Egyes vizsgálati jelentések szövege

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alábbi ügyekben készített vizsgálati jelentéseit:
1. a Magyar Köztársaság minisztériumai által a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyrt.-vel 2002 és 2010 között megkötésre került szerződések vizsgálata
2. a 2010. évi kormányzati átadás-átvételi eljárást megelőzően, vagy azt követően a miniszterek elektronikus levelezésében és –dokumentumaiban bekövetkezett adatvesztések vizsgálata a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnál
3. a Magyar Fejlesztési Bank által a Rác fürdő felújításához történt hitelnyújtás ellenőrzése
4. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a HIGI Papírsoft Zrt. szolnoki papírgyárának építéséhez történt hitelnyújtás teljes körű ellenőrzése
5. az adonyi intervenciós gabonatárház beruházáshoz a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által történt hitelnyújtás teljes körű ellenőrzése
6. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 2006-2010. évi számítástechnikai eszköz-, papír- és bútorbeszerzései
7. a Fertő-tavi Nádgazdasági Zrt. privatizációjának, a privatizációhoz kötődő szerződéseknek, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzése
8. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER helyi akciócsoportok közreműködésével történt végrehajtásának, valamint a helyi akciócsoportok részére nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése
9. az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2002 és 2010 közötti gazdálkodásának vizsgálata
10. a Puskás Tivadar Közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságok részére juttatott költségvetési források felhasználásának, az általuk legalább többségi állami befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetekkel megkötött jogügyleteknek, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány említett társaságokkal kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése, továbbá a Puskás Tivadar Közalapítvány gazdálkodásának vizsgálata
11. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság termőföldek haszonbérletbe adására irányuló tevékenységének ellenőrzése
12. a Magyar Fejlesztési Bank által a Rác fürdő felújításához történt hitelnyújtás ellenőrzése
13. a magánnyugdíj-pénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának az ellenőrzése - Ingatlan Befektetési Alapok
14. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege civil szervezetek általi igénybevételének és felhasználásának kockázatelemzés alapján történő ellenőrzése
15. a beruházás-ösztönzési célelőirányzatból államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése
16. a Magyar Kármentő Alap gazdálkodásának ellenőrzése
17. a Magyar Fejlesztési Bank által az ETO Park beruházáshoz történt hitelnyújtás ellenőrzése
18. az ATEV Zrt. gazdálkodásának ellenőrzése
19. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 183/2010. (V.17.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet időpontjától napjainkig a 2010. évi rendkívüli ár- és belvízhelyzet következtében hozott kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzése
20. a moszkvai Magyar Kereskedelmi Képviselet ingatlana értékesítésének ellenőrzése
21. a Magyar Köztársaság szófiai külképviseleti ingatlanának a 2072/2006. (IV. 4.) Korm. határozat alapján történt értékesítése
22. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság termőföldek haszonbérletbe adására irányuló tevékenységének ellenőrzése
23. a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
24. a Magyar Fejlesztési Bank által a Rác fürdő felújításához történt hitelnyújtás ellenőrzése
25. az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2002 és 2010 közötti gazdálkodásának vizsgálata
26. a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. gazdálkodása szabályszerűségének, hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése
27. az EXIM Bank és a MEHIB által - a HARCON Zrt. és a SAMUEL FINANCE SARL Társaság közötti fővállalkozási szerződéshez kapcsolódóan – a BTA Bank JOINTSTOCK COMPANY-val kötött bankközi vevőhitel biztosíték ellenőrzése
28. a Turisztikai Célelőirányzatból államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése
29. az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzése
30. a Magyar Agrárkamara részére 2007-2010. években megítélt és folyósított költségvetési és pályázati támogatások felhasználása valamint a Magyar Agrárkamara gazdálkodása szabályszerűségének vizsgálata.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 6.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei