Berente Nonprofit Kft.

Dr. Csordás Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

A 2017. március 7. napján tartott testületi ülés hanganyagát, az írásos előterjesztést, a meghívót, vagy amennyiben írásban nem történt meg, akkor az erről készült feljegyzést.

Nyilatkozzon a tekintetben, hogy volt-e közérdekű adatigénylés a T. Cím felé. Amennyiben igen, akkor arra mikor adott választ, ha késedelmesen akkor ennek mi az oka? Volt-e belső vizsgálat ebben az esetben? Az erről készül valamennyi dokumentációt szintén kérem válaszában.

A 2017. március 9. napján tartott testületi ülésen elfogadott és a Berente Nonprofit Kft. felé átadandó összeggel kapcsolatos előterjesztést kérem szintén csatolja. Valamint csatolja az ügyvezető által aláírt üzleti tervet, amely alapján megalapozottan elbírálható az előterjesztés.

Kérem nyilatkozzon a tekintetben, hogy a Berente Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője rokonságban áll-e a képviselő testület bármely tagjával vagy tagjaival? Amennyiben igen, akkor a megválasztása során vizsgálták-e az érintett képviselő elfogultságát? Ennek eredményeképpen a szavazásból kizárták-e?

Kérem elektronikus másolatban küldje meg mindazon tárgyi eszközöknek és készletnek az átadás-átvételi adatait, amellyel a Berente Nonprofit Kft. alapításától a mai napig ellátja a T. Cím feladatait. Amennyiben ilyen átadás levelem kézhezvételéig nem történt, akkor kérem tájékoztasson az elmaradás okairól.

Kérem tájékoztasson arról, hogy miért nem került felügyelő bizottság felállításra a Berente Nonprofit Kft. tekintetében az alapításától számítva 2017. március 7. napjáig? Ennek okairól kérem szintén szíveskedjen tájékoztatni.

Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2017. március 1. napjától induló START programok (10 fős közút és 30 fős mezőgazdaság) szerződéseit a Berente Nonprofit Kft. oldaláról ki írta alá. Kérem a szerződéseket elektronikus formában szintén bocsássa rendelkezésemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 11.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Közérdekű adat igénylés – Berente Nonprofit Kft.

 

 

Tisztelt Dr. Csordás Levente Úr!

 

 

2017. március 11. napján érkezett az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylése kapcsán
az alábbiakról tájékoztatom:

 

1.      2017. március 7. napján megtartott rendkívüli zárt ülésen
meghozott határozatok megtalálhatóak Berente Község Önkormányzatának
honlapján.

2.      Közérdekű adatigénylés volt két esetben 2017. február 23. napján,
valamint 2017. március 9. napján.

3.      2017. március 9. napján megtartott ülésen nem került sor a Berente
Nonprofit Kft. üzleti tervének, költségvetésének megtárgyalására.

4.      Nyilatkozni nem tudok arra vonatkozóan, hogy ki kivel áll rokoni
kapcsolatban Berente községben, és így a képviselő testületben tagjai
tekintetében sem. Személyes érintettség nem került bejelentésre az ülésen.

5.      A Kft. tárgyi eszközeinek és készletének nyilvántartása a Berente
Nonprofit Kft-nél megtalálhatóak.

6.      Berente Nonprofit Kft. esetében a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztására 2017. március 9. Napján sor került.

7.      A 2017. március 1. napján indult start programok hatósági
szerződéseinek aláírásáról, mint ahogy a társaság egyéb belső ügyeinek
viteléről információval nem rendelkezem. Ezen ügyek tekintetében kérem
forduljon a Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

 

Nagy Boglárka

Jegyző

Berente, 2017. március 24.

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A közérdekű adatigénylésemre adott válaszában az első kérdéseimre a következő válaszokat adta:

1. 2017. március 7. napján megtartott rendkívüli zárt ülésen
meghozott határozatok megtalálhatóak Berente Község Önkormányzatának honlapján.

Tájékoztatom, hogy az Mötv. 52. § (3) bekezdése szerint jogosan tagadja meg az adatgazda a jegyzőkönyvbe a betekintést, azonban az előterjesztés és a meghívó továbbra is nyilvános és közérdekű adat.
A mulasztását ebben a körben jeleztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Amennyiben ismételten elmulasztja a közérdekű adatigénylésnek megfelelő válaszadást igényemet peres úton is érvényesíteni fogom.

2. Közérdekű adatigénylés volt két esetben 2017. február 23. napján, valamint 2017. március 9. napján.

Nem adott választ arra, hogy mikor küldte meg a válaszokat és azok estek-e késedelembe. Arra sem adott választ, hogy az esetleges késedelemnek mi az oka és a belső vizsgálat jegyzőkönyveit sem küldte meg.
A mulasztását ebben a körben jeleztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Amennyiben ismételten elmulasztja a közérdekű adatigénylésnek megfelelő válaszadást igényemet peres úton is érvényesíteni fogom.

5. A Kft. tárgyi eszközeinek és készletének nyilvántartása a Berente Nonprofit Kft-nél megtalálhatóak.

A kérdés arra vonatkozott, hogy a Berente Község Önkormányzata által alapított Berente Nonprofit Kft. alapításától a kérdés feltételének napjáig milyen tárgyi eszközöket és készletet kapott a feladat ellátásának céljára az alapító Berente Község Önkormányzatától. Az erről szóló dokumentációt (átadás-átvételi jegyzőkönyv, leltár, analitikát alátámasztó bizonylatok) nem küldte meg. Lényegében egyáltalán nem adott választ az adatigénylésre.
A mulasztását ebben a körben jeleztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Amennyiben ismételten elmulasztja a közérdekű adatigénylésnek megfelelő válaszadást igényemet peres úton is érvényesíteni fogom.

6. Berente Nonprofit Kft. esetében a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására 2017. március 9. Napján sor került.

A kérdés nem arra vonatkozott, hogy mikor került megválasztásra a már alapítástól kötelező felügyelő bizottság, hanem arra, hogy alapítástól 2017. március 7. napjáig miért nem tett eleget az alapító a jogszabályi előírásnak.
A mulasztását ebben a körben jeleztem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Amennyiben ismételten elmulasztja a közérdekű adatigénylésnek megfelelő válaszadást igényemet peres úton is érvényesíteni fogom.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Csordás Levente:
Csak a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei