Bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező, teljes körű közzététele

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

Eleget téve az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum 2017. 01. 12-i felhívásának (https://www.facebook.com/permalink.php?s..., az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum egyidejű tájékoztatásával:

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 8. – 11. §-ai rendelkeznek a bírósági ügyelosztási rendről.

A Bszi. 11.§. (1) bekezdése szerint a bíróságok ügyelosztási rendjeit közzé kell tenni a bíróságok központi honlapján (egyedi közzétételi lista).

Az Infotv. kimondja:
35. § (1) Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről.
(2) A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. …
(4) Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

A bírósági ügyelosztási rendek tekintetében az adatközlő az OBH.

A fentiek alapján megállapítható hogy a 2012. 01. 01. napjától közzétett, továbbá a törvényileg kötelezően közzéteendő bírósági ügyelosztási rendek és azok módosításainak a www.birosag.hu honlapon való folyamatos hozzáférhetőségének biztosítása - mint adatközlőnek - az OBH feladata. A fenti adatok (Bszi szerinti egyedi közzétételi listás) törlését jelenleg semmilyen jogszabály nem teszi lehetővé.

Kérem, hogy – törvényi kötelezettségükkel összhangban – szíveskedjenek közzétenni a bíróságok központi internetes honlapján a Bszi. hatálybalépése óta valamennyi ügyelosztási rend aláírt példányát, a törvényszékek esetén mind a törvényszék, mind az adott törvényszékhez tartozó bíróságok valamennyi ügyelosztási rendjének aláírt példányát.

Kérem, hogy a bíróságok központi internetes honlapján a törvényileg kötelező közzététel megtörténtéről szíveskedjenek tájékoztatni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

A Bszi. 175. §-a kimondja, hogy a Bszi. 8. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. A Bszi. 8. §-a kötelező erővel rögzíti, hogy senki sem vonható el törvényes bírájától és a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.

Ezért – álláspontom szerint – a bíróságok központi internetes honlapján történő, törvényileg kötelező közzététel, tehát az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével NEM jár.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért közzétételre tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen pontos jogforrási hivatkozással alátámasztott indoklást, hogy miért jelentené az adatigénylés teljesítése, tehát a bíróságok központi internetes honlapján történő törvényileg kötelező közzététel a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételét. Kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Rögzítem, hogy az OBH elnökének köztudomású álláspontja szerint a bíróságok ügyelosztási rendje a stratégiai célok megvalósítását is szolgálja!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 12.

Üdvözlettel: dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Bírósági Főosztály
Országos Bírósági Hivatal


Attachment 2017.OBH.IV.I.3.1 2..pdf
59K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

az EGYÉNI BÍRÓI FÜGGETLENSÉG ÉS FELELŐSSÉG FÓRUMNAK a bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzétételére vonatkozó, 2017. 01. 12-i felhívására (https://www.facebook.com/permalink.php?s... indult közérdekű adatigénylés ügyében;
- az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum egyidejű tájékoztatásával;
- bejelentéssel élve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé;
- összhangban az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum alapítójának, dr. Ravasz László bíró úrnak a tárgybeli, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum honlapján nyilvános megkereséseivel (pl. https://www.facebook.com/permalink.php?s...
- köszönettel az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak a témafelvetésért, az alapdokumentáció elkészítéséért, hiszen a tisztességes bírósági eljáráshoz és a törvényes bíróhoz való jog a jogállamiság alapja

dr. Handó Tünde elnök asszonynak
Országos Bírósági Hivatal

Tisztelt dr. Handó Tünde elnök asszony!

Elnök asszony köztudomású álláspontja szerint a bíróságok ügyelosztási rendje a stratégiai célok megvalósítását is szolgálja! file:///C:/Users/Felhaszn%C3%A1l%C3%B3/Downloads/A%20b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gok%20%C3%BCgyeloszt%C3%A1si%20rendje%20a%20strat%C3%A9giai%20c%C3%A9lok%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1t%20is%20szolg%C3%A1lja%20(1).html

Az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztálya helyettes vezetőjének, dr. Benkő Imola főosztályvezető-helyettes asszonynak 2017. 01. 12-én kelt közérdekű adatigénylésemre adott 2017. 01. 19-i keltezésű és 2017. 01. 20-án közzétett 2017.OBH.IV.I.3.1./2. iktatási számú válaszát (http://kimittud.atlatszo.hu/request/8334... – az alábbi indokok alapján - nem fogadom el és TOVÁBBRA IS KÉRVE AZ ADATIGÉNYLÉSEM TÖRVÉNYILEG KÖTELEZŐ TELJESÍTÉSÉT egyidejűleg panasszal élek.

Tekintettel arra, hogy a törvényi válaszadási határidő lejárt és a közzététel törvényi kötelességük, törvényi kötelességeikkel összhangban mihamarabb szíveskedjenek teljesíteni közérdekű adatigénylésemet.

Főosztályvezető-helyettes asszony – megalapozatlan jogi érveléssel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 35. § (1) és (2) bekezdésére, továbbá a 37. § (1) bekezdésére és az 1. melléklet II. 4. pontjára hivatkozással, amely azonban az Infotv. 37. § (2) és (3) bekezdésében szabályozott különös és egyedi közzétételi lista vonatkozásában nem irányadó – jogellenesen tagadta meg közérdekű adatigénylésem teljesítését.

Álláspontom szerint a fenti vélemény az alábbiak miatt jogsértő:
- Az Infotv. 37.§ (1) bekezdése szerint az általános közzétételi listát tartalmazza az 1. sz. melléklet. Ez a melléklet határozza meg mi tekinthető általános közzétételi listás adatnak.
- Az Infotv. 37.§. (2) és (3) szerint az általános közzétételi lista MELLETT közzé kell tenni a KÜLÖNÖS és EGYEDI közzétételi listás adatokat is. A különös és az egyedi listás adatokra nem lehet alkalmazni az 1. sz. melléklet rendelkezéseit, mivel azok az általános közzétételi listás adatokra vonatkoznak csak.
- Tekintettel arra, hogy nem az Infotv. 1. sz. melléklete, hanem külön jogszabály, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) teszi kötelezővé az ügyelosztási rendek közzétételét a bíróságok központi honlapján, ezért ezek az adatok csak különös vagy egyedi listás adatoknak minősíthetők.
- A különös és egyedi listás adatok törlésére nem lehet alkalmazni az 1. sz. melléklet rendelkezéseit.
- Fentiekre tekintettel nem is törölhetők a korábbi ügyelosztási rendek a központi honlapról. (Infotv. 35.§ (4) bekezdés)

Megjegyzem, hogy dr. Benkő Imola főosztályvezető-helyettes asszony figyelmét elkerülte, hogy vannak olyan bíróságok, amelyek a fentiekben kifejtett érvelésemet osztják és – törvényi kötelezettségükkel összhangban – évekre visszamenőleg biztosítják a törvényileg kötelező, teljes körű közzétételt.
- Főosztályvezető-helyettes asszony – aggályos módon - nem látott vizsgálatot szükségesnek, holott a bíróságok közzétételi gyakorlata nyilvánvalóan nem egységes.
- Főosztályvezető-helyettes asszony a vizsgálat szükségtelenségére vonatkozó döntésének nem adta indokát, továbbá nem jelölte meg, hogy ilyen nagy horderejű, a jogállamiság alapjait érintő kérdésben mire alapítja középvezetőként a hatáskörét.

Továbbá dr. Benkő Imola főosztályvezető-helyettes asszony – jogsértően – semmiféle jogorvoslati tájékoztatást nem adott.

Természetesen az adatigénylés teljesítésének további jogellenes megtagadása esetén a törvényes jogérvényesítési lehetőségek igénybe vételre kerülnek, ideértve a törvényes nemzetközi jogérvényesítési formákat is.

2016 novemberében a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság marasztalta el Magyarországot adatigénylési ügyben. (http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"ite... - CASE OF MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG v. HUNGARY (Application no. 18030/11) JUDGMENT, STRASBOURG, 8 November 2016)

Szükség esetén továbbá - törvényes jogérvényesítésül, a nyilvánosság bevonásával - kérni fogjuk a European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) támogatását, hogy - összhangban az ENCJ jogállami igazságszolgáltatást kiemelt prioritásként kezelő határozataival és állásfoglalásaival - segítsék elő, hogy a törvényi kötelezettség alapján a bírósági ügyelosztási rendek aláírt példányai a közzététel dátumának feltüntetésével közzé legyenek téve a központi bírósági honlapon.

Tisztelt dr. Handó Tünde elnök asszony!

Kérem, hogy az ügyben személyesen intézkedjen, mivel az OBH (adatközlő) és az egyes bíróságok (adat felelős) hibájából nem biztosított a bírósági rendszeren belül a jogszerű működés.

A Bszi. 11. §. (1) bekezdése szerint a bíróságok ügyelosztási rendjeit közzé kell tenni a bíróságok központi honlapján. (Részletek az az Infotv. 37. § különös és egyedi közzétételi listára vonatkozó (2) és (3) bekezdéseiben.)

Az Infotv. 35. §-a kimondja:
(1) Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről.
(2) A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. …
(4) Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

A bírósági ügyelosztási rendek tekintetében az adatközlő az OBH.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2012. 01. 01. napjától közzétett vagy a törvényileg kötelezően közzéteendő bírósági ügyelosztási rendek és azok módosításainak a www.birosag.hu honlapon való folyamatos hozzáférhetőségének biztosítása, mint adatközlőnek az OBH feladata.

A fenti adatok (Bszi. szerinti különös közzétételi listás) törlését jelenleg semmilyen jogszabály nem teszi lehetővé.

Az is megállapítható, hogy az OBH a közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget, mivel az ügyelosztási rendek akár havonta is törlésre kerülnek a honlapról.

Tekintettel arra, hogy ügyeimmel összefüggő ügyelosztási rendeket nem tudom leellenőrizni, ezért a közzététel hiánya a jogaimat sérti, így a kérelmemet panaszként is szíveskedjék elbírálni.

Mindezekre figyelemmel kérem, hogy Elnök asszony soron kívül, 5 napon belül intézkedjen, mint az adatközlő szerv vezetője, hogy a 2012. 01. 01. napjától közzétett vagy közzétenni köteles bírósági ügyelosztási rendek és azok módosításai a közzététel időpontjának a feltüntetésével hozzáférhetőek legyenek a www.birosag.hu honlapon.

Amennyiben a panaszomnak nem tesz eleget akkor – törvényes jogérvényesítésül - szükségesnek tartom eljárás kezdeményezését – a European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) egyidejű bevonásával - az OBT-nél, az Országgyűlésnél, a köztársasági elnöknél illetve az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál, továbbá alapjogi panasszal élek az Európai Bizottság felé az OBH és annak elnöke mulasztásának és a felelősségének a megállapítása végett.

A korábbi az ügyelosztási rendek problémáival kapcsolatosan az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum alapítójának, dr. Ravasz László bíró úrnak a tárgybeli, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum honlapján nyilvános 2016. szeptemberében novemberében és decemberében benyújtott megkereséseiben dr. Ravasz László bíró úr a törvényszéki illetve ítélőtáblai elnököknek a törvényes bíróhoz való jogot sértő határidő mulasztásaiknak a kivizsgálását kérte.

A 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás 5. § (4) bekezdése szerint az törvényszéki és ítélőtáblai elnökök ellen benyújtott panaszokat az OBH elnöke vizsgálja ki és intézi el.

Erre figyelemmel kérem, hogy a bírósági ügyelosztási rendekkel kapcsolatos anomáliákat Elnök asszony – fenti kötelezettségével összhangban - személyesen vizsgálja ki, intézze el és személyesen válaszoljon arra.

Az is megdöbbentő dr. Benkő Imola főosztályvezető-helyettes asszony válaszában, hogy az OBH semmilyen intézkedést nem tart szükségesnek az ügyelosztási rendek anomáliái miatt. Ebből az is vélelmezhető, hogy az ügyelosztási rendek tekintetében – az OBH egyik középvezetőjének álláspontja szerint – a nyilvánvalóan vétkesen határidőt mulasztó vagy visszadátumozó törvényszéki vagy ítélőtáblai elnökökkel szemben sem kíván semmilyen intézkedést tenni az OBH.

Az OBT a 6/2016. (XII. 13.) OBT állásfoglalásában kiemelte, hogy a bíróságok ügyelosztási rendjeinek szabályszerű elfogadását és közzétételét alapvető jelentőségűnek tarja. Így megállapítható, hogy a törvényszéki és ítélőtáblai elnökök mulasztása kiemelkedő jelentőségű és nagyban veszélyezteti a bíróságok jogállami működését (tisztességes eljáráshoz való jog).

A 6./2016. (V. 31.) OBH utasítás (integritási szabályzat) 14. § (2) bekezdése szerint – összhangban a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 106. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal - a bírósági integritást sérti, ha a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén a bíróval (vezetővel) szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója nem kezdeményezi a fegyelmi eljárás megindítását. A törvényszéki és ítélőtáblai elnökökkel kapcsolatban az OBH elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. Reménykedem abban, hogy Elnök asszony az ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzétételének mihamarabbi biztosításával bebizonyítja, hogy komolyan veszi a saját maga által is megfogalmazott elveket, amelyek a jogállami igazságszolgáltatás tekintetében alapvető, garanciális jelentőségűek.

Dr. Ravasz László bíró úr felvetésével összhangban - fentiek mellett - fontosnak tartanám az alábbi gondolatok megfontolását is:
„A bírósági szervezet kárfelelőssége az igazságszolgáltatás jogállami működésének kiemelkedő biztosítéka. Az ítélkező bíró személyes (fegyelmi, büntetőjogi, kártérítési) felelősségre vonhatósága mellett a bíróság, mint szervezet polgári jogi felelőssége az okozott kárért a jogállamiság egyik „zárókövének” tekinthető: alkalmazására azokban a rendkívüli esetekben kerülhet sor, amikor a közhatalommal felruházott bíróság a jog érvényesítése helyett jogot sért, és jogsértő eljárásával – jogorvoslati eljárásban sem orvosolható – kárt okoz az állampolgárnak. Annak az állampolgárnak, aki –Alaptörvényünk XXVIII. Cikkében foglalt jogával élve – éppen azért fordult a bírósághoz, hogy jogait és kötelezettségeit, illetőleg az ellene emelt vádat ésszerű időn belül, tisztességes eljárásban, megalapozottan bírálják el. A bírósági jogkörben eljáró személyek károkozó magatartása – amennyiben következmények nélkül marad – az államhatalom oldaláról nézve súlyos működési zavart eredményez; rést üt a jogállamiság, a jog uralma alá vetett állam eszméjének pajzsán, teret engedve ezzel az önkénynek. Az állampolgárok oldaláról nézve a kártérítés elmaradása aláássa a bíróságokba vetett bizalmat. A közbizalom elvesztése pedig könnyen vezethet az egyéni, így szükségképpen önkényes igazságszolgáltatás térnyeréséhez az igazságszolgáltatás bírósági monopóliumával szemben. A bizalom fenntartása és folyamatos megerősítése ezért a közösség, a nemzet egészének érdeke.” (Dr. Darák Péter mutatta be Borbás Beatrix: „A bírói hatalom kárfelelőssége " címmel megjelent monográfiáját.[23])
Minden bizonnyal Elnök asszony is osztja ezen gondolatokat és ezek valamint az Ön által is megfogalmazott elvek alapján kezdeményezi a fegyelmi eljárást a mulasztó bírósági vezetőkkel szemben.

Elnök asszony segítő együttműködését köszönöm és várom megtisztelő és személyes válaszát a 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás 5. § (4) bekezdése alapján.

Kelt: 2017. január 28.

Üdvözlettel: dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei