Budapest, XIV. kerület, Zsálya utca adatai és a 81-es trolibuszok közlekedésének feltételei, energetikai adatok

Horváth Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, hogy az alább felsorolt közérdekű adatokat részemre kiadni
szíveskedjenek. Az adatigénylésem a 39470/87 hrsz.-ú „kivett
közterület”-re, természetben Zsálya utca útpálya szerkezetére,
kiemelten a kötöttpályás (81 -es trolibuszok) tömegközlekedésre, és
annak működésének feltételeire vonatkozik.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy fenti adatokról az Önök
hivatalának, mint a "kivett közterület" kezelőjének rendelkeznie kell!

Felhívom figyelmüket, hogy NEM Jogszabályi hivatkozásokat kérek,
hanem Konkrét adatokat, eredetivel megegyező dokumentum
másolatokat!

1.) Pontosan melyik évben építették a 39470/87 hrsz.-ú „kivett
közterület”-et? Ki volt az építtető? Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint a közút kezelőjétől - az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
2.) Amikor megépült a "kivett közterület", természetben Zsálya utca, akkor milyen technológiával épült meg? Konkrétan milyen használatra lett megépítve, lett méretezve a „kivett közterület”? Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint közút kezelőjétől
- az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
3.) Mikor, mely évben lett „kivett közterület” útként nyilvántartásba véve
és pontosan milyen útként lett nyilvántartásba véve? Az erre vonatkozó dokumentumok, az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
4.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoztak a kivett közterületre a megépítéskor? Eredeti dokumentumok másolatát kérjük a Fővárosi Levéltárból.
5.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoznak jelenleg 2015-ben és milyen az utolsó OTÉK módosítás előtt a „kivett közterületre”? Eredeti másolatát kérjük.
6.) Kinek a tulajdonát képezi a 39470/87 hrsz-ú „kivett közterület”?
7.) Pontosan mikor, melyik évben lett a "kivett közterületre" kötöttpályás
tömegközlekedés ráhelyezve? A tulajdonossal létrejött megállapodás, szerződés,
megbízás eredetijének a másolatát kérjük.
8.) Önök szerint alkalmas a kivett közterület mint műszakilag, mint útügyileg, szabványilag arra, hogy nagy teherforgalmat - 11,5 tonnát meghaladó, 2-4 perces sűrűséggel közlekedő, 81-es trolibuszok tömegközlekedtetésével bonyolít le a BKV/BKK?
8.a) Készült - e erre hatástanulmány? Ha igen, akkor az eredeti dokumentációk másolatát kérjük! Amennyiben nem készült hatástanulmány, akkor miért nem?
9.) Önök szerint az útpálya szerkezet alkalmas-e arra, hogy a jelenlegi 11,5 tonnát meghaladó, GVM 280 gyártmányú és 81-es járatszámmal közlekedő csuklós
trolibuszok, 2-4 perces sűrűséggel kötöttpályán közlekedjenek? A BKV közérdekű adatközlő dokumentuma szerint 240 db / nap, ami számításaink szerint is 4800 db / hó ! Ez egy évben 57. 600 !!!! db 11.5 tonnát meghaladó terhet jelent a környezetre! Tisztában vannak Önök a szám nagyságával?
10.) Mikor és milyen kategóriákba sorolták (OTÉK) évekre lebontva a fenti hrsz.-ú "kivett közterületet"? Dokumentumok másolatát kérjük.
11.) Jelenleg milyen kategóriában van a fenti hrsz.-ú „kivett közterület” (OTÉK)?
Önöknél gyűjtő útként van nyilvántartva? Ha igen, akkor a paramétereit és
elhelyezkedését tekintve megfelel-e az adott "kivett közterület" (EU előirányzatoknak,. hazai hatályos műszaki szabványi előírásoknak? Megfelelő az út szélessége, elhelyezkedése, rétegzése?
12.) Amikor megépült a fenti hrsz.-ú „kivett közterület”, akkor történtek –e geodéziai felmérések? Ha nem miért nem?
13.) Amikor a kötöttpályás tömegközlekedést ráhelyezték a „kivett közterületre” végeztek-e a megfelelésre vonatkozó geodéziai méréseket? Ha nem miért nem?
14.) Milyen talaj jellemzői vannak a fenti hrsz.-ú kivett közterületnek? Történt –e vizsgálat erre vonatkozólag, amikor megépült? Ha nem miért nem?
15.) Mikor tartottak Önök helyszíni szemlét, milyen volt az aszfaltburkolat állapota?
15.a) Végeztek az útpálya szelvényre geodéziai vizsgálatokat, amikor ráhelyezték a tömegközlekedést? Ha igen mely évben, és milyen eredménnyel? Melyik akkreditált laboratóriumban vizsgálták a magmintát? Dokumentumok eredetijének a másolatát kérjük.
16.) Hol helyezkedik el a közművek nyomvonala? A tervrajzok másolatát kérjük.
17.) Hogy van megoldva a vízelvezetés, csatorna fenti 39470/87 hrsz.-ú "kivett közterület" útpályaszerkezet alatt? Az erre vonatkozó összes vizsgálati anyag dokumentációjának másolatát kérjük.
18.) Milyen tervek, változtatások vannak előirányozva a 39470/87 hrsz.-ú kivett közterületre, amelyek érinthetik a szomszédos ingatlanokat? Dokumentumok tervek, vázrajzok stb. másolatát kérjük. Történtek egyeztetések a szomszédjog tekintetében az ott élő ingatlan tulajdonosokkal?
19.) Milyen aktív és passzív eszközök és intézkedések voltak eddig, és milyenek vannak előirányozva a kötöttpályás tömegközlekedés illetve újabban a buszos tömegközlekedésből származó szennyezés – különösen a szint alatt fekvő ingatlanokra, a zaj-, szállópor, téli útsózás, azbeszt, gumi-, és aszfaltkopásból eredő rákkeltő anyagok - megszüntetésére, a szomszédos szint alatt fekvő ingatlanok tulajdonosainak egészségének és épített- és természetes környezetének, védelmére? Vannak ilyenek? Ha nincsenek, miért nincsenek? Az erre vonatkozó összes terv, engedélyek másolatát kérjük.
20.) Milyen statisztikák alapján határozzák meg, hogy a trolibuszok (80-81) összevontan vagy külön közlekedhessenek? Mennyire megbízhatóak ezek a statisztikák? {Lásd. churchill-i mondást a statisztikáról.}
21.) Ha hétvégén és hétköznap este is! közlekedhetnek összevontan, akkor hétköznap miért nem közlekedhetnek ugyanúgy?
22.) Budapesten hol, és melyik trolibusz útvonalán közlekednek ilyen sűrűséggel, azaz 2-4 percenként a trolibuszok?
23.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es, 30 évnél idősebb GVM 280-as csuklós trolibuszok javítási költsége az adófizetőknek, eredeti számlák másolatát kérjük.
24.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es, 30 évnél idősebb,korszerűnek és energia takarékosnak egyáltalán nem mondható GVM 280-as csuklós
trolibuszok üzemeltetési költsége, energia költsége az adófizetőknek, eredeti számlák másolatát kérjük.
25.) Éves szinten mennyibe kerül a 80-80A járat(ok) 30 évnél idősebb korszerűnek és energia takarékosnak nem mondható GVM 280-as csuklós trolibuszok üzemeltetési / energia költsége az adófizetőknek, eredeti számlák másolatát kérjük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné, a Zsálya és Fisher I. utca lakosai

Hivatkozása ide

Feladó: Dékány Tamás
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Tiborné Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-26051/2015-ös érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: 327-12-08
e-mail.: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

„Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.”

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Folyamatosan kértük és kérjük Zuglótól, mint a kivett közterület tulajdonosától, hogy bocsássa rendelkezésünkre, a kért dokumentumok másolatát. Már eltelt 2 x 15 nap. Első körben jogászkodással lepasszolták az adatközlést, most pedig áttolják egy másik hivatalhoz, aki ugyan a közterület kezelője, de nem létezik, hogy a hivatalban ne lenne meg az irattárban a közterületnek építésének éve, paraméterei, vázrajza, műszaki rajza. Pontosan tudják, és vélelmezhetően ezért nem kapjuk meg az általunk kért közérdekű adatokat, hogy a közútként használt, de méreteit és szabályozását tekintve, és közútként használatra alkalmatlan közterületről van szó. Az útról mindössze annyit tudunk, hogy amikor megépítették valamikor a 70-es években, és a XIV. kerület építette a Füredi úti lakótelep felépítésekor. Lakossági útra, és akkor még pár autóra méretezték. Nem pedig egy 11,5 tonnát meghaladó, csuklós trolibuszra, ami ráadásul olyan sűrűn jár 2-4 percenként, hogy számításaink szerint, és a BKV által elismert forgalmi adatok szerint napi 240 db, havi 4800 db, évi 57.600 db kamionsúlyú 14 tonnás terhet jelent az út közeli ingatlanoknak és az abban élő embereknek, családoknak! Súlyos törvény sértésről beszélünk, egyúttal hatalmi arroganciáról, erőgyakorlásról.
A közérdekű adatkérés sem véletlen, mivel valós károk keletkeztek az épületekben és az út támfalában elcsúszások vannak. Ennek ellenére történik minden egy "jogállamban". A bírósági út rögös és hosszadalmas. Bizonyítási eljárás több éve zajlik, szakértő kirendelés 4 évet váratott magára, a hatalom a jogrendszer része. Aki e damaszkuszi útra téved az igazáért, biztos lehet benne, hogy az út vége Strasbourg lesz.
"Állam az államban". Magyarország XXI. század.

Link to this

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020150313120903.pdf
524K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Tiborné!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, mellékelten megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Molnár Katalin dr.!

Ezúton kérjük a Zsálya utca BKK által kiírt közbeszerzési pályázat útfelújításának FORGALOM TERVEZÉSI TERV-ének másolatát, amelyet az Önök hivatalának engedélyezni kellett.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Daróczi László hozzászólt ()

Ha az adatgazdáknak nem kellene regényeket írniuk, és lemásolni a fél irattárat, talán több kedvük lenne érdemben is válaszolni.

Másrészt ezen oldal szabályzata tiltja a politizálást. A hatalom, a hatóságok, a hivatalok, a jogrend ilyetén emlegetése és negatív minősítgetése az politizálás, és rettentően nem produktív.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Tiborné:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei