze, igyekszem arra
kielégítő választ adni

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

(Embedded image moved to file: pic46062.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth András:
Csak a(z) Alkotmánybíróság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eljárási adatsor

A(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei