Behajtási engedélyek a Normafa védett övezetbe

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete a védett övezetnek nyilvánította a Normafa környékét. A rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester adja ki.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni az alábbi információkat:
1. 2016-ban hány behajtási és behajtási-várakozási engedélyt adtak ki a Normafa védett övezetbe? Kérem azt is, hogy küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt. Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2016. évben.
2. 2017-ben hány behajtási és behajtási-várakozási engedélyt adtak ki a Normafa védett övezetbe? Kérem azt is, hogy küldjék meg az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek nevét, és azt, hogy ezen gazdálkodók hány gépjárműre kaptak behajtási engedélyt. Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy az engedéllyel rendelkezők megfizették-e a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-ban előírt várakozási díjat és ezekből az Önkormányzatnak mennyi bevétele származott 2017. évben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 4.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dékány Tamás
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-69774/2017-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020170616102410.pdf
80K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét és annak mellékletét.

Üdvözlettel:

dr. Molnár Katalin
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Molnár Katalin dr.!

Köszönettel vettem adatigénylésemre küldött válaszát.

A Főjegyző asszony levelének mellékletéből megállapítható, hogy 2016-ban 65, 2017-ben 21 db behajtási hozzáájárulást adtak ki a Normafa védett övezetre. A megadott engedély darabszámhoz képest az engedélyek jogosultjaitól igen csekély bevétel érkezett az Önkormányzathoz. A 30/2010 rendeletben meghatározott legkisebb díjmértéket figyelembe véve a kimutatott bevétel többszörösének kellett volna befolynia.
Kérem, szíveskedjék részetes tájékoztatást adni arról, hogy az egyes jogosultak részére milyen jogcímen és mennyi díjmérséklést ítéltek meg 2016-ban és 2017-ben.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020170705094422.pdf
34K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

Újabb igénylésére mellékelten megküldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Molnár Katalin
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei