E-Építésnapolók

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen a feltett kérdésekre válaszolni és a kért adatokat legyen szíves megküldeni részemre.

A 191/2009 Kormány rendelet 42. § (7) bekezdés, a) pont alapján az EU támogatásból megvalósuló beruházások esetén elektronikus építési naplót kell vezetni, ha a kivitelezői munkák 2014.01.01 után kezdődtek meg.

Az étv 2.§ 19. bekezdés fogalmazása szerint:
2. § 19. Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység jellemzőit – kormányrendeletben meghatározott módon – tartalmazó dokumentum.

A 191/2009 Kormány rendelet 12. § szerint:

(2) A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:
b ) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint,

Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 kódszámom nyilvántartott és ez Európai Unió által 100 százalékban finanszírozott projekt, magas és mélyépítésre vonatkozó szerződéseit 2013. december 23-án írták alá. A fent megnevezett projekt építésmunkáinak vállalkozói szerződésének 3.1. C pontja a munkaterületek átadását a kiviteli tervek elkészítéséhez és ezen tervek jóváhagyásához köti. A kivitelezés akkor kezdődik meg, amikor az első munkaterületet a kivitelezőnek fizikailag és logikailag átadják. E-napló esetében ezt tekintjük a napló megnyitásának.

A fent leírt okok és jogszabályok alapján kérem, hogy válaszában tájékoztasson, hogy az ÉTDR - Országos Építésügyi Nyilvántartás- rendszerben milyen helyrajzi számok alatt lettek megnyitva az e-építés naplók a fent megnevezett projekttel kapcsolatban a jogszabályoknak megfelelően.

A kért adatok bárki számára nyílt, hozzáférhető adatok a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló rendelet alapján.

Továbbá kérem, hogy tájékoztasson, hogy a A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében a csónakház rekonstrukció építőipari kivitelezési munkái a szerződésben foglaltakhoz képest hány napos késében van, mi ennek az oka és történik-e kötbér fizetés kötelezettség megállapítása a késé miatt?
A Szerződés értelmében az aláírást követő 60. napon készen kell lennie a kivitelezőnek a munkákkal. A szerződést 2015. június 23-án írták alá, így a a dokumentumban rögzített 60 nap 2015. augusztus 22-én lejárt. Ugyanakkor látható, hogy határidőre a vállalkozó nem készítette el a vállalt munkákat. Kérem, amennyiben a csónakházzal kapcsolatban szerződésmódosítás történt, akkor küldje meg részemre az ide vonatkozó dokumentumokat.

Végezetül, kérem tájékoztasson, hogy szintén a A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében a kalandpark kiépítésének építőipari kivitelezési munkái eddig összesen hány nap késedelmet szenvedett. Erre a munkára vállalkozói szerződést 2015. április 14-én írták alá a szerződés teljesítési határidejét a szerződés aláírását követő 90. napra határozza meg. ez a határidő 2015. július 15. Viszont jól látható, hogy a beruházás még mindig nincs kész, hiszen' a munkaterületen a mai napig kivitelezés folyik. Mi ennek az oka és történik-e kötbér fizetés kötelezettség megállapítása a késé miatt? Amennyiben a kalandpark kiépítésével kapcsolatban történt szerződés módosítás, kérem küldje meg részemre az ide vonatkozó dokumentumok másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Sajnálattal fogadtam, hogy
Közérdekű adatigénylésemre ez idáig nem válaszolt. Ismételten
szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein
alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse.
Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, legkésőbb 2015. szeptember 30-ig, ebben az esetben:

Az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási
jogosultságunk megnyílik.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy az adatok
közlésére az Infotv 15 napot biztosított és ez az időtartam már
letelt.

Amennyiben a kért dokumentumokat. információkat a
jelzett időpontig nem kapom kézhez, nem marad más választásom, mint
hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak,
hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város önkormányzatát közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei