Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jánossy András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fakivágások és fapótlások

dr. Jánossy András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Jánossy András to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Nemesdy Ervin
vezérigazgató részére
BKK Zrt.

Tárgy: Fakivágások és fapótlások

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

I.-ső adatkör:

Az alábbi közérdekű adatok (dokumentumok) velem való megismertetését kérem, a bkk.hu oldalon való, a letöltés lehetőségét is biztosító közzététel útján úgy, hogy azon dokumentumok esetében, amelyek eredetileg szövegszerkesztő vagy levelező programmal vagy valamilyen üzenetküldő alkalmazással készültek, az eredeti fájl elektronikus másolatát kívánom megismerni akkor is, ha utóbb annak kinyomtatott vagy PDF-esített változata került aláírásra, és csak azon dokumentumokról kérek PDF-másolatot, amelyek a BKK-nál csak nyomtatott formában vannak meg:

1. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK, Budapest városvezetése és a Colas, Budapest városvezetése és a Főkert Zrt., a BKK és a Colas, a BKK és a Főkert Zrt. között, aminek a tárgya annak a Colas részére átadandó Szentendrei úti, illetve Vasút sori munkaterületen álló 36 további fának a sorsa (a tervezett kivágásuk finanszírozását is beleértve), amelyet - kivágási engedélyt nem kérve - kivágandóként jelöltek meg szürke festékkel, és amelyek kivágását Tarlós István főpolgármester annak nyomán függesztette fel július 19-én, hogy Csala Péter óbudai lakos kezdeményezésére petíció indult a megmentésükre, és az ügyet a média is felkapta.

2. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK, Budapest városvezetése és a VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft., Budapest városvezetése és a Főkert Zrt., a BKK és a VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft., a BKK és a Főkert Zrt., VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft. és a Főkert Zrt. között, aminek a majdani munkaterületre vonatkozó zöldfelület-rendezési - engedélyezési, illetve kiviteli - terv a tárgya.

3. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK között az eredetileg májusra tervezett kivitelezés későbbre csúsztatása tárgyában.

II.-ik adatkör:

Kérem, elektronikus formában bocsássa a rendelkezésemre (úgy, hogy azon dokumentumok esetében, amelyek eredetileg szövegszerkesztő vagy levelező programmal vagy valamilyen üzenetküldő alkalmazással készültek, az eredeti fájl elektronikus másolatát kívánom megismerni akkor is, ha utóbb annak kinyomtatott vagy PDF-esített változata került aláírásra, és csak azon dokumentumokról kérek PDF-másolatot, amelyek a BKK-nál csak nyomtatott formában vannak meg) a következő dokumentumokat:

4. Valamennyi, a BKK kezelésében lévő fakataszter az egyes fára vonatkozó összes adattal, amelyek kiterjednek minimálisan a következőkre:

- pontos helyszín (kerület, utca, házszám, hrsz., GPS és EOV koordináták);
- a fa kódja a Főkert nyilvántartási rendszerében;
- a fafaj megnevezése (magyar név, latin név);
- életkor;
- magasság;
- törzsmagasság;
- törzsátmérő 1 m-en;
- törzskerület 1 m-en
- korona átmérő;
- fényképes dokumentálás.

Idősebb fák esetében az adatok kiterjednek továbbá még a következőkre:

- a gyökérzet és a gyökérnyak állapota, favizsgálati értékszáma;
- a törzs állapota, favizsgálati értékszáma;
- a koronalap és a korona állapota, favizsgálati értékszáma;
- a fa összesített egészségi állapota és életképessége; értékszám;
- a műszeres vizsgálattal felvett tomogram szöveges kiértékelése;
- a tomogram képi dokumentálása;
- hosszú távú életkilátási/pótlási javaslat;
- kezelési javaslat;
- a favizsgálat időpontja;
- a következő favizsgálat javasolt ideje,
- a felvételező neve.

5. A BKK mint a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával tevékenykedő beruházó által a rá kiírt „2012-2020. évi útfelújítási program” nevű, összesen 28,1 Mrd Ft költségvetésű feladat keretében további 107 útszakaszon, együttesen 183 helyszínen végzendő útfelújítási és kapcsolódó munkálatok eddigi 7 módosításával kapcsolatos, valamint a Budapest Közút Zrt. számára kiosztott feladatok módosításaival kapcsolatos minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet, úgy a finanszírozásra, a módosítások indokaira, mint a zöldfelület-rendezés keretében kivágandó, illetve pótlandó fákra kiterjedően.

6. Az Ön által - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Lttv.) alapján - kiadott iratkezelési szabályzat; az iktatási adatbázis vezetése szabályai (amennyiben ezeket az iratkezelési szabályzat nem tartalmazza teljes körűen); a Főpolgármesteri Hivatal ügyviteli szabályai (ha ezeket az iratkezelési szabályzat, illetve a BKK szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazza teljes körűen); továbbá amennyiben a BKK-nál vagy az Ön titkárságán más tárhelyt is használnak az Lttv. értelmében vett iratok egy részének az elektronikus vagy "fizikai" tárolására (őrzésére), úgy az így működtetett irattár vagy irattárak elnevezésével és használatával kapcsolatban az Ön titkárságánál, illetve a BKK-nál alkalmazott szabályok.

7. A 6. pont alapján az 1.-5. pontok alatt kért dokumentumok azonosítói az azokat tartalmazó adatbázisokban.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásához mellékelje a költségtérítés alá eső dokumentumok listáját, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, valamint az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét órában és az óradíjat.

Kérem továbbá, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, úgy - a dokumentum másolatán az Ön szerint meg nem ismerhető adat felismerhetetlenné tétele mellett [Infotv 30. § (1) bekezdés] - az adatigénylés részbeni megtagadásának indoklását is küldje meg számomra.

Remélhetőleg e tájékoztatások eléggé meggyőzőek lesznek, így elkerülhetjük egy adatkiadási per kényelmetlenségeit.

A fenti két adatkörből azon adatok esetében, amelyek a budapest.hu oldalon a jelen adatkérésem teljesítéséig már megjelentek, vagy amelyekről Ön a Főpolgármesteri Hivataltól vagy Tarlós Istvántól írásos tájékoztatást kapott arról, hogy azokat nekem már elektronikus úton megküldték, tekintse az adatigénylésemet tárgytalannak.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
Jánossy András

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0028053/2019 

Jánossy András

[1][FOI #13232 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Jánossy András!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt.-hez 2019. augusztus 20-án érkezett
„Fakivágások és fapótlások” tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó
kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére figyelemmel az adatigénylésre vonatkozó
válaszadás határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk, tekintettel arra, hogy
adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik.

 

Válaszunkat legkésőbb 2019. szeptember 19-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2019. szeptember 3.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13232 email]

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Ügyszám Önöknél: 0038/0028053/2019

Az adatigénylés paraméterei:
Igénylő: dr. Jánossy András
Dátum: 2019. augusztus 20.
Levél tárgya: „Fakivágások és fapótlások”

Nemesdy Ervin vezérigazgató részére
BKK Zrt.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről az Önök megbízásából - az atlatszo.hu "KiMitTud?" szolgáltatása közvetítésével - érkezett mai keltezésű levélre válaszolva mindenekelőtt arra kívánom felhívni az Ön szíves figyelmét, hogy a BKK és a BKÜ között létrejött "Közszolgáltatási Keretszerződés" nem rontja le az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény érvényét, azaz a változatlanul a BKK - mint adatkezelő - felelős a törvény előírásainak megfelelő eljárásért.

Emlékeztetem Önt arra, hogy az Önök nevében fellépő BKŰ által az adatigénylés teljesítése határidejének meghosszabbításához hivatkozott törvényi paragrafus az (1) bekezdésében ezt írja elő:

"A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget."

Ezért felhívom Önt, szíveskedjék megkezdeni az általam igényelt közérdekű adatok megismerhetővé tételét az adatigénylésemben megjelölt módon.

Ezáltal megelőzhetővé válnék az Ön nevében bejelentett 15 napi határidő-hosszabbítás tartama alatt olyan vélekedés kialakulása, miszerint Ön visszaélésszerűen törekszik alkalmazni a törvényt. Ami - a BKÜ levelezési csoportkoordinátora, Füzesi Krisztina vélelmével ellentétben - nem a "válasz" megküldésére, hanem az adatigénylés maradéktalan teljesítésére teszi lehetővé (jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében) a határidő-hosszabbítást.

Budapest, 2019. IX. hó 3-án

Üdvözlettel:
Jánossy András

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment Szentendrei ti fakiv g s k z rdek v laszlev l20190919.pdf
323K Download View as HTML


 

Ügyszám: 0038/0028053/2019

Ügyintéző: Aranyi Gabriella

dr. Jánossy András

[1][FOI #13232 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt dr. Jánossy András Úr!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. augusztus 20-án érkezett „Fakivágások és fapótlások”
tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban - a
Főpolgármesteri Hivatalhoz érkezett azonos tartalmú kérelem miatt - az
igénylés teljesítése érdekében az adatszolgáltatásban a két megkeresett
szerv együttműködött.

 

Ennek megfelelően a válaszlevélben jelzett mellékletek, kérésének
megfelelően az alábbi linkről érhetőek el a budapest.hu oldalon.

[2]http://einfoszab.budapest.hu/form/hirdet...

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.

 

A mellékletek sorrendje miatt szíves elnézését kérjük, de az elektronikus
rendszer tetszőleges módon rendezte be azokat a feltöltést követően.

 

Budapest, 2019. szeptember 19.

 

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[3]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13232 email]
2. http://einfoszab.budapest.hu/form/hirdet...
3. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jánossy András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jánossy András:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei