Elmulasztott válaszadás - Széna téri elhagyott autó

Szász László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szász László

Delivered

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök részére 2019. február 27-én és április 6-án a jarokelo.hu által elektronikusan továbbított 42271 számú bejelentéssel (jarokelo.hu/42271) kapcsolatban tett intézkedések leírását, illetve a probléma megoldásának várható idejét. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2013. évi CLXV. törvény (a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről) értelmében fentebb említett bejelentést Önöknek kötelességük lett volna 30 napon belül megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 9.

Üdvözlettel:

Szász László

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
6K Download


Tisztelt Szász László Úr!

 

A Hattyú utca 1/B szám előtti közterületen parkoló személygépkocsival
kapcsolatos bejelentésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A kollegáim 2019. március 13. napján ellenőrizték a bejelentésében
foglaltakat és megállapították, hogy az érintett gépjármű 2019. május 21.
napjáig érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik ugyan, de a gépjármű a
forgalomból ideiglenesen kivonásra került, ezért a közúti közlekedésben
nem vehet részt.

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) sz. Főv. Kgy.
rendeletének 49. § (1) bek. értelmében, az üzembentartó vagy a tulajdonos
az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről
haladéktalanul eltávolítani.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében
álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018. (IV. 13.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7.§ (1) bekezdés n) pontjának
rendelkezése alapján a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem
rendelkező jármű, tömegközlekedés által nem használt mellékútvonalon
történő 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez
közterület-használati hozzájárulást kell kérni.

A felszólítás nem teljesítése esetén 10 nap elteltével a 1/1975 (II. 5)
KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59. § (3) bekezdésében megadott, illetve
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§ (1) bekezdésében
megadott felhatalmazás alapján az út kezelője (Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat) intézkedik a hatósági engedéllyel nem rendelkező/
közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű
elszállításáról.

2019. március 25. napján kelt felhívásunkban– a Közterület-felügyelet
által gépjárműnek a közterületről történő elszállítása terhe mellett –
megkerestük a gépjármű lefoglalását elrendelő hatóságot, valamint a
gépjármű tulajdonosát, hogy a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül
gondoskodjon annak a közterületről történő eltávolításáról illetve a
közterület-használati hozzájárulás beszerzéséről. A lefoglalást elrendelő
hatóság a megkeresésünket 2019. április 1. napján vette át.

Figyelemmel arra, hogy a megkeresésre érdemi választ nem kaptunk, és az
illetékes Irodától kapott tájékoztatás alapján a közterület-használati
hozzájárulást sem a lefoglaló hatóság sem pedig a gépjármű tulajdonosa nem
kezdeményezte, 2019. április 23. napján 10 napos határidő szabásával
rendelkeztünk a gépjárműnek a közterületről történő elszállításáról. Az
elszállításban résztvevő közreműködő a szállítást a 2019. május 20.
napjával kezdődő hétre jelezte vissza.

 

Tisztelettel:

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: HNT3

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szász László:
Csak a(z) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei