Együttműködés a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodával

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Nemzeti Bank és a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda között az Eiffel Palace megvásárlásával kapcsolatosan létrejött valamennyi szerződést azok esetleges mellékleteivel, valamint az e tárgyban keletkezett esetleges teljesítés-igazolásokat, számlákat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 24.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment ATT34581 1.jpg
11 Download


Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!
 
Megkeresésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank az alábbi tájékoztatást
adja:
 
1./ A Budapest, V. kerület, 24981 hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky út 78. szám
alatti Eiffel Palace irodaház esetén a Magyar Nemzeti Bank a tranzakció
előkészítésének összetettségére és különleges szakértelmet igénylő
jellegére tekintettel a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodát ügyvédi megbízási
szerződés alapján olyan komplex jogi szolgáltatás nyújtásával bízta meg,
amely a vételár megállapításához szükséges és esetleg elérhető
dokumentumok, így különösen az ingatlanra vonatkozó értékbecslés
beszerzését is magában foglalta. Ennek megfelelően az Eiffel Palace
irodaházra vonatkozó ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítésére az
ügyvédi iroda szerződött. Mindezek ismeretében nincs olyan szerződés,
amely az MNB és a KPMG Tanácsadó Kft. között az ingatlan értékének
meghatározására jött volna létre, így az ingatlanforgalmi szakvélemény
elkészítésének díját sem az MNB, hanem a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
teljesítette a KPMG Tanácsadó Kft. felé.
 
2./ A Magyar Nemzeti Bank és a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda között az
Eiffel Palace irodaház megvásárlásával kapcsolatosan létrejött ügyvédi
megbízási szerződés olyan üzleti és ügyvédi titoknak is minősülő adatokat
tartalmaz, amelyek nyilvánosságra hozatala a Magyar Nemzeti Bank
aránytalan sérelmet okozna. Mindazonáltal tájékoztatjuk, hogy a megkötött
szerződés alapján az ügyvédi iroda megbízása az alábbi tevékenységek
kifejtésére terjedt ki:
 

 a. A tulajdonosok átvilágítása:

 

 1. Az Ingatlan tulajdonosainak azonosítása;
 2. Cégjogi státusz az Ingatlan tulajdonosaival kapcsolatban;
 3. Az Ingatlan értékesítéséhez szükséges felhatalmazottság meglétére
vonatkozó belső szabályok azonosítása;
 4. Az Ingatlan értékesítését érintő esetleges, a tulajdonosok
személyéből, státuszából, vagy belső szabályaiból eredő korlátozások
azonosítása, javaslattétel ezek feloldására.

+ az átvilágítás eredményéről rövid, összefoglaló készítése magyar
nyelven.
 
A jelen (a) pont szerinti feladat magába foglalja továbbá (i) a tranzakció
lehetőségének vizsgálatával összefüggő, esetlegesen felmerülő jogi
szolgáltatások ellátását (pl. titoktartási megállapodás előkészítése, vagy
a rendelkezésre bocsátott ilyen megállapodás véleményezése), valamint (ii)
a folyamatos kapcsolattartást.
 

 b. Az Ingatlan átvilágítása:

 

 1. Az Ingatlan tulajdonjogi státuszának feltárása tulajdoni lap és
esetlegesen háttér-dokumentáció alapján.
 2. Terhek: harmadik személyeket illető jelzálogjogok, szolgalmak, és
egyéb terhek azonosítása az elérhető nyilvántartásokban; javaslattétel
a tehermentesítésre.
 3. Az Ingatlanra vonatkozó szabályok azonosítása, elemzése:
műemlékvédelmi / régészeti státusz, kapcsolódó esetleges korlátozások,
környezetvédelmi szabályok azonosítása, elemzése; javaslattétel az
esetleges korlátozások kezelésére.
 4. Helyi építési szabályok, az ingatlan jellegéből, elhelyezkedéséből,
egyéb specialitásaiból eredő szabályok azonosítása, javaslattétel az
esetleges korlátozások kezelésére.
 5. Jogi és ténybeli körülmények vizsgálata a tranzakció céljának, illetve
az Ingatlanok jövőbeli hasznosítási módja függvényében:
 6. Az Ingatlant érintő közművek jogi státuszának azonosítása, fogyasztói
alanyváltozás feltételeinek vizsgálata;
 7. Az Ingatlanra vonatkozó építési, használatba vételi, és egyéb
engedélyek meglétének, szükségességének vizsgálata;
 8. Műszaki és design tervek jogi szempontú vizsgálata;
 9. Harmadik személyek (tervezők, kivitelezők, stb.) még esetlegesen
fennálló jogainak vizsgálata, szükség esetén javaslattétel az ilyen
személyekkel történő megállapodásra;
10. Az Ingatlan készültségi fokától függően a még esetlegesen szükséges
kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási és egyéb szerződések
átruházhatóságának vizsgálata, ill. a szerződések felülvizsgálata;
11. Ingatlan hasznosításának megvalósíthatóságára vonatkozó jogi szempontú
vizsgálat és ügyféllel történő egyeztetés (megközelíthetőség,
parkolás, stb.)
12. Vételár megállapításához szükséges és esetleg elérhető dokumentumok,
így különösen az Ingatlanra vonatkozó értékbecslés beszerzése.

+ az átvilágítás eredményéről rövid, összefoglaló készítése magyar
nyelven.
 

 c. Ingatlan-adásvétel, ingatlan-nyilvántartási eljárás:

 1. az ingatlan-adásvételi szerződés és valamennyi kapcsolódó dokumentum
elkészítése és letárgyalása;
 2. az Ingatlan tehermentesítésére vonatkozó dokumentumok elkészítése és
letárgyalása, a banki és egyéb személyekkel szembeni kommunikációban
történő közreműködés;
 3. az Ingatlanra vonatkozó kivitelezéshez és egyéb szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szerződések esetleges átruházására vonatkozó dokumentáció
elkészítése és letárgyalása;
 4. a tranzakcióval kapcsolatos dokumentumok aláírása során történő
közreműködés, képviselet;
 5. a tulajdonjog bejegyzésével és a tehermentesítéssel kapcsolatos
ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő közreműködés, képviselet;
 6. a tranzakcióval kapcsolatos egyéb jogi ügyekben történő eseti
tanácsadás, valamint
 7. a folyamatos kapcsolattartás.

 
Az ügyvédi iroda a megbízás teljesítése során pénzügyi-,
megvalósíthatósági-, környezetvédelmi-, felmérési- és adótanácsadást nem
végzett.
 
A megbízott megbízási díja óránként nettó 55.000 Ft fix összeg volt azzal,
hogy a szerződéses feladatok körében végzett munkák valamennyi összes
munkadíja nem haladhatja meg a nettó 24.000.000 Ft összeget. Az ügyvédi
irodának az igazolt teljesítések alapján ténylegesen kifizetett díjazás,
amely az ügyvédi iroda által igénybe vett szakértői díjakat is magában
foglalta 18.409.652 Ft + Áfa összeg volt.
 
Tisztelettel:
 

 

Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció
 
   
Kommunikációs és protokoll Tel.: + 36 (1) 428-2751
főosztály Fax:  + 36 (1) 429-8000
E-mail: [1]sajto@mnb.hu  
 
 

 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Értékbecslés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. által

Eiffel Palace

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. által

Rektori keret felhasználása

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei