Daganatos.hu Alapítványnál folytatott vizsgálat eredménye

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Feladó: Becker András

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Daganatos.hu Alapítványnál lefolytatott vizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet, vagy e jegyzőkönyvnek a cél szerinti ráfordításokkal foglalkozó részét. A Hivatal 2012 júliusától kezdődően vizsgálatot folytatott a Daganatos.hu Alapítványnál. Az alapítvány évek óta a legtöbb személyijövelemadó-felajánlást gyűjtő civil szervezet, a 2012-es rendelkező évben 327 millió forint támogatást kapott. Mivel az adózói felajánlások közpénznek minősülnek, úgy gondoljuk, az azokat felhasználó, az egyik legkomolyabb "1%-os" kampányt folytató szervezetnél folytatott vizsgálat eredménye a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezelésében lévő olyan közérdekű adat, amely komoly közérdeklődésre tart számot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 16.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kiss Attila
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Becker András úr!

A KiMitTud weboldalon 2013. március 16-án a Daganatos.hu Alapítvány
kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz intézett, személyi
jövedelemadó 1 %-ának felhasználásával összefüggő kérdésére az
alábbi tájékoztatást adjuk: Az Ön által kért adatigénylést az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)
bekezdése alapján elutasítjuk. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. § (1)-(2) bekezdései
szerint adótitoknak minősül az adózást érintő tény, adat,
körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat, és az
adóhatóságot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden
irat, tény és körülmény tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli. Az Art. 54. § (1) bekezdése szabályozza, hogy az
adóhatóság mely esetekben jogosult illetve köteles az adótitokról
tájékoztatást adni. Az adótitkot alapos okkal használják fel, ha
azt a törvény előírja vagy megengedi, ha az adózó hozzájárul
illetve, ha a vállalkozási tevékenységet folytató adózó nevére,
elnevezésére, székhelyére, telephelyére, adószámára vonatkozó
adatok megismerésére más adózónak - az őt terhelő adókötelezettség
jogszerű teljesítéséhez - vagy állami szervnek, köztestületnek
törvényben meghatározott feladata ellátásához van szüksége, vagy az
adóvégrehajtás során végrehajtási joggal vagy jelzálogjoggal
terhelt ingatlan tulajdonosának az ingatlanra az adóhatóság által
bejegyeztetett jogok alapját képező tartozás fennálló összegéről,
valamint a tehermentesítés módjáról szóló tájékoztatását szolgálja.

Tájékoztatom, hogy a beadványában kért adat (a Daganatos.hu
Alapítványnál lefolytatott adóhatósági vizsgálat jegyzőkönyve)
adótitoknak minősül, és arról – az előzőekre tekintettel – nem
adhatunk tájékoztatást, mivel sem a törvény nem teszi lehetővé
illetve kötelezővé ezt, az adózó kifejezett írásbeli hozzájárulása
nem lett csatolva a beadványhoz, illetve a kérés nem a névre,
elnevezésre, székhelyre, telephelyre illetve adószámra vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Info tv. 31. § (1) bekezdése alapján
igénye elutasításának felülvizsgálata érdekében pert indíthat az
illetékes Fővárosi Törvényszéknél (Info tv. 31. § (5) bekezdés). A
pert az igény elutasításának a közlésétől számított 30 napon belül
kell megindítani (Info tv. 31. § (3) bekezdés). A perindításra
rendelkezésre határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye
(Info tv. 31. § (3) bekezdés). Érdeklődését ezúton is köszönjük.

Budapest, 2013. március 22.

Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei