ÉRÁK működése

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

A(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6.) milyen szakmai kapcsolatot tart/ tartott fenn a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságával illetve annak jogelődjével az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központtal (ÉRÁK, 3518 Miskolc, Erenyő út 1.) ?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve annak jogelődjénél, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban (ÉRÁK) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársainak bármilyen képzése? Ha igen, akkor milyen jellegű képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

- A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai és a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) munkatársai között van-e vagy volt-e bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor a fenti képzési központoknál, hivatalnál lett-e kinevezve erre a feladatra kapcsolattartó munkatárs?

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a fenti kérdéseimmel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment MX 4100N 20190117 163859.pdf
677K Download View as HTML


Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét az
ügyintézési határidő meghosszabbítása tárgyában.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: (46) 514-651 (20) 420-1565

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment MX 4100N 20190208 092815.pdf
662K Download View as HTML


Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét a Miskolci
Járási Hivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával kapcsolatos közérdekű adatigénylése
vonatkozásában.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: (46) 514-651 (20) 420-1565

Hivatkozása ide

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

2018. december 20-án az alábbi közérdekű adatigénylést nyújtottam be Önök felé:

-A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6.) milyen szakmai kapcsolatot tart/ tartott fenn a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságával illetve annak jogelődjével az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központtal (ÉRÁK, 3518 Miskolc, Erenyő út 1.) ?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve annak jogelődjénél, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban (ÉRÁK) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársainak bármilyen képzése? Ha igen, akkor milyen jellegű képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

- A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai és a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) munkatársai között van-e vagy volt-e bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor a fenti képzési központoknál, hivatalnál lett-e kinevezve erre a feladatra kapcsolattartó munkatárs?

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a fenti kérdéseimmel.

Fenti adatigénylésemre először 2019. január 15-én érkezett válasz Önöktől és ebben 2019. január 18-ig hosszabbították meg a határidőt a válaszadásra.
Fenti adatigénylésemre végül csak 2019. február 06-án érkezett válasz, bő két héttel az Önök által meghosszabbított határidő után.
Sajnálatos módon azonban a kapott válasz elég szűkszavú és megítélésem szerint nem kaptam meg a szükséges információkat. Nyilvánvalóan a fenti kérdéseimre szeretnék komoly választ kapni, különben nem terjesztettem volna be korábban az adatigénylésemet Önök felé.

Fentiekben leírt kételyemet az alábbiak indokolják:

I.)
A Türr István Képző és Kutató Intézet alapító okiratának jelenleg hatályos állapotában leírtak:
"Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) alapító okiratát a következők szerint adom ki:
8. A költségvetési szerv alaptevékenységei:
Az Intézet feladatai a következőkre terjednek ki:
- kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával,

A fenti alapító okirat mellékletben található:
Telephely elnevezése és székhelye: Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolci Igazgatósága,
3518 Miskolc, Erenyő út 1.

Igazgató kinevezése esetén véleményezésre jogosult önkormányzat:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.)
Az évekkel ezelőtt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Esélyegyenlőségi Tanácsának munkatervében pedig fontos szempont az állami, önkormányzati és civil szervezetek közötti folyamatos együttműködés elősegítése, partnerkapcsolatok kiépítése.
Az Esélyegyenlőségi Tanács tagjai között pedig jelen volt/van a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztály osztályvezetője illetve az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) igazgatója.

Tehát azt gondolom (bár lehet, hogy rosszul értelmezem) a fenti (egyébként interneten keresztül bárki számára megtalálható) információkat olvasva, hogy nyilván van/volt valamilyen kapcsolat, közös munka, együttműködés a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztály és a Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolci Igazgatósága (illetve jogelődje, az ÉRÁK) között.
Kérem Önöket, hogy levelemet ne vegyék akadékoskodásnak, mivel tisztelem az Önök munkáját, de sajnálatos módon olyan helyzet alakult ki, amelynek tisztázásához meglehetősen fontos megkapnom a közérdekű adatigénylésemben felsorolt kérdésekre a választ.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy korábbi adatigénylésem kérdéseire válaszokat kaphassak!

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal's handling of my FOI request 'ÉRÁK működése'.

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a korábbiakban benyújtott adatigényléseimre érdemben adjanak választ, mivel az ide vonatkozó jogszabályok értelmében a válaszadásnak már meg kellett volna történnie. Ugyanis az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre, a törvény pedig nyilvánvalóan mindenkire vonatkozik.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/erak...

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei