Egyes rózsa és galagonyafajok védetté nyilvánításának javaslata - Nemzeti Parkok szakmai Véleménye, Főosztályok szakmai véleménye

Dr. Kerényi-Nagy Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Földművelésügyi Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Földművelésügyi Minisztérium.

Feladó: Dr. Kerényi-Nagy Viktor

Delivered

Tisztelt Földművelésügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Egyes rózsa és galagonyafajok védetté nyilvánításának javaslata - Nemzeti Parkok szakmai véleményeit, Főosztályok szakmai véleményeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 26.

Üdvözlettel: Dr. Kerényi-Nagy Viktor
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajto (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

Dr. Kerényi-Nagy Viktor úr

részére

 

Tárgy: válaszlevél Dr. Kerényi-Nagy Viktor úr részére

 

Tisztelt Dr. Kerényi-Nagy Viktor Úr!

 

A 2017. június 26-án kelt, a Földművelésügyi Minisztériumba 2017. június
26-án elektronikusan érkezett közérdekű adatigénylésében foglaltakra az
alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az „Egyes rózsa és galagonyafajok védetté nyilvánításának javaslata –
Nemzeti Parkok szakmai véleményét, Főosztályok szakmai véleménye”
tárgyában írt közérdekű adatigénylésében foglaltakra az alábbi
tájékoztatást adjuk:

 

A kért adatokról megállapítottuk, hogy azok döntés megalapozását szolgáló
anyagok, melyek az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban Info tv.) 27. §. (5) bekezdése alapján a
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvánosak. Ezen adatok
megismerését – az ahhoz és a megismerés kizárásához fűződő közérdek
súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv engedélyezheti.

 

Kérelme alapján a minisztérium megvizsgálta és mérlegelte az adat
megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyát,
így az Ön adat megismeréséhez fűződő jogát és az adatot keletkeztető
személyek véleményének a döntés-előkészítés során történő szabad
kifejtését. Továbbá a minisztérium figyelembe vette, hogy az iratok a
további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálják (Infotv. 27. § (6)
bekezdés), melyek nyilvánosságra hozatalának korlátozása– hozzájárul a
minisztérium feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátásához.

 

A fentiek alapján az adatigénylés iránti megkeresését ezennel elutasítom.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása ellen a Fővárosi Törvényszéknél (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055
Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

 

A pert az adatigénylése elutasítását tartalmazó jelen tájékoztatásunk
közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igénye
elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
tesz bejelentést, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A
perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak
van helye.

 

Kérjük a válasz szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2017. július 14.

 

Tisztelettel:

 

FM Sajtóiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Kerényi-Nagy Viktor:
Csak a(z) Földművelésügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei