Dr. Rósa Ágnes gyermek-háziorvos kártyapénz-, egyéb közadatai

Antal Béla újságíró küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt Országos Egészségbiztosítási Pénztár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Dr. Rósa Ágnes gyermek-háziorvos (rendelő: 6725 Szeged, Korda u. 6., szolgálati kód: 060095056), mint adatalany, közfeladatot ellátó személy tekintetében:

1.: Jelen keltezéstől 5 - azaz öt- finanszírozási év visszamenőlegessége tekintetében a betegenként kapott fejkvóta (kártyapénz) számát, összegét évenkénti lebontásban, felsorolásban;

2.: Jelen keltezéskor a praxisába bejelentett ellátott kiskorúak tekintetében szíveskedjenek megnevezni, hogy hány olyan személy van bejelentve praxisába, akik nem a háziorvosi körzetébe (6725 Szeged, Korda u. 6.) tartoznak.

3.: A NEAK-nál jelen keltezéstől visszamenőleg 5, azaz öt esztendőn belül indított felügyeleti eljárások, vizsgálatok számát, megnevezését (tárgyát).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem NEAK


Attachment S1em116EP1918101016190.pdf
93K Download View as HTML


Tisztelt Uram!
Tárgyban történt közérdekű adatkérésére vonatkozó válaszlevelünket mellékelten csatolom.
Üdvözlettel:

Dr. Kádár Virág
főosztályvezető

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Telefon: 06-1-298-24-24; fax: 06-1-298-24-23
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Antal Béla újságíró:
Csak a(z) Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei