Fegyveres terrorista családi vagyonrablás Bp. XII. kerület Táltos utca 6. fsz 5. szám alatt 1981-ben

Csokai János József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Pokorny Zoltán Polgármester Úr!

Ismételten kérem, hogy a tőlem és a családomtól kártalanítás nélkül, vagyonleltár nélkül, jogerős bírósági ítélet nélkül elrabolt Budapest XII. kerület Táltos utca 6. fsz. 5. szám alatt lévő családi otthonom dokumentumait kiadni szíveskedjen 1981-től kezdődően.

Továbbá kérném a lakás havi bérleti díjának az összegét 1981-től, az eladott lakás adás-vételi szerződését, a lakásban tartott műtárgyak, vagyontárgyak, műkincsek, személyi tárgyak leltárdokumentumait, az üggyel kapcsolatos összes joganyagot (rendőrségi, ügyészségi, bírósági, önkormányzati, vagy bármilyen más dokumentumot).

Ismételten kérem az eredeti állapot helyreállítását, amennyiben ez lehetséges.

Ismételten kérem a tehermentesen kifizetett debreceni cserelakás dokumentumait is, melyet az önkormányzat átvett tőlem, melyért cserébe kaptam a Táltos utca 6. fsz. 5. szám alatti lakást.

Nemzetközi precedens értékű ítéletek alapján kénytelen vagyok Önöket elsődlegesen beperelni azért, mert a lakásomat és a teljes családi vagyonunkat Önök kezelik 1981 óta tudatában annak, hogy emberiesség elleni bűntett árán szerezte meg az önkormányzat, a magyar állammal együttműködve.
A vagyon a Táltos utcában van, ezért Önöket kell perelnem.
Hasonlóan a műkincsrablásokhoz a jogos tulajdonosoknak, örökösöknek elsősorban a múzeumokat , vagy azokat a helyeket kell perelni, ahol a vagyontárgyak ma is fellelhetők.

Az önkormányzat jogalap nélkül gazdagodott, ezt senki nem vitatja, mely pénzmosásnak, terrorizmus finanszírozásának, nemzetközi jogba ütköző vagyonrablásnak minősül azért, mert emberi alapjogot sért, melyet az önkormányzat hatalmával visszaélve hivatali eljárásban a magyar állam nevében követett el.

Ismételten kérem, hogy jelentsék a magyar adóhatóságnak, a Legfőbb Ügyészségnek, az OLAF-nak, az EU-nak, az ENSZ-nek, a Magyar Országgyűlésnek, a Magyar Kormánynak ezt a soha el nem évülő és hivatalból üldözendő emberiesség elleni bűntettet.

Erről az ügyről tájékoztatni fogom világszerte a jogvédő szervezeteket, és nemzetközi bíróságokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 6.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Pokorny Zoltán Polgármester Úr!

Tekintettel arra, hogy két nap múlva lejár a határideje válaszadási kötelezettségének, emlékeztetem arra, hogy a fővárosi törvényszék, mint másodfokú bíróság (ügyszáma:43.Pkf.636.834/2014/7.) az alábbi tájékoztatást küldte nekem:

"Csokai János felperesnek
a Magyar Állam alperes

ellen folyamatban volt peres eljárásban közli a felperessel, hogy a keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasító végzést helybenhagyó 2014. október 8-án kelt 5. sorszámú határozata- mely nem ítélet, ekként az ügyet érdemben és megváltoztathatatlan véglegességgel nem bírálta el- nem semmisíthető meg, mert az 1952. évi III. törvény (Polgári perrendtartás) ilyen intézkedést nem ismer.
Tájékoztatja a felperest, hogy újabb keresetlevél benyújtásával lehetősége van peres eljárás megindítására.

Budapest, 2017. február 22.

Dr. Haupt Egon, tanácselnök "

Tisztelt Polgármester Úr, a Kárpótlási Hivatal és a Budai Központi Kerületi Bíróság sem tudott érdemi döntést hozni ebben az ügyben azért, mert önöktől semmiféle kimutatást nem kaptam arról, hogy 1981-től kezdve mennyi volt a bevétele a lakásomnak, mennyi volt a kiadása.
Az Önök tájékoztatása szerint néhány évvel ezelőtt eladták a lakásomat vagyontárgyaimmal együtt, de az összeget eddig nem voltak hajlandók elárulni.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt is kértem, hogy adjanak ki minden információt, de csak az aktatologatás működik, vagy még az sem.
2018 elején ebben az ügyben előreláthatólag jogvédő szervezetek és oknyomozó újságírók együttműködésével újra be lesz ez az ügy terjesztve az ügyben illetékes Fővárosi Törvényszékhez.

Tisztelt Pokorny Zoltán Polgármester Úr, értse meg, hogy Önnek hivatali kötelezettsége együttműködni velem, az eljáró bíróságokkal abban, hogy mindenki előnyére igazságos ítélet születhessen.
Köztudott tény, hogy Önök, és jogelődjeik harminchat éven keresztül titkolták, és ma is titkolják a közérdekből nyilvános adatokat, embertelen, durva, megalázó módon bánnak velem és családommal azért, mert 1981-ben egy három napos bécsi kirándulásról nem tértem azonnal vissza Budapest XII. kerület Táltos utca 6. fsz. 5. szám alatti lakásomba.

Ismételten kérem az eredeti állapot helyreállítását, és igazságos elégtétel megállapítását magyar- és nemzetközi bírósági szakértők bevonásával.
Önök jogalap nélkül gazdagodnak ma is a tőlem és családomtól bírósági ítélet nélkül elrabolt vagyonból.
Remélhetőleg 2018. január 1-től kezdve Magyarország teles körű jogállam lesz, és az emberi jogokat Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, a nemzetközi jogot a bíróságoknak, és a köztisztviselőknek kötelezően alkalmazniuk kell elsődlegesen.
Ez azért is fontos, mert ma már az Alkotmánybíróságon nem érnek véget az ügyek, és különböző nemzetközi bíróságokhoz lehet fordulni minden áldozatnak.

A családom megkínzása, kirablása emberiesség elleni bűntettnek minősül a magyar alkotmány szerint is, soha el nem évülő, hivatalból üldözendő bűntett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 19.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz Fegyveres terrorista csal di vagyonrabl s Bp.XII.ker let T ltos utca 6.fsz.5.sz m alatt 1981 ben.pdf
101K Download View as HTML


Tisztelt Csokai János József Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csokai János József:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei