Budapest XIV., 29732/1 hrsz. alatti bontási munkák elektronikus építési napló megnyitása

Zimborás Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Zimborás Gábor

Tisztelt Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
Mikor nyitották meg a Budapest XIV. kerület, 29732/1 hrsz-ú ingatlanon a volt-Hungexpo épületek (Olof Palme sétány 3), illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási munkáinak elektronikus építési naplóit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 24.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Jaczkó József
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.


Attachment image001.png
7K Download


Zimborás Gábor úr részére

 

Tisztelt Zimborás Úr!

 

2016. július 24-i keltű, fenti tárgyú megkeresésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 24-27/B. §-ai rendelkeznek az elektronikus építési naplóról,
amely az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható
dokumentáció. A rendelet szabályozza, kiknek van betekintési joga az
e-naplóba. A Korm. rendelet 27.§  (3) bekezdése határozza meg azok körét,
akik az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthetnek:

a) időbeli korlátozás nélkül

aa) az építtető és helyszíni képviselője az építési műszaki ellenőr vagy
beruházási tanácsadó

ab) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,

ac) az építésügyi hatóság,

ad)  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve,

ae) külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított
más hatóság,

b)  az e-építési napló készenlétének lezárásáig

ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,

bb) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,

bc) az építtetői fedezetkezelő,

bd)  az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás
megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,

be) az építtető megbízása alapján a tervezői művezető.

 

Az e-építési napló olyan elektronikus alkalmazás, melynek üzemeltetését
végzi Társaságunk, s nem minősülünk az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti
adatkezelőnek, mert Társaságunk nem határozza meg az adatok kezelésének
célját, és nem hoz az adatkezelésre vonatkozó döntéseket sem.

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az
Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 2. § 3. b) pontja szerint az e-építési napló: olyan komplex
elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési
folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra
jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési
beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését.
Az 5. § (4) bekezdése szerint pedig kérelemre az Üzemeltető az 1. § (1)
bekezdése szerinti dokumentumállomány archivált és a külön jogszabály
szerinti újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közérdekű
adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról
másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint
az Étv. 58-59. §-ának a személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezései szerint.

 

Jelen esetben megállapítható, hogy a kérdéses építőipari kivitelezési
tevékenység folyamatban van, azaz az e-napló nincs archiválva, erre s
fentiekre tekintettel adatigénylési kérésének nem áll módunkban eleget
tenni.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2016. július 29.

Üdvözlettel:

dr. Jaczkó József
jogi igazgató
[1]lechner-logo Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Telefon: [2]+36 (1) 884-2531
Fax: [3]+36 (1) 279-2641
E-mail: [4][email address]
Web: [5]www.lechnerkozpont.hu

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:+3618842531
3. file:///tmp/tel:+3612792641
4. mailto:[email address]
5. http://www.lechnerkozpont.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Zimborás Gábor

Tisztelt Jaczkó József!

Köszönettel vettem válaszukat, de az alábbi tényekre szeretnék rávilágítani. Nem kértem betekintést az építési naplóba, csupán az elektronikus építési napló megnyitásának dátumát kértem Önöktől.

Ezen adatok, normális esetben, a https://www.e-epites.hu/oeny/ - Országos Építésügyi Nyilvántartás 'keresés helyrajzi szám szerint' funkciója révén nyilvánosan lekérhetők. (Ugyanezen helyrajzi számra más építési munkák e-naplói meg is jelennek.)

Az Önök válasza szerint, a fenti helyrajzi számon, a volt Hungexpo épületek és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási munkáira az elektronikus építési naplók megnyitásra kerültek. Ezek az adatok azonban nem jelennek meg a fent részletezett OÉNY-nyilvántartásban.

Kérem, legyenek szívesek írásban közölni velem ennek az ellentmondásnak a feloldását.

Továbbá, kérem az elektronikus építési naplók megnyitásainak időpontjait közölni, mivel ezek az adatok a fenti elektronikus nyilvántartásból nyilvánosan lekérhetőek kellenének, hogy legyenek.

Üdvözlettel,

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Fodor András
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.


Attachment image003.png
19K Download


Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

 

Dr. Jaczkó József igazgató úr távollétében az augusztus 10. napján küldött
levelére az alábbi választ adom.

A Budapest, 29732/1 hrsz alatt felvett ingatlanon jelenleg több építkezés,
illetve bontás is folyik, tekintettel az ingatlan méretére. Az Ön által is
látott, nyilvános OÉNY felület egy olyan gyors tájékoztatásra szolgáló
felület, ahol az érdeklődők tájékozódhatnak a lekérdezett helyrajzi szám
alapján a folyamatban lévő e-építési naplókról. A felület funkciója miatt
csak korlátozott mélységű adat szolgáltatására alkalmas. A felületen
megjelenő adatokat a rendszer a megnyitott e-építési naplók adataiból
nyeri automatikusan. Abban az esetben tehát, ha az Ön kérdésének tárgyát
képező beruházáshoz nem nyitottak e-építési naplót, vagy nyitottak ugyan,
de azt esetleg hibásan, vagy hiányosan tették, úgy a napló nem jelenik meg
a nyilvános tájékoztató felületen.

 

Ha Ön azt valószínűsíti, hogy a beruházást végzők nem megfelelően tesznek
eleget a naplóvezetési kötelezettségüknek, úgy kérem ezt a problémát
jelezze az illetékes építésügyi hatóságnak, hiszen intézkedési jogkörrel
ők rendelkeznek.

 

Üdvözlettel: 

 

dr. Fodor András
jogi és közbeszerzési igazgatóhelyettes
[1]lechner-logo Lechner Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Fax: [2]+36 (1) 279-2641
Mobil: [3]+36 (30) 184-7825
E-mail: [4][email address]
Web: [5]www.lechnerkozpont.hu

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:+3612792641
3. file:///tmp/tel:+36301847825
4. mailto:[email address]
5. http://www.lechnerkozpont.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zimborás Gábor:
Csak a(z) Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei