Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabóné Lengyel Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Belvíz az M5 autópálya melett 2006-ban

Szabóné Lengyel Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szabóné Lengyel Erzsébet to read a recent response and update the status.

Feladó: Szabóné Lengyel Erzsébet

Delivered

Tisztelt Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az ATIKÖVIZIG - 6720 Szeged, Stefánia 4. - mint felelős kiadó, a Vízpart újság 2006. decemberi számában, a 3. oldalon az alábbiakat jelentette meg:

Belvízvédekezés 2006.
"Több településen, köztük Domaszéken és Szatymazon, belterületen és külterületen egyaránt jelentkezett épületeket veszélyeztető káros víz."

"Az M5 autópályával, mint felszíni lefolyásgátló tényezővel kellett számolnunk. Több helyen csak szikkasztásra tervezett útárkok nem bírták a terhelést, és a mélyebb vonulatokban felszíni elöntést okoztak, volt, ahol az átereszek hiánya miatt nem tudott a víz a befogadóba jutni."

Az ATIVIZIG honlapján, a http://www.ativizig.hu/projektek/ipa/Cro... oldalon nyilvánosan elérhető az "Urbanizációs veszélyek a Homokhátság példáján" című tanulmány. A tanulmány az Európai Unió társfinanszírozásával jött létre, az ATIVIZIG megrendelésére.

A tanulmány a 71-72. oldalon leírja:

"A nyomvonal igen közel (500 méteren belül) fut az Ősze-székhez (NATURA
2000-es madárvédelmi és természetmegőrzési terület), a Bitó-tóhoz és a Perczeli-lápréthez, metszi a Balástya-Szatymaz környéki homokvidék különleges madárvédelmi területet, valamint 8 semlyéket illetve szikes tavat, s a Hosszú-hátat, amelynek belvizes laposai eleve belvíztározónak lettek kijelölve"

"A nyomvonal sűrűn lakott tanyás térséget metsz keresztül, s azok megmentésével indokolták a tervezők azt, hogy a nyomvonal a természetvédelmi szempontból értékes laposokban fut. Az autópálya tágabb környékén a tanyák valódi lakottságáról azonban széleskörű, részletes hatástanulmány nem készült."

"A nyomvonal néhány száz méteres áthelyezésével, ívelésének - a műszaki előírásoknak megfelelő - enyhe módosításával a beruházás lényegesen természetkímélőbb lehetett volna. Így ki lehetett volna tanyákat és gyepeket is elkerülő, optimálisabb nyomvonalat jelölni. "

„A zaj-és rezgésterhelés az építés során nagy volt, a vályogházakon házrepedések jelentkeztek.”

"A semlyékeken való rézsűs átevezetés súlyos további következményekkel
járt. Nem számoltak ugyanis az északnyugat-délkeleti irányú talajvízáramlásokkal, amelyeket a nyomvonal keresztül metszett, s gátként duzzasztott vissza a nyomvonaltól nyugatra (lásd szatymazi, domaszéki belvizek). A nyomvonal mellé épített csatorna ráadásul megcsapolja
ezt a talajvízáramlást, így a nyomvonaltól keletre az üde gyepek kiszáradása várható. A pályától nyugatra lévő csatorna a feltörő talajvizeket dél felé vezeti, ott víztöbbletet okozva."

A Délmagyarország 2006.03.01-i számában Szatymaz község akkori polgármesterével, Gyömbér Lászlóval készített riportot. A polgármester nyilatkozata szerint "azért nem tud elfolyni a víz, mert az autópálya-építők elvágták, betemették a csatornákat, és nem engedik használni a sztráda alatti átereszeket."

Az M5 autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged közötti szakaszára a Központi Közlekedési Felügyelet adott Gy.22-75/2000 számon útépítési engedélyt. Az engedély a következőket rögzíti:

2.1.2 Különös gondossággal meg kell vizsgálni az autópályának a belvízelvezető rendszerre kifejtett hatását. A belvizek akadálytalan levezetését az építendő autópálya nem akadályozhatja.

2.1.3. Az M5 autópálya 153-154 kmsz. közötti szakasza mentén az autópálya által elvágott területek vízelvezetésének biztosítása érdekében a térségben lévő csatornát a megfelelő méretű áteresz betervezésével a 153+800 km szelvénynél a pálya alatt át kell vezetni.

2.1.8 A létesítmények építéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó vízi létesítmények vízjogi engedély kötelesek, ezért az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság létesítési vízjogi engedélyét be kell szerezni, mely eljárásban az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként vesz részt.

Kérdéseim:

1.) A fenti újságcikkekből, köztük az ATIKÖVIZIG saját lapjában megjelent beszámoló anyagából és az Urbanizációs veszélyek... tanulmányból történt fenti idézetek szó szerint megegyeznek-e az eredetivel?

2.) A fenti információk megfelelnek-e a valóságnak?

3.) Tudomása van-e a T. Igazgatóságnak, hogy az Útépítési engedélyben előírt áteresz nem készült el?

4.) Igaz-e az az állítás az (építési engedélyből következően), hogy a nevezett áteresz hiánya miatt az autópálya akadályozta Szatymaz külterületén, főleg a Márták dűlőn az É-NY-ról D-K felé áramló talaj- és csapadékvíz elfolyását, és a földutakat járhatatlanná tevő, a tanyák udvarát elárasztó és épületkárokat okozó belvíz (torlaszvíz) jelenséget okozott az autópálya nyugati oldalán?

5.) Megfelel-e a valóságnak, hogy az elzárt átereszek megnyitása után a felszaporodott víz elárasztotta a pálya keleti oldalán lévő ingatlanok udvarát, majd elöntötte Szatymaz község belterületét is?

6.) Mivel a tervező már nyilatkozott arról, hogy a tervek az építési engedélyben foglaltak szerint történt, feltehetően kivitelezési hiba miatt maradt el az áteresz létesítése. Milyen kárenyhítő intézkedések váltak szükségessé az ATIVIZIG (ATIKÖVIZIG) részéről?

7.) A fenti tanulmány alapján tud-e információt adni a T. Igazgatóság arról, hogy az autópályától, a kijelölt és a kijelölés nélküli beszállító utaktól, szervizutaktól, valamint a Szatymaz térségében lévő 3 db hídtól mekkora távolságig történtek épületkárok a tanyai házak vonatkozásában?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 20.

Üdvözlettel:

Szabóné Lengyel Erzsébet

Hivatkozása ide

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság


Attachment 20190227 171133.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Szabóné Lengyel Erzsébet!

Közérdekű adatigénylésre irányuló megkeresésére mellékelten csatolom
Igazgatóságunk válaszlevelét.

Szeged, 2019. február 27.

Tisztelettel:

Dr. Kozák Péter igazgató
megbízásából

Csókásiné dr. Király Anikó
jogtanácsos

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Feladó: Szabóné Lengyel Erzsébet

Delivered

Tisztelt Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság!
Tisztelt Dr. Kozák Péter igazgató Úr!
Tisztelt Csókásiné dr. Király Anikó jogtanácsos Úrhölgy!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő kiegészítést terjesztem elő.

Kérem, válaszukat szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Köszönettel vettem szíves válaszukat, azonban kérném annak kiegészítését.

A Vízpart című újságból csak az első bekezdésben lévő, a szövegkörnyezetből kiemelt részletre szíveskedtek válaszolni. A kiemelés azért történt, mert Szatymaz külterületén, az M5 autópálya miatt elöntött területeken az összes ingatlan károkat szenvedett el, és a rendelkezésre álló információk szerint ez más okból következett be, mint a megye többi, az autópályától jóval távolabbi területein kialakult belvizképződés..

Kérném szíves válaszukat az újság következő bekezdésére is. Igaz-e az alábbi állítás a Vízpart című újság 2006. decemberi számában? :
"Az M5 autópályával, mint felszíni lefolyásgátló tényezővel kellett számolnunk. Több helyen csak szikkasztásra tervezett útárkok nem bírták a terhelést, és a mélyebb vonulatokban felszíni elöntést okoztak, volt, ahol az átereszek hiánya miatt nem tudott a víz a befogadóba jutni."

(Tudomásunk van róla, hogy később az érintett települések EU támogatásból megoldották a problémát: ideiglenes vákuumkutas talajvízsüllyesztés védelme mellett gyakorlatilag újra "rajzolták" a bel-és csapadékvíz elvezető csatornákat, ez azonban utólag már nem tudta megakadályozni az autópálya melletti tanyák 2006-os elöntését.)

Kérném továbbá tájékoztatásuk szíves kiegészítését a Központi Közlekedési Felügyelet Gy.22-75/2000 számú útépítési engedélyével kapcsolatban is.

Önök azt a tájékoztatást adták, hogy az M5 autópálya 153-154 kmsz. közötti szakasz mentén van áteresz, de az építési engedélyben előírt helyen a valóságban nincs semmi, és nem is volt.
A nevezett útépítési engedély pontosan meghatározza az áteresz helyét: a 153 + 800 km szelvényben kellett volna ezt az átereszt elkészíteni.
A hely pontos meghatározásához információt nyújt ugyan ennek az engedélynek a hidakra vonatkozó rendelkezése. Az Uvaterv RT. által 50.630 tervszám alatt készített hídépítési engedélyezési tervei alapján engedélyezésre kerültek többek közt a 73. sz. híd a 153+700 kmsz-ben és a 74. sz. híd a 155+780 kmsz-ben.
A 73-as híd a 4525 jelű utat vezeti át az autópálya felett Zsombó felé, a 74-es híd pedig egy földutat vezet át az autópálya felett. A két híd között nincs áteresz. Erről a Google műholdas felvétele is meggyőző bizonyítékkal szolgál: https://www.google.hu/maps/place/Szatyma...

A rendelkezésünkre álló építési napló szerint egy Rocla csőáteresz (D=165 cm) készült 2004.06.21-én a VII. szakaszon, a 157+466 kmsz-ben. Ezt a Google is megörökítette. https://www.google.hu/maps/@46.3186159,2...

Kérném, hogy amennyiben az útépítési engedélyben előírt helyen, a 153 + 800 kmsz-ben, a 73-as és 74-es híd között a műholdfelvételek és helyismeretem ellenére mégis lenne áteresz, szíveskedjenek annak vízjogi engedélyezési és üzemelési engedélyét mellékletben megküldeni. Az útépítési engedély előírja: "2.1.8 A létesítmények építéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó vízi létesítmények vízjogi engedély kötelesek, ezért az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság létesítési vízjogi engedélyét be kell szerezni, mely eljárásban az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként vesz részt."

További kérdésem: 2006-ban az M5 autópálya melletti területeket (szántóföldeket, gyümölcsösöket, lakott tanyákat) 200-300 m széles sávban az ATIVIZIG honlapján is megtalálható információk, valamint az akkori polgármester, Gyömbér László szerint is az autópálya gondatlan tervezése, kivitelezése miatt öntötte el a belvíz, helyesebben torlaszvíz, mert az ÉNY felől érkező talajvíz nem tudott a befogadók felé elfolyni, az autópálya szikkasztó talpárkai pedig nem bírták ezt a terhelést.
Kérném szíves állásfoglalásukat: valóban a gazdák dolga lett volna ennek az irdatlan mennyiségű víznek az elvezetése a külterületen, különösen a 73-as és 74-es híd közötti részen, miközben víz alatt állt a terület, a pincékben terepszintig állt a víz, a befogadók pedig az autópálya túloldalán vannak?

Igaz az az állítás, hogy az M5 autópálya vízzáró gátként megakadályozta a tőle nyugatra fekvő területről a víz akadálytalan lefolyását 2006-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 27.

Üdvözlettel:

Szabóné Lengyel Erzsébet

Hivatkozása ide

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság


Attachment 20190306 091739.pdf
2.1M Download View as HTML


** A szövegtörzs ebben az állapotban nem módosítható **
Tisztelt Szabóné Lengyel Erzsébet!

Közérdekű adatigénylésre irányuló megkeresésére mellékelten csatolom
Igazgatóságunk válaszlevelét.

Szeged, 2019. március 06.

Tisztelettel:

Dr. Kozák Péter igazgató
megbízásából

Csókásiné dr. Király Anikó
jogtanácsos

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabóné Lengyel Erzsébet, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabóné Lengyel Erzsébet:
Csak a(z) Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei