Egyes médiakampányokhoz készült médiastratégiák

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az I-1/ME/2959/7/2015 iktatószámú szerződés 2. számú mellékletében és a MK-PÜ/78/1/2016 iktatószámú szerződés 2. sz. mellékletében hivatkozott, a szerződések keretében megvalósult kampányokhoz készült médiaterveket alátámasztó médiastratégiákat, amelyek a szerződések értelmében kitérnek a Megrendelő célcsoportjainak médiafogyasztási szokásaira, a javasolt médiatípusok előnyeinek és hátrányainak bemutatására, és mindezek összességeként javaslattételre, amely az adott kommunikációs üzenet továbbítására leginkább alkalmas médiatípusokra és csatornákra, azok összehangolására vonatkozik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 18.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

2016. október 18-án 14:13-kor kelt elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni „az I-1/ME/2959/7/2015 iktatószámú szerződés 2. számú mellékletében és a MK-PÜ/78/1/2016 iktatószámú szerződés 2. sz. mellékletében hivatkozott, a szerződések keretében megvalósult kampányokhoz készült médiaterveket alátámasztó médiastratégiákat, amelyek a szerződések értelmében kitérnek a Megrendelő célcsoportjainak médiafogyasztási szokásaira, a javasolt médiatípusok előnyeinek és hátrányainak bemutatására, és mindezek összességeként javaslattételre, amely az adott kommunikációs üzenet továbbítására leginkább alkalmas médiatípusokra és csatornákra, azok összehangolására vonatkozik.”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az 29. § (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

A fentiekre hivatkozva a közérdekűadat-igénylés teljesítésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk, az adatigénylés teljesítésének határideje 2016. november 17.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2016. november 2.

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

[Subject only] FW: Közérdekű adat igénylés - Egyes médiakampányokhoz készült médiastratégiák

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment m diastrat gia gazdas g l nk t 1.pdf
706K Download View as HTML

Attachment m diastrat gia kv ta.pdf
735K Download View as HTML


[Subject only] FW: Válasz közérdekű adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment m diastrat gia gazdas g l nk t 2.pdf
2.5M Download View as HTML


[Subject only] FW: Válasz közérdekű adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment m diastrat gia tudta.pdf
3.2M Download View as HTML


[Subject only] FW: Közérdekű adat igénylés - Egyes médiakampányokhoz készült médiastratégiák

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment m diastrat gia zenj nk.pdf
3.2M Download View as HTML


[Subject only] FW: Közérdekű adat igénylés - Egyes médiakampányokhoz készült médiastratégiák

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Eseménytörténet részletei