Dr. Elbert Gábor egyetemi jövedelmei

László Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: László Ferenc

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Dr. Elbert Gábor úr a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló munkaszerződését, költségtérítési igazolásait, útvonalnyilvántartását, lakhatási támogatási szerződését, illetve vállalkozási szerződését és annak teljesítési igazolásait 2017. január elseje és 2019. január 17. közötti időszakban. Kérem, tájákoztasson arról is, hogy a Pécsi Tudományegyetem milyen összegű és forrású javadalmazást biztosít 2019-ben a Havas Tábor elnevezésű programban való közreműködésért Dr. Elbert Gábor úrnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 17.

Üdvözlettel:
László Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment kinevez s Elbert ETK.pdf
64K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

A Pécsi Tudományegyetemre (továbbiakban: Egyetem) eljuttatott, „Dr. Elbert Gábor egyetemi jövedelmei” tárgyú adatigénylésére válaszolva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.

Dr. Elbert Gábor az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, hatályos kinevezése másolatát az Info tv. 26. § (2) bekezdése figyelembe vételével és a 30. § (1) bekezdésében meghatározott formában, csatoltan megküldjük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Dr. Elbert Gábor és az Egyetem között sem lakhatási támogatási szerződés, sem vállalkozási szerződés nem jött létre és az érintett az Egyetemtől - kiküldetési utasítás teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályok alapján járó napidíj és költségtérítés kivételével - költségtérítésben nem részesül, ekként útvonalnyilvántartás benyújtására nem köteles.

Megkeresésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk arról is, hogy az Egyetem Egészségtudományi Kara 2019. január 13-17. között megrendezett Havas Tábor elnevezésű, a képzés részét képező programján Dr. Elbert Gábor hivatalos kiküldetés címén vett részt. A kiküldetés teljesítéséért az Egyetem belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzatában meghatározott mértékű napidíjban részesült. A kifizetés forrása az Egyetem Egészségtudományi Kara költségvetése.

Tisztelettel:

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály
H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő László Ferenc:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei