Borbánya Hrsz.: 01684/9 ingatlan

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Borbánya Hrsz.: 01684/9 ingatlan

A fent meghatározott ingatlannal kapcsolatban a Önkormányzat és a Tulajdonos között per volt folyamatban mivel a Tulajdonos nem fogadta el a kisajátításkor meghatározott ingatlan értékét. (Maga a kisajátítás az jogszerű volt)

A per folyamán, egy szakértőtől három különböző időpontban, három különböző értékbecslés született ( szakértői megállapítás)

Kérem tisztelt Önkormányzatot, hogy a peranyagban megtalálható igazságügyi szakértő által készített szakvéleményeket küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 9.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Sajnálattal fogadtam, hogy Közérdekű adatigénylésemre ez idáig nem válaszolt.
Ismételten szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse.
Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek
eleget,

az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási
jogosultságunk megnyílik.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy az adatok
közlésére az Infotv 15 napot biztosított és ez az időtartam már
letelt.

Kérem, hogy a kért közérdekű adatokat
bocsássa rendelkezésemre. Amennyiben a kért dokumentumokat a nem
kapom kézhez, nem marad más választásom, mint
hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak,
hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város önkormányzatát közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei