'BKV 50'-matricák felhelyezése

Gyöngyösi Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gyöngyösi Máté

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
– az Önök tömegközlekedési járműveire felhelyezett 'BKV 50'-matricák megrendeléséről szóló szerződést (ami tartalmazza az árat is),
– az Önök tömegközlekedési járművein a 'BKV 50'-matricák miatt lecserélt 'A BKK szolgáltatója a BKV Zrt.'-matricák megrendeléséről szóló szerződést (ami tartalmazza az árat is), illetve
– a matricák egy járművön történő módosításának körülbelüli időigényét ('A BKK szolgáltatója a BKV Zrt.'-matrica leszedésének kezdetétől számítva mindkét matrica felhelyezésének végéig).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 12.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK


Attachment Bigprint ad sv teli keretszerz d s.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment Violet Print 2.sz.m dos t s.pdf
413K Download View as HTML

Attachment Violet Print meg llapod s hat lyhosszab t sr l.pdf
96K Download View as HTML

Attachment Violet Print v llalkoz si szerz d s.pdf
657K Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0015039/2018

Gyöngyösi Máté

[1][FOI #11172 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté!    

 

A BKK Zrt.-hez 2018. május 12-én érkezett „'BKV 50'-matricák felhelyezése”
tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által kért szerződéseket jelen levelünkhöz csatoltuk.

 

Az autóbuszok esetében a régi matrica eltávolítása és az új felhelyezése
átlagosan 10 percet vesz igénybe járművenként a közlekedési szolgáltató
BKV Zrt. szerint, mindazonáltal a kérdést a BKV Zrt. sajnos nem tudja
pontosan megválaszolni, mivel:

-          az egyik matrica leszedésétől a másik matrica felhelyezéséig
eltelt időtartamot nem mérik,

-          a módosítás körülbeli időigénye nehezen meghatározható annak
nagy szórása miatt, az időtartam egyes járművenként/műveletenként eltérő,

-          a kérdésében állított kettő helyett csupán egy matrica kerül
felhelyezésre.

 

A metró járművekről nem távolították el a „A BKK szolgáltatója a BKV Zrt.”
tárgyú matricákat, az M3-as járműveken ezek alá, az M2-M4-es járműveken
ezek mellé helyezték ki. A metró járművek esetében egy matrica
felragasztásának időszükséglete több tényező függvénye. Tekintettel arra,
hogy a járművek folyamatosan forgalomban vannak, a matricák ragasztása a
kocsiszínbe állástól, valamint a felragasztásra kiválasztott terület
hozzáférhetőségétől és annak felületétől is függ (mivel portalanítani is
kell a felületet a megfelelő ragasztási minőség és élettartam elérése
érdekében).

A villamosok esetében a járműtípustól függ az időtartam. Három típus
esetén (Ganz-csuklós, T5C5, TW6000) el is kell távolítani a régi matricát,
ezért ezekben az esetekben hosszabb időt vesz igénybe a művelet. A Combino
villamosoknál a meglévő matrica mellé kerül felragasztásra az új, így a
metró által is megadott szempontok figyelembe vétele mellett ebben az
esetben rövidebb idő is elegendő a matricák felhelyezéséhez.

 

A „BKK szolgáltatója a BKV” matricák megrendelésére vonatkozó szerződés
főbb adatai:

 

Szerződés tárgya: Nyomdaipari szolgáltatások BKV Zrt. közszolgáltató
tevékenységének ellátása (digitális és/vagy szita technológiával készített
anyagok, matricák, táblák, gyöngyvászon, molino, megállóhelyi és
oldalirány táblák, stb. gyártása

Szerződött partner: Violet Print Kft.

Matrica szerződéses megnevezése: Öntapadó fólia több szín nyomással

 

A feliratok szerződött egységárai:

A megrendelés szumma mennyiségétől függően:

∑ m^2 <0,1 m^2 = 5 300 Ft/m^2^

∑ m^2 >0,1 m^2 <0,5 m^2 = 5 300 Ft/m^2

∑ m^2 >0,5 m^2 <5 m^2 = 5 300 Ft/m^2

∑ m^2 >5 m^2 <50 m^2 = 5 100 Ft/m^2

∑ m^2 >50 m^2 = 4 800 Ft/m^2

 

„BKV50” matricák megrendelésére vonatkozó szerződés főbb adatai:

 

Szerződés tárgya: Nyomdaipari szolgáltatások BKV Zrt. közszolgáltató
tevékenységének ellátása (digitális és/vagy szita technológiával készített
anyagok, matricák, táblák, gyöngyvászon, molino, megállóhelyi és
oldalirány táblák, stb. gyártása

Szerződött partner: BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Matrica szerződéses megnevezése: Öntapadó fólia

 

A feliratok szerződött egységárai:

A megrendelés szumma mennyiségétől függően:

∑ m^2 <0,1 m^2 = 1 484 Ft/m^2^

∑ m^2 >0,1 m^2 <0,5 m^2 = 1 484 Ft/m^2

∑ m^2 >0,5 m^2 <5 m^2 = 1 484 Ft/m^2

∑ m^2 >5 m^2 <50 m^2 = 1 484 Ft/m^2

∑ m^2 >50 m^2 = 1 484 Ft/m^2^

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. május 25.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11172 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyöngyösi Máté:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei