Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Elek Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Egészségügyi és szakértői tevékenység 2.

Elek Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Elek Tibor to read recent responses and update the status.

Feladó: Elek Tibor

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Tekintettel arra, hogy más szervek az önök illetékességét jelölték meg az alábbi kérdések megválaszolásában, ezért a ezekkel is önökhöz fordulok.

1. Melyik módszertani levél van hatályban és miért? Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MŰKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL vagy a Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MÜKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL?
2. Az enkk.hu, publikus adatbázisában (Alap- és Működési Kereső) a Működési nyilvántartási adatok között, ha „lejárt” státusz szerepel akkor az érintett pontosan milyen tevékenységtől, vagy mi mástól veszíti el a az engedélyét, a lejárt státusz miben korlátozza?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 10.

Üdvözlettel:

Elek Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 29790-1/2019/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve                                

 

Elek
Tibor                                                                                                              
           

részére

[1][FOI #12896 email] 

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„1.       Melyik módszertani levél van hatályban és miért? Az Országos
Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú módszertani levele az igazságügyi
pszichológus szakértők működési köréről és tevékenységéről vagy az
Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele az
igazságügyi pszichológus szakértők működési köréről és tevékenységéről?

2.         Az enkk.hu, publikus adatbázisában (Alap- és Működési Kereső) a
Működési nyilvántartási adatok között, ha „lejárt” státusz szerepel akkor
az érintett pontosan milyen tevékenységtől, vagy mi mástól veszíti el a az
engedélyét, a lejárt státusz miben korlátozza?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által a kért információk nem minősülnek az
Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott közérdekű adatnak.

 

Jelzem, hogy a megkeresésének első pontjában feltett kérdések a
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
(a továbbiakban: panasz törvény) szerinti közérdekű bejelentésnek
minősülnek, így a panasz törvényben nyitva álló határidőn belül kerülnek
megválaszolásra.

 

Továbbá javasolom, hogy megkeresésének második pontjában foglalt
kérdésekkel - nem közérdekű adatigénylés keretében - forduljon az Állami
Egészségügyi Ellátó Központhoz.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. június
25.                                                              

 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Elek Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Elek Tibor:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei