Elektronikus és mobiljegy-rendszer szerződései

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elektronikus jegyrendszerrel és a tesztverzióban már elérhető mobiljegy-rendszerrel kapcsolatban kötött szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és értékét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott 15 napos válaszadási határidő a 2019. május 8-án benyújtott közadatigénylésemre 2019. május 23-án lejárt.

Kérem, szíveskedjenek teljesíteni jogszabályi kötelezettségeiket, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Kelt: 2019. május 27.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0013493/2019

Erdélyi Katalin

[1][FOI #12720 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szíves elnézését kérjük az elhúzódó
válaszadásért.

 

A BKK Zrt.-hez 2019. május 8-án és 27-én érkezett közérdekű
adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Az Ön által az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatban kért
információkat a BKK Zrt.-nek sajnos nem áll módjában átadni az Info tv.
27. § (5) és (6) bekezdésére, valamint az AFC projekttel kapcsolatban
folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel. Természetesen ezen
körülmények megszűnése esetén az adatigénylést soron kívül teljesítik.

 

A mobiljegy-rendszerrel kapcsolatban az alábbi két szerződés került
megkötésre az adatigénylés benyújtásáig:

 

Szerződés tárgya Szerződéskötő Szerződéskötés Szerződés értéke
partnerek neve dátuma
SZOLGÁLTATÁSI BKK Budapesti 2019.02.15. a BKK Zrt. által a
SZERZŐDÉS Közlekedési mobil értékesítésű
Központ szolgáltatás
a fővárosi Zártkörűen továbbértékesítéséért
személyszállítási Működő és a támogatási
közszolgáltatásokhoz Részvénytársaság szolgáltatások
kapcsolódó (BKK Zrt.) - ellenértékeként a
mobilfizetési Nemzeti nemzeti mobil
díjtermékek nemzeti Mobilfizetési fizetési rendszerről
mobilfizetési Zártkörűen szóló törvény
rendszeren keresztül Működő végrehajtásáról szóló
történő Részvénytársaság 356/2012. (XII. 13.)
továbbértékesítéséről (NM Zrt.) Korm. rendelet (Korm.
rend.) alapján az NM
Zrt. részére
fizetendő díj; alapja
a Korm. rend.
szerinti ügyfél által
a mobilfizetési
díjtermékért
fizetendő díj,
általános forgalmi
adó nélkül számított
összege, mértéke a
Korm.rend. által
közlekedési jegy
értékesítésére
meghatározott mértékű
díj (5%).
Külön megállapodás BKK Zrt. - NM 2019.04.05. A különmegállapodás
Zrt. nem teremt további
az egyes pénzügyi
részfeladatok, kötelezettséget.
illetve az ahhoz
kapcsolódó határidők,
függőségi viszonyok
meghatározásáról a
fővárosi
személyszállítási
közszolgáltatásokhoz
kapcsolódó
mobilfizetési
díjtermékek nemzeti
mobilfizetési
rendszeren keresztül
történő
továbbértékesítéséről
szóló szolgáltatási
szerződés keretében

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. május 27.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12720 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt BKK Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - NMF

A(z) Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei