E-jeggyel kapcsolatos kiadások

Gonda Bettina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gonda Bettina

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

2010.01.01- 2019.09.16 között mekkora összeget költöttek az elektronikus jegyvásárlás lehetőségének előkészítésére, megtervezésére, fejlesztésére illetve a 2019-ben bevezetett rendszer üzemeltetésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Gonda Bettina

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0031846/2019 

Gonda Bettina

[1][FOI #13324 email]

 

Tárgy: halasztás

 

 

Tisztelt Gonda Bettina!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2019. október 16-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2019. október 1.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13324 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0031846/2019 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Gonda Bettina

[1][FOI #13324 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Gonda Bettina!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. szeptember 16-án érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a
továbbiakban Nmftv.) 2. §-a meghatározza a központosított mobil
értékesítésű szolgáltatások körét, a 2. § c) pontja alapján ilyen
szolgáltatásnak minősül többek között az állam vagy a helyi önkormányzat
többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, valamint a
közszolgáltatásként nyújtott a) helyi közúti, b) helyközi (távolsági)
közúti, c) vízi, d) helyi, elővárosi és országos vasúti, e) a d) alpontban
meg nem határozott vasúti személyszállítási szolgáltatás. Az Nmftv. 3. §
(1) bekezdése alapján e szolgáltatások nyújtói a központosított mobil
értékesítésű szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján
biztosítják. A közszolgáltatók - és így a BKK Zrt. is - e
kötelezettségüket a Kormány által kijelölt szervezet – a nemzeti mobil
fizetési szervezet – által működtetett országosan egységes rendszer
igénybevétele útján biztosítják.

 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló
356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában a Kormány nemzeti mobil
fizetési szervezetként a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t jelölte ki. A Korm.
rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet
valamennyi ügyfél számára Magyarország egész területén azonos
feltételekkel biztosítja a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás
értékesítését a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.

 

A nemzeti mobil fizetési rendszer működtetése az Nmftv. 3. § (4) bekezdése
alapján közszolgáltatás, amelyre vonatkozóan az informatikáért felelős
miniszter és a nemzeti mobil fizetési szervezet egymással közszolgáltatási
szerződést kötött.

 

Az NM Zrt. tevékenységének lényege, hogy a vele a központosított mobil
értékesítésű szolgáltatások (mobil értékesítésű szolgáltatások)
megvásárlására vonatkozóan szerződésben álló természetes vagy jogi személy
által az NMFR-ben közölt rendelkezése szerint megvásárolja a mobil
értékesítésű szolgáltatás keretében kínált terméket a szolgáltatótól, és
azt továbbértékesíti az Ügyfél számára. Az NM Zrt. a tevékenységét a
Nmftv. szerinti jogszabályi kijelölés alapján végzi, és a mobil
értékesítésű szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét az egyenlő elbánás
elvének megfelelően biztosítja minden Ügyfele számára. A Mobilfizetési
díjtermékeket végfelhasználóként megvásárló Ügyfeleken túlmenően speciális
Ügyfélnek minősül az a vállalkozás is, amelynek üzletszerű tevékenységébe
tartozik, hogy Mobilfizetési díjtermékeket megvásárol az NM Zrt-től annak
érdekében, hogy azokat tovább értékesítse a vele szerződéses jogviszonyban
álló végfelhasználónak (az Igénybe vevőnek).

 

A BKK Zrt. belső erőforrásból finanszírozta a mobiljegy bevezetését,
amelyre vonatkozóan a Társaság 2019. évi üzleti jelentése ad részletes
tájékoztatást.

 

Az Ön által kért 2019. évi időszakot megelőző információkat sajnos nem áll
módjukban átadni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) és (6)
bekezdésére, valamint az AFC projekttel kapcsolatban folyamatban lévő
büntetőeljárásra tekintettel. Természetesen ezen körülmények megszűnése
esetén az adatigénylést soron kívül teljesítik.

 

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2019. október 16.

                                   

 

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13324 email]
2. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gonda Bettina:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei