Egyes bűncselekmények miatti elítélések száma és kiszabott büntetések megoszlása

Novoszádek Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Novoszádek Nóra

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2014-2017 vonatkozásában, évenkénti bontásban a
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 226. §-a, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) 301. §-a szerinti bántalmazás hivatalos eljárásban bűntettével,
- a régi Btk. 227. §-a, illetve az új Btk. 303. §-a szerinti kényszervallatás bűntettével,
- valamint a régi Btk. 229. §-a, illetve az új Btk. 310. §-a szerinti hivatalos személy elleni erőszak bűntettével
kapcsolatban tett vádemelések számát, a jogerős elítélések és felmentések számát, és a kiszabott büntetések/intézkedések megoszlását.

Adatkérésemet arra is tekintettel nyújtom be a Legfőbb Ügyészséghez, hogy a fentivel megegyező tartalmú adatkérésemre az Országos Bírósági Hivatal 2018. július 13-án kelt, 2018.OBH.XII.B.11/7. számú válaszlevelében a következőket közölte: "A feltett kérdésekre pontos adatokat tartalmazó választ a vádhatóság adhat, ezért javasoljuk a Legfőbb Ügyészség megkeresését."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 16.

Üdvözlettel:

Novoszádek Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatja, hogy a [FOI #11401 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Egyes bűncselekmények miatti elítélések száma és kiszabott büntetések megoszlása" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2018.07.16. 19:44:45 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Novoszádek Nóra:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészi előadások

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Ivány Borbála által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei