Egészségügyi és szakértői tevékenység.

Elek Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Elek Tibor

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre

1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (volt Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ - ENKK) enkk.hu, publikus adatbázisában (Alap- és Működési Kereső) szereplő adatok (köz)hitelesnek minősülnek?
2. Meg állapítható az adatbázisából, hogy egy adott pszichológus jogosult, vagy egy adott időpontban jogosult volt-e igazságügyi szakértői tevékenységet, vagy egyáltalán vizsgálatot végezni felnőttek és/vagy gyermekek vonatkozásában? Amennyiben nem, akkor hogyan ellenőrizhető?
3.
a) Az említett adatbázisban a Működési nyilvántartási adatok között „lejárt” státusz szerepel az végezhet-e egészségügyi tevékenységet, és azon belül pszichológus szakértői tevékenységet?
b) Hogyan változtatja az előző választ az, hogy a későbbiekben rögzítésre kerül az „érvényes” státusz, de az érvényesség lejárata és az újbóli érvényesség között időkihagyás van?
4.
a) Az említett adatbázisban nem szereplő szakképzetségnek megfelelő területen végezhet-e vizsgálatot (egészségügyi tevékenységet) a pszichológus szakértő?
b) Az a személy, akinek az adatbázisban a Szakképesítés oszlopban „klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus” szerepel az végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) gyermekek vonatkozásában, illetve fordított helyzetben gyermek szakpszichológus végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) felnőttek vonatkozásában?
c) Az említett végzettségek (gyermek-felnőtt) átjárhatók, egymással „behelyettesíthetők”? Ezen kérdés megítélésére milyen szabályok az irányadók?
d) Jogosultság szempontjából hogyan befolyásolja a választ a szakterület és a szakismeret/szakképesítés közötti különbség?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 9.

Üdvözlettel:

Elek Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 29787-1/2019/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Elek
Tibor                                                                                                              
           

részére

[1][FOI #12894 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„1.       Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (volt Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ - ENKK) enkk.hu, publikus adatbázisában
(Alap- és Működési Kereső) szereplő adatok (köz)hitelesnek minősülnek?

2.         Meg állapítható az adatbázisából, hogy egy adott pszichológus
jogosult, vagy egy adott időpontban jogosult volt-e igazságügyi szakértői
tevékenységet, vagy egyáltalán vizsgálatot végezni felnőttek és/vagy
gyermekek vonatkozásában? Amennyiben nem, akkor hogyan ellenőrizhető?

3.        

a)         Az említett adatbázisban a Működési nyilvántartási adatok
között „lejárt” státusz szerepel az végezhet-e egészségügyi tevékenységet,
és azon belül pszichológus szakértői tevékenységet?

b)         Hogyan változtatja az előző választ az, hogy a későbbiekben
rögzítésre kerül az „érvényes” státusz, de az érvényesség lejárata és az
újbóli érvényesség között időkihagyás van?

4.        

a)         Az említett adatbázisban nem szereplő szakképzetségnek
megfelelő területen végezhet-e vizsgálatot (egészségügyi tevékenységet) a
pszichológus szakértő?

b)         Az a személy, akinek az adatbázisban a Szakképesítés oszlopban
„klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus” szerepel az
végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői
tevékenységet) gyermekek vonatkozásában, illetve fordított helyzetben
gyermek szakpszichológus végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül
pszichológus szakértői tevékenységet) felnőttek vonatkozásában?

c)         Az említett végzettségek (gyermek-felnőtt) átjárhatók,
egymással „behelyettesíthetők”?  Ezen kérdés megítélésére milyen szabályok
az irányadók?

d)         Jogosultság szempontjából hogyan befolyásolja a választ a
szakterület és a szakismeret/szakképesítés közötti különbség?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által a kért információk nem minősülnek az
Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott közérdekű adatnak.

 

Továbbá javasolom, hogy megkeresésével - nem közérdekű adatigénylés
keretében - forduljon az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz. 

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. június
25.                                                              

 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Elek Tibor:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei