Csillaghegyi Strandfürdő feletti focipálya átépítése

Csáki Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Gyógyfürdői Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csáki Csaba

Delivered

Tisztelt Budapest Gyógyfürdői Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Csillaghegyi Strand feletti focipálya fejlesztési projektje kapcsán:
- a tervezett fejlesztés építési terve;
- a kapcsolódó környezeti hatástanulmány;
- a kapcsolódó közlekedési hatástanulmány;
- a kapcsolódó hatályos építési engedély;
- a tervezett átépítést biztosító pénzügyi források megnevezése;
- kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok;
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője által elvégzett, a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását bizonyító jegyzőkönyvet és a határérték betartásának feltételeinek megteremtésére vonatkozó intézkedési tervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 1.

Üdvözlettel:

Csáki Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Dóra

Tisztelt Csáki Csaba Úr!

A Csillaghegyi Strandfürdő területén a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében megvalósuló beruházással kapcsolatban érkezett adatigénylésre az alábbi válaszokat adjuk.

- a tervezett fejlesztés építési terve;
Jelenleg a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Csillaghegyi Strandfürdő területén megvalósítandó fejlesztések kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van, amely közbeszerzési eljárásokat ajánlatkérőként az MLSZ folytatja le. A vonatkozó tervek az előbbi közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentumainak részét képzik. Az előkészítés alatt álló eljárás közbeszerzési dokumentumainak, különösen a vonatkozó terveknek a kiadása, nyilvánosságra hozatala a verseny tisztaságát súlyosan sértheti, annak jelentős kockázatát veti fel, így jelenleg nem lehetséges. Az eljárás lefolytatását és eredményének kihirdetését követően a közbeszerzés iratanyaga, a jogszabályoknak megfelelően, teljes körűen megismerhető lesz.

- a kapcsolódó környezeti hatástanulmány;
Nem készült, mert a környezeti hatástanulmány elkészítése akkor szükséges, ha olyan új tevékenység végzését vagy olyan meglévő tevékenység jelentős módosítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megtalálható vagy 3. számú mellékletében található és a várható környezeti hatásai jelentősek. Itt jelen esetben ilyen nem történik.

- a kapcsolódó közlekedési hatástanulmány;
Nem készült, mert a tervezettek szerint generált forgalom elosztása a meglévő úthálózaton megoldható, így nem olyan mértékű, hogy erre vonatkozóan közlekedési hatástanulmányra lenne szükség.

- a kapcsolódó hatályos építési engedély;
Jelenleg nem áll rendelkezésre, a tervezett öltöző épületre az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás jelenleg még folyamatban van.

- a tervezett átépítést biztosító pénzügyi források megnevezése;
A Budapesti Pályafejlesztési Program során megvalósítandó fejlesztések 90%-ban állami forrásból, 10%-ban pedig a létesítmények tulajdonosai által nyújtott hozzájárulásból - amely jelen esetben társaságunk, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. - kerülnek finanszírozásra. A program megvalósításához szolgáló forrás biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2100/2017.
(XII. 28.) Korm. határozat alapján történik.

- kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok;
A vonatkozó, fent is írt közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van, ezért még nem állnak rendelkezésre teljes körűen a végleges közbeszerzési dokumentumok.

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője által elvégzett, a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását bizonyító jegyzőkönyvet és a határérték betartásának feltételeinek megteremtésére vonatkozó intézkedési tervet.
Nem készült, mert az ingatlanon tervezett fejlesztés során megvalósítandó egyedüli új elem az öltöző épület építés, aminek a környezeti zaj és rezgés terhelése minimális, a használatból következő zaj terhelése pedig kevesebb, mint a meglévő labdarúgópályának. A meglévő labdarúgópálya helyén készül az új labdarúgópálya, ezért ott új zaj terhelés nem keletkezik.

Amennyiben bármilyen további kérése, kérdése lenne, készséggel rendelkezésre állunk.

Üdvözlettel:
Budapest Gyógyfürdői Zrt.

Kiss Dóra
marketing és ügyfélszolgálati vezető

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.
TELEFON: +36 1 452 4528
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Dóra


Attachment attachment.png
10K Download


Tisztelt Csáki Csaba Úr!

 

A Csillaghegyi Strandfürdő  területén a Budapesti Pályafejlesztési Program
keretében megvalósuló beruházással kapcsolatban érkezett adatigénylésre az
alábbi válaszokat adjuk.

 

-       a tervezett fejlesztés építési terve;

Jelenleg a Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Csillaghegyi
Strandfürdő területén megvalósítandó fejlesztések kivitelezőinek
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban
van, amely közbeszerzési eljárásokat ajánlatkérőként az MLSZ folytatja le.
A vonatkozó tervek az előbbi közbeszerzési eljárások közbeszerzési
dokumentumainak részét képzik. Az előkészítés alatt álló eljárás
közbeszerzési dokumentumainak, különösen a vonatkozó terveknek a kiadása,
nyilvánosságra hozatala a verseny tisztaságát súlyosan sértheti, annak
jelentős kockázatát veti fel, így jelenleg nem lehetséges. Az eljárás
lefolytatását és eredményének kihirdetését követően a közbeszerzés
iratanyaga, a jogszabályoknak megfelelően, teljes körűen megismerhető
lesz.

 

-       a kapcsolódó környezeti hatástanulmány;

Nem készült, mert a környezeti hatástanulmány elkészítése akkor szükséges,
ha olyan új tevékenység végzését vagy olyan meglévő tevékenység jelentős
módosítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében megtalálható vagy 3. számú mellékletében található és a
várható környezeti hatásai jelentősek. Itt jelen esetben ilyen nem
történik.

 

-       a kapcsolódó közlekedési hatástanulmány;

Nem készült, mert a tervezettek szerint generált forgalom elosztása a
meglévő úthálózaton megoldható, így nem olyan mértékű, hogy erre
vonatkozóan közlekedési hatástanulmányra lenne szükség.

 

-       a kapcsolódó hatályos építési engedély;

Jelenleg nem áll rendelkezésre, a tervezett öltöző épületre az építésügyi
hatósági engedélyezési eljárás jelenleg még folyamatban van.

 

-       a tervezett átépítést biztosító pénzügyi források megnevezése;

A Budapesti Pályafejlesztési Program során megvalósítandó fejlesztések
90%-ban állami forrásból, 10%-ban pedig a létesítmények tulajdonosai által
nyújtott hozzájárulásból - amely jelen esetben társaságunk, a Budapest
Gyógyfürdői Zrt. - kerülnek finanszírozásra. A program megvalósításához
szolgáló forrás biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti
Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2100/2017.

(XII. 28.) Korm. határozat alapján történik.

 

-       kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok;

A vonatkozó, fent is írt közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg
folyamatban van, ezért még nem állnak rendelkezésre teljes körűen a
végleges közbeszerzési dokumentumok.

 

-       a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló

284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő környezeti zajt előidéző
üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése
előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője által elvégzett, a
környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását bizonyító
jegyzőkönyvet és a határérték betartásának feltételeinek  megteremtésére
vonatkozó intézkedési tervet.

Nem készült, mert az ingatlanon tervezett fejlesztés során megvalósítandó
egyedüli új elem az öltöző épület építés, aminek a környezeti zaj és
rezgés terhelése minimális, a használatból következő zaj terhelése pedig
kevesebb, mint a meglévő labdarúgópályának. A meglévő labdarúgópálya
helyén készül az új labdarúgópálya, ezért ott új zaj terhelés nem
keletkezik.

 

Amennyiben bármilyen további kérése, kérdése lenne, készséggel
rendelkezésre állunk.

 

Üdvözlettel:

Budapest Gyógyfürdői Zrt.

 

Kiss Dóra

marketing és ügyfélszolgálati vezető

 

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.

Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

 

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.

TELEFON: +36 1 452 4528

FAX: +36 1 452 4501

WEB: [1]www.budapestgyogyfurdoi.hu

 

 

References

Visible links
1. http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Csáki Csaba

Delivered

Tisztelt Marketing Igazgató, tisztelt Kiss Dóra!

Köszönöm szépen az adatigénylésemre küldött válaszukat.

A közbeszerzési eljárásra való hivatkozásuk okán az adatigényélési kérésemet az alábbiak szerint módosítom - feltennék néhány konkrét kérdést, melyek jellemzően egyetlen szóval megválaszolhatók (többnyire egyszerű igen-nem megadásával), így nem zavarják a közbeszerzést.

Az eddig nyílvánosságra került információk alapján tehát a BGYH a Csillaghegyi Strand feletti - és évtizedek óta elhanyagolt, rendszeres sport tevékenységre legalább húsz éve nem használt - futtball pálya teljes átalakítását tervezi az alábbiak szerint:

1) Jól értjük az eddigiek alapján, hogy a meglévő egy darab füves "nagy" pálya (és a mellette lévő bokros területek) helyén futball utánpótlás-nevelő központot terveznek kialakítani?

2) Az egy füves pálya helyén műfüves pálya (vagy pályák) épülne(k) a tervek szerint?

3) A műfüves pályát palánk venné körül (vagy ha több, akkor a pályák közül van-e ilyen)?

4) A válasza alapján jól értjük, hogy az átalakítás részeként öltöző épület megépítését is tervezik?

5) A tervezett épület a meglévő pálya melyik végén épülne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

5) Az átépítés részeként parkoló kialakítását is tervezik?

6) Ha igen, az hol lenne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

7) A parkoló kiszolgáláshoz szükséges-e új kapu kialakítása (a meglévő Csörlő közi kapu mellett vagy helyett) - és ha igen, hol?

8) Tervezik világítás kialakítását is?

9) Az épületben - a korábbi terveknek megfelelően - büfé is lenne? (Ha ez az információ nem fér össze a közbeszerzéssel, akkor a kérdésre nem kell válaszolni...)

10) Az új pálya (pályák) mentén lelátó kialakítását is tevezik?

11) Ha igen, melyik részen (a jelenlegi páyához képest)?

Üdvözlettel:

Csáki Csaba

Hivatkozása ide

Budapest Gyógyfürdői Zrt.

2018. június 23. és július 8. között nem tartózkodom az irodában. Kérem, hogy sürgős leveleiket a [email address] címre továbbítani szíveskedjenek.
Köszönettel:
Kiss Dóra

Between 23 June and 8 July I am out of office. Please forward your urgent requests to [email address].
Kind regards,
Dora Kiss

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Czinege Szilvia


Attachment attachment.png
10K Download

Attachment E 02 TERVEZETT HELYSZ NRAJZ csillaghegy.pdf
1.0M Download View as HTML


Tisztelt Csáki Úr!

 

Engedje meg, hogy mellékelten küldjük Önnek válaszainkat, melyeket a
kérdései mögött talál meg, piros betűkkel kiemelve.

Üdvözlettel:

 

Czinege Szilvia

 

Értékesítési és marketing igazgató

 

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.

Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

 

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.

TELEFON: +36 1 452 4550

FAX: +36 1 452 4501

WEB: [1]www.budapestgyógyfürdői.hu

 

[2]email_bgyh

 

 

 

 

 

Tisztelt Marketing Igazgató, tisztelt Kiss Dóra!

Köszönöm szépen az adatigénylésemre küldött válaszukat.

A közbeszerzési eljárásra való hivatkozásuk okán az adatigényélési kérésemet az alábbiak szerint módosítom - feltennék néhány konkrét kérdést, melyek jellemzően egyetlen szóval megválaszolhatók (többnyire egyszerű igen-nem megadásával), így nem zavarják a közbeszerzést.

Az eddig nyílvánosságra került információk alapján tehát a BGYH a Csillaghegyi Strand feletti - és évtizedek óta elhanyagolt, rendszeres sport tevékenységre legalább húsz éve nem használt - futtball pálya teljes átalakítását tervezi az alábbiak szerint:

A pálya hétvégente napjainkig használatban volt amatőr kispályás labdarúgás céljából.
1) Jól értjük az eddigiek alapján, hogy a meglévő egy darab füves "nagy" pálya (és a mellette lévő bokros területek) helyén futball utánpótlás-nevelő központot terveznek kialakítani?

Igen, a nagy pálya helyén (a mellette lévő bokros területeket ide nem értve) továbbra is nagy pálya lesz, műfüves borítással. A nem használt szilárd burkolatú kispályák helyén, pedig két csapat számára elegendő klubépület épül.

2) Az egy füves pálya helyén műfüves pálya (vagy pályák) épülne(k) a tervek szerint?

Igen, egy darab. Újabb kis pálya nem épül.

3) A műfüves pályát palánk venné körül (vagy ha több, akkor a pályák közül van-e ilyen)?

Nem.

4) A válasza alapján jól értjük, hogy az átalakítás részeként öltöző épület megépítését is tervezik?

Igen.

5) A tervezett épület a meglévő pálya melyik végén épülne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

A mellékelt helyszínrajz szerint, kapcsolódva a meglévő közúti beközlekedéshez.
5) Az átépítés részeként parkoló kialakítását is tervezik?

Igen.

6) Ha igen, az hol lenne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

Délkeleten, a pálya fürdő felőli részén. (A mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen.)

7) A parkoló kiszolgáláshoz szükséges-e új kapu kialakítása (a meglévő Csörlő közi kapu mellett vagy helyett) - és ha igen, hol?

Nem.

8) Tervezik világítás kialakítását is?

Igen.

9) Az épületben - a korábbi terveknek megfelelően - büfé is lenne?  (Ha ez az információ nem fér össze a közbeszerzéssel, akkor a kérdésre nem kell válaszolni...)

Igen.

10) Az új pálya (pályák) mentén lelátó kialakítását is tevezik?

Nem.

11) Ha igen, melyik részen (a jelenlegi páyához képest)?

-

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Csáki Csaba" <[3][FOI #11251 email]>
Küldve: 2018. június 25. 9:41:59 CEST
Címzett: "Kiss Dóra" <[4][email address]>
Tárgy: RE: Közérdekű adat igénylés - Csillaghegyi Strandfürdő feletti
focipálya átépítése

 

Tisztelt Marketing Igazgató, tisztelt Kiss Dóra!

Köszönöm szépen az adatigénylésemre küldött válaszukat.

A közbeszerzési eljárásra való hivatkozásuk okán az adatigényélési kérésemet az alábbiak szerint módosítom - feltennék néhány konkrét kérdést, melyek jellemzően egyetlen szóval megválaszolhatók (többnyire egyszerű igen-nem megadásával), így nem zavarják a közbeszerzést.

Az eddig nyílvánosságra került információk alapján tehát a BGYH a Csillaghegyi Strand feletti - és évtizedek óta elhanyagolt, rendszeres sport tevékenységre legalább húsz éve nem használt - futtball pálya teljes átalakítását tervezi az alábbiak szerint:

1) Jól értjük az eddigiek alapján, hogy a meglévő egy darab füves "nagy" pálya (és a mellette lévő bokros területek) helyén futball utánpótlás-nevelő központot terveznek kialakítani?

2) Az egy füves pálya helyén műfüves pálya (vagy pályák) épülne(k) a tervek szerint?

3) A műfüves pályát palánk venné körül (vagy ha több, akkor a pályák közül van-e ilyen)?

4) A válasza alapján jól értjük, hogy az átalakítás részeként öltöző épület megépítését is tervezik?

5) A tervezett épület a meglévő pálya melyik végén épülne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

5) Az átépítés részeként parkoló kialakítását is tervezik?

6) Ha igen, az hol lenne (nyugaton - Üröm felé, vagy keleten, a Strand felé)?

7) A parkoló kiszolgáláshoz szükséges-e új kapu kialakítása (a meglévő Csörlő közi kapu mellett vagy helyett) - és ha igen, hol?

8) Tervezik világítás kialakítását is?

9) Az épületben - a korábbi terveknek megfelelően - büfé is lenne?  (Ha ez az információ nem fér össze a közbeszerzéssel, akkor a kérdésre nem kell válaszolni...)

10) Az új pálya (pályák) mentén lelátó kialakítását is tevezik?

11) Ha igen, melyik részen (a jelenlegi páyához képest)?

Üdvözlettel:

Csáki Csaba

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csáki Csaba:
Csak a(z) Budapest Gyógyfürdői Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei