Belső ellenőrzésre kiírt közbeszerzések a HM VGH-nál

dr.Vas József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Honvédelmi Minisztérium.

Feladó: dr.Vas József

Delivered

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2016. január 1. -2019. május 31. között mikor, hány pályázat kiírására került sor a HM VGH belső ellenőrzési feladatainak ellátására?
2. Eredményesen zárultak ezek a pályázatok, megkötésre kerültek a vonatkozó szerződések?
3.Hány db szerződést kötöttek a belső ellenőrzési feladatok ellátására - a megjelölt időszakban - , milyen összegben?
4. A megjelölt időszakban a HM VGH hány külső vállalkozót foglalkoztatott a belső ellenőrzési feladatkörben pályázat kiírása nélkül?
5.Mi indokolta külső vállalkozó bevonását a HM VGH ellenőrzési feladatainak ellátásához?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 17.

Üdvözlettel:
dr. Vas József
30/8150877

Hivatkozása ide

Feladó: feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt dr. Vas József Úr!

A honvédelmi tárcához 2019. június 17-én beérkezett közérdekű adatigénylésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint az alábbiak szerint válaszolunk:

Az Ön által benyújtott közérdekű adatigénylésben foglalt kérdéseket megvizsgáltuk. Megállapítást nyert, hogy az Ön által kért adatok nem a Honvédelmi Minisztérium szervezete kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, bármilyen módon vagy formában rögzített információk vagy ismeretek, ennek megfelelően nem áll módunkban Önnek adatot szolgáltatni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:
Honvédelmi Minisztérium
Jogi Főosztály
Kormányzati Koordinációs és Adatvédelmi Osztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr.Vas József:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

DSEi 2013 meghívás

A(z) Honvédelmi Minisztérium részére Le Marietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei