Dr. Szvercsák Szilvia jegyző juttatásai

Kiss Viktória küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kiss Viktória

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

Dr. Szvercsák Szilvia (volt jegyző részére) 2014 és 2019 között Velence Város önkormányzata és Velence Város Polgármesteri Hivatala mikor, milyen összegű és jogcímű kifizetéseket teljesített (illetmény, munkabér, jutalom, prémium, célprémium, szabadságmegváltás, megbízási díj stb.)?

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012-ben kiadott állásfoglalása szerint: "a vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti..." (állásfoglalás száma: NAIH-6351-2/2012/V.).

Másik állásfoglalásában a NAIH kimondta: "A törvény erejénél fogva tehát a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az illetményre vonatkozó adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek mellett – az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is." (állásfoglalás száma: NAIH-4931-2/2012/V.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 29.

Üdvözlettel:

Kiss Viktória

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kiss Vikt ria k z rdek adatig nyl se.pdf
396K Download View as HTML


Tisztelt Kiss Viktória!

 

Hivatkozással a [FOI #13492 email] e-mail címről
2019. október 29.

napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló kérésére,
mellékelten megküldöm Jegyző Asszony válaszát.

 

Üdvözlettel:

Szelei Andrea

aljegyző

 

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy
hivatkozással:

 

Kiss Viktória közérdekű adatigénylése.pdf

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Viktória

Delivered

Tisztelt Jegyző Asszony!

Válaszét megköszönöm, de elfogadni nem áll módomban.

A joggyakorlat egyértelmű: kérésre ki kell adni a jutalom, prémium, megbízási díj stb. összegét is. Hamarosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, illetőleg a bírósághoz fordulok az ügyben, figyelemmel arra, hogy egyértelműen közpénzből történő kifizetésről titkolnak el információkat.

Üdvözlettel:

Kiss Viktória

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Viktória:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei